Tekst ujednolicony na dzień 26 czerwca 2014 roku Regulaminu pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z dnia 31 maja 2007 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksami: Nr 1 z dnia 26.02.2010 r., Nr 2 z dnia 13.12.2013 r., Nr 3 z dnia 03.02.2014 r., Nr 4 z dnia 13.02.2014 r. i Nr 5 z dnia 23.04.2014 r.

 

Regulamin pracy

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

Rozdział I

Art. 1  Postanowienia ogólne

 

1.      Podstawę prawną ustalenia Regulaminu pracy stanowią przepisy art. 104 i art. 1042 § 2 Kodeksu pracy.

2.      Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i porządek pracy w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy zwanego dalej Pracodawcą.

3.      Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy oraz rodzaj wykonanej pracy i wymiar czasu pracy.

4.      Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, pracownik potwierdza znajomość Regulaminu swoim podpisem.

 

Rozdział II

Art. 2  Obowiązki pracodawcy

 

1.      Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1)     szanować godność i inne dobra osobiste pracowników,

2)     równo traktować mężczyzn i kobiety, stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria

oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

3)     powstrzymywać się od jakichkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne czy religijne bądź przynależność związkową pracowników,

4)     zapewnić pracownikom przydział pracy zgodnie z treścią zawartych umów o pracę,

5)     zaznajomić pracowników z zakresem ich uprawnień i obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku i zależnością służbową,

6)     wskazać pracownikom miejsce pracy oraz dostarczyć im koniecznych instrukcji, materiałów i wyposażenia,

7)     organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,

8)     stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie, po ukończeniu szkoły wyższej, warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

9)     informować pracowników o ryzyku zawodowym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

10)  zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników z zakresu bhp i p.poż.,

11)  organizować wymagane badania lekarskie pracowników,

12)  dostarczyć nieodpłatnie pracownikom przysługujące im środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

13)  terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

14)  ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

15)  wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego,

16)  prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy na zasadach określonych w  art. 221 Kodeksu pracy.

 

Rozdział III

Art. 3  Obowiązki pracowników

 

1.      Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

1)     rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,

2)     ochrona prowadzonej dokumentacji przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych,

3)     stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę,

4)     przestrzeganie Regulaminu pracy i ustalonego porządku,

5)     przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

6)     przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

7)     dbanie o dobro Pracodawcy i ochronę jego mienia,

8)     zachowanie trzeźwości w pracy i na terenie zakładu pracy,

9)     zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę,

10)  przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

11)  przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

12)  przestrzeganie prawa i wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i  bezstronnie,

13)  zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

14)  zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami.

2.      Przyjęcie do wiadomości obowiązku przestrzegania tajemnicy, określonej w obowiązujących przepisach prawa, pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na dokumencie przechowywanym w aktach osobowych.

3.      Pracownicy są obowiązani do wykonywania każdej, powierzonej im na wyznaczonym stanowisku, pracy odpowiadającej posiadanym przez nich kwalifikacjom zawodowym i niewykraczającej poza warunki wynikające z umowy o pracę, chyba że byłoby to sprzeczne z prawem lub warunki pracy nie odpowiadałyby przepisom bhp i stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

4.      W razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii oraz w przypadku szczególnych  potrzeb Pracodawcy, pracownicy są zobowiązani do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i pełnienia dyżurów.

5.      W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani:

1)     przekazać prowadzoną dokumentację właściwemu kierownikowi komórki organizacyjnej lub pracownikowi przez niego wyznaczonemu,

2)     zwrócić Pracodawcy pobrany sprzęt i wyposażenie oraz odzież roboczą i ochronną,

3)     rozliczyć się z Pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek,

4)     załatwić formalności związane z kartą obiegową.

 

 

Rozdział IV

Art. 4  Porządek i organizacja pracy

 

1.      Pracownicy potwierdzają przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności.

2.      Listę obecności wykłada i kontroluje prawidłowe jej wypełnianie: kierownik gospodarczy w przypadku pracowników obsługi i starszy referent w przypadku pracowników administracji.

3.      Podpisywanie listy obecności za innych pracowników, jak też fałszowanie listy w inny sposób, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, uzasadniające zastosowanie sankcji, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika włącznie.

4.      Pracownicy są zobowiązani stawiać się do zakładu pracy w takim czasie, aby o godzinie rozpoczynania pracy znajdować się na stanowiskach pracy w gotowości do pracy.

5.      Przed rozpoczęciem pracy upoważnieni pracownicy pobierają klucze do pomieszczeń biurowych.

6.      Po zakończeniu pracy pomieszczenia należy zamknąć na klucz, po uprzednim wyłączeniu urządzeń elektrycznych, zamknięciu okien i sprawdzeniu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

7.      Pracownicy mają obowiązek, po zakończeniu pracy, pozostawiać klucze od pokoi biurowych w skrzynce przeznaczonej na przechowywanie kluczy zamontowanej w szatni.

8.      Pracownicy są zobowiązani do utrzymania na stanowiskach pracy porządku i czystości.

9.      Dokumentacja prowadzona przez pracowników powinna być zabezpieczona przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.

10.   Zabrania się przechowywania w szafkach, szafach, w biurkach i innych miejscach nie przeznaczonych specjalnie do tego celu wszelkich materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe (materiałów łatwopalnych).

11.   Pracownicy użytkują wyposażenie będące własnością Pracodawcy.

12.   Pracownicy zobowiązani są rozliczyć się z pobranego sprzętu i wyposażenia.

13.   Pracownicy są odpowiedzialni za należyte przechowywanie pobranego sprzętu i wyposażenia oraz jego zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia pracownik niezwłocznie zgłasza przełożonemu.

14.   Wynoszenie sprzętu i wyposażenia poza teren zakładu bez pisemnego zezwolenia przełożonego jest zabronione.

15.   Wykorzystywanie maszyn i urządzeń biurowych do innych celów niż związanych z wykonywaniem pracy jest zabronione.

16.   Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:

1)     otrzymać pisemną umowę o pracę określającą: strony umowy, rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy oraz terminu rozpoczęcia pracy,

2)     zapoznać się z Regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy,

3)     odbywać przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami,

4)     otrzymywać na stanowiskach określonych w Załączniku Nr 3 Regulaminu nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia czynników występujących na stanowisku pracy oraz być poinformowanym o sposobie posługiwania się tymi środkami,

5)     otrzymać nieodpłatnie niezbędną odzież i obuwie robocze,

6)     posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

 

Rozdział V

Art. 5  Czas pracy

 

1.      Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Pracodawcy w normalnych godzinach pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i czas rzeczywistego wykonywania pracy poza normalnymi godzinami.

2.      Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

3.1.  Czas pracy pracowników  administracyjnych w zakładzie pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 miesiące. Okres rozliczeniowy 3 miesięcy pokrywa się z kwartałem.

3.2.  Praca w godzinach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

3.3.   W razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia obliczonego jako za pracę w godzinach nadliczbowych przy odpowiednim stosowaniu pkt. 3.2. za czas przepracowany od początku okresu rozliczeniowego do dnia rozwiązania umowy o pracę.

4.    Praca może być wykonywana w systemie zmianowym i normalnym czasu pracy - trwa

od poniedziałku do niedzieli :

            I zmiana 600- 1400

            II zmiana 1400 - 2200

            sobota i niedziela 700 – 1900

4.1.  Na stanowiskach administracyjnych: główny księgowy, kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły, starszy referent,  praca od poniedziałku do niedzieli.

I zmiana rozpoczyna się o godz. 730 a kończy o godz. 1530

II zmiana rozpoczyna się o godz. 1100 a kończy o godz. 1900

4.2.  Dla pracowników obsługi stosuje się równoważny czas pracy w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca.

5. Rozkład czasu pracy dla pracowników pedagogicznych ustala się według   obowiązującego planu zajęć i planu dydaktycznego szkoły.

6. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3 i  przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

7.      Pracodawca jest obowiązany prowadzić dla każdego pracownika ewidencję czasu pracy uwzględniającą pracę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

8.      Praca może być wykonywana według miesięcznego harmonogramu czasu pracy, który jest podawany do wiadomości pracowników co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony harmonogram.

9.      Pora nocna trwa od godz. 2200do godz. 600.

10.   Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

11.   Niedziela i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy 600 w tym dniu a 600 następnego dnia. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualnie do umowy o pracę.

12.   W czasie pracy wprowadza się przerwę w pracy wliczoną do czasu pracy pomiędzy godziną 1100 a godziną 1115 w dni, w których praca odbywa się od 730 do 1530 i pomiędzy 1400 do 1415 - gdy praca odbywa się od 1100 do 1900. W czasie pracy wprowadza się przerwę w pracy wliczoną do czasu pracy pomiędzy godziną 1000 a godziną 1015  w dni, w których praca odbywa się od 600 do 1400 i pomiędzy 1300 do 1315 - gdy praca odbywa się od 700 do 1900.

13.   Czas rozpoczęcia przerwy ustala bezpośredni przełożony w porozumieniu z  Pracodawcą.

 

Rozdział VI

 

Art. 6  Zwolnienia od pracy i urlopy

 

1.      Pracownik powinien uprzedzić Pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w  pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, przekazując odpowiednie informacje swojemu przełożonemu.

2.      W razie niestawienia się do pracy z powodów nie dających się przewidzieć, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić swojego przełożonego o przyczynie swej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności.

3.      Zawiadomienia o jakim mowa w ust. 2 pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za  pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

4.      Niedotrzymanie terminu o jakim mowa w ust. 2 może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi okolicznościami.

5.      Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywani pracy wskazane przez pracownika i uznane przez Pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

a)      zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

b)     decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - zakaźnych w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

c)      oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających  konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

d)     imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku ochrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia, w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,

e)      oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin. Spóźnienia i nieobecności w pracy podlegają ścisłej ewidencji prowadzonej przez kierownika gospodarczego w karcie ewidencji czasu pracy pracowników obsługi i starszego referenta w karcie ewidencji czasu pracy pracowników administracji.

6.      Pracodawca jest także obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa, a w szczególności:

 

1)     w celu wykonywania zadań lub czynności:

a)      ławnika w sądzie,

b)     obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych

w odrębnych przepisach.

2)     na czas niezbędny do:

a)      załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony,

b)     stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,

c)      wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji; dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,

d)     przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.

 

3)     wezwanego:

a)      w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w ciągu roku kalendarzowego,

b)     w celu występowania w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz występowania w charakterze specjalisty przez pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu.

 

4)     pracownika będącego krwiodawcą:

a)      na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi,

b)     na czas niezbędny do przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy.

 

5)     pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej:

a)      na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych zwolnienie od pracy następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu ( czas koniecznego wypoczynku ustala osoba, która kierowała akcją ),

b)     w wymiarze nie przekraczającym łącznie sześć dni w ciągu roku kalendarzowego na szkolenie pożarnicze (zwolnienie od pracy następuje na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej ).

 

6)     Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:

a)      2 dni  - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

b)     1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednia opieką.

 

7)     Pracownikowi wychowującemu  przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

 

7.      Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo - rozwojowej; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do pracownika w razie prowadzenia szkolenia w kursie zawodowym.

8.      Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

1)     w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),

2)     w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy.

9.      Załatwianie przez pracowników spraw osobistych, rodzinnych czy społecznych powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

10.   Załatwianie spraw o jakich mowa w ust. 8 w czasie godzin pracy jest dopuszczalne wyłącznie w granicach i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy.

11.   Zwolnień od pracy udzielają:

1)     pracownikom na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych – bezpośredni przełożeni,

2)     pozostałym pracownikom - kierownicy właściwych komórek organizacyjnych.

12.   Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy lub zwolnienie od niej nie przysługuje, chyba, że przepisy prawa pracy stanowią inaczej.

13.   Pracownicy mogą opuszczać teren zakładu w czasie godzin pracy wyłącznie na polecenie lub za zgodą przełożonych, po wpisaniu się do książki wyjść.

14.    Książka wyjść w sprawach służbowych i prywatnych  znajduje się  w sekretariacie szkoły. Za ich kontrolę odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy w przypadku pracowników obsługi  i starszy referent w przypadku pracowników administracji.

15.   Wyjścia w czasie godzin pracy muszą mieć wyraźny cel, który podaje się w książce wyjść z zaznaczeniem rodzaju wyjścia (służbowe, pozasłużbowe).

16.   Powrót do pracy odnotowuje się w książce bezzwłocznie. Nie wpisanie godziny powrotu w książce wyjść stwarza domniemanie przebywania pracownika poza miejscem pracy do końca dnia roboczego.

17.   Prawidłowość wykorzystania zwolnień od pracy uzasadnionych stwierdzoną przez właściwego lekarza niezdolnością do pracy podlega kontroli w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

18.   Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów, podanym do wiadomości pracowników nie później niż do 31 marca każdego roku.

19.   Plan urlopów ustala pracodawca uwzględniając wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

20.   Urlop wypoczynkowy nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym przysługuje w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii w czasie ich trwania przy zachowaniu zasady nieprzerwanego co najmniej 4 tygodniowego urlopu.

21.   Pracownikom administracyjnym i obsługowym przysługuje urlop w wymiarze określonym przepisami Kodeksu pracy.

22.   Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego z upływem jednego miesiąca pracy, w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w roku kalendarzowym.

23.   Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy.

24.   Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

25.   Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników przez podanie pisemnej informacji pracownikowi odpowiedzialnemu za sprawy kadrowe.

26. Część urlopu niewykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe albo przeszkolenia wojskowego na czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego, Pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

27.   Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

28.   Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania się wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

29.   Pracownikom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w  wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik niepełnosprawny nabywa po jednym roku po dniu zaliczenia go do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

30.   Urlop, o którym mowa w ust. 29 nie przysługuje pracownikowi uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

31.   Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 30 jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje dodatkowy urlop określony w ust. 29.

32.   Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.

33.   Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego Pracodawcy przez okres ustalony między pracodawcami w zawartym między nimi porozumieniu.

 

Rozdział VII

 

Art. 7  Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia

 

1.      Pracownicy administracji i obsługi otrzymują wynagrodzenie za pracę płatne z dołu 26 dnia każdego miesiąca, a w miesiącu grudniu w tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, w godzinach pracy kasy. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.

2.      Wynagrodzenie wypłaca się do rąk pracownika  lub osoby upoważnionej w kasie. Za pisemną zgodą pracownika wynagrodzenie wypłacane jest na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3.      Wypłata wynagrodzenia nauczycieli odbywa się 1-go każdego miesiąca kalendarzowego, w godzinach pracy kasy w siedzibie Centrum  lub za zgodą pracownika na wskazany przez niego rachunek bankowy. Jeżeli dzień wypłaty przypada w niedzielę, święta lub dzień wolny od pracy, wypłaty dokonuje się w dniu następnym.

4.      Wypłata nagród i świadczeń socjalnych może być dokonywana poza wymienionymi terminami najpóźniej w ciągu 30 dni od przyznania.

5.      Wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego za pełny miesiąc wymiaru czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

6.      Pracodawca, na wniosek pracownika, jest obowiązany do udostępnienia mu jego dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

7.      Pracownik kwestionujący wysokość wypłaconego mu wynagrodzenia zgłasza zastrzeżenia Dyrektorowi placówki.

8.      Pracodawca w ciągu trzech dni od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, zajmuje w tej sprawie stanowisko, powiadamiając zainteresowanego pracownika na piśmie.

9.      W przypadku ustalenia, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie uzupełniające wypłaty dokonuje się nie później niż w ciągu trzech dni od zawiadomienia pracownika.

 

Rozdział VIII

 

Art. 8  Ochrona pracy kobiet i młodocianych oraz wykaz prac wzbronionych kobietom.

 

1.      Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

2.      Wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać kobiet, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.      Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

4.      Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

5.      Postanowienia ust. 3 i ust. 4 mają zastosowanie również do kobiet opiekujących się dzieckiem do 4 lat.

6.      Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

7.      Wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać młodocianych, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8.      Wszelkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną mierzone wydatkiem energetycznym na wykonanie pracy przekraczają:

- przy pracy stałej:

- 1200 kcal/ na zmianę roboczą

- 700 kcal/ na zmianę roboczą dla kobiet w ciąży i w czasie karmienia

-przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej):

- 4,8 kcal /minutę

9.      Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

-przy pracy stałej:

- 12kg

- 3 kg dla kobiet w ciąży i w czasie karmienia

-przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej):

- 20 kg

- 5 kg dla kobiet w ciąży i czasie karmienia

10.   Ręczne przenoszenie pod górę po pochylniach, schodach itp., których maksymalne

nachylenie przekracza 300, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:

-przy pracy stałej:

- 8 kg

- 2 kg dla kobiet w ciąży i w czasie karmienia

-przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej):

- 15 kg

- 4 kg dla kobiet w ciąży i w czasie karmienia

11.   Inne prace, które wymagają:

- pozycji wymuszonej:

- dotyczy kobiet w ciąży i w okresie karmienia

- w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej:

- dotyczy kobiet w ciąży i w okresie karmienia

- przy obsłudze monitorów powyżej 4 godzin na dobę:

- dotyczy kobiet w ciąży i w okresie karmienia.

 

Rozdział IX

 

Art. 9 Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

1.      Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2.      Do obowiązków Pracodawcy należy w szczególności:

1)     organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2)     zapewnienie należytego stanu budynków, pomieszczeń, terenów i urządzeń z nimi związanych oraz maszyn i innych urządzeń technicznych,

3)     zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia,

4)     ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych,

5)     prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp,

6)     dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

7)     powołanie służby bhp.

3.      Każdy nowo przyjęty pracownik przechodzi przeszkolenia wstępne, obejmujące instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe oraz przeszkolenie w  zakresie ochrony przeciwpożarowej.

4.      Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie.

5.      Dopuszczenie do pracy pracownika bez znajomości przepisów i zasad bhp ogólnych oraz dotyczących zajmowanego stanowiska jest zabronione.

6.      Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym bhp, których częstotliwość i czas trwania określa Pracodawca, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2375  Kodeksu pracy.

7.      Pracodawca nieodpłatnie dostarcza pracownikom odzież i obuwie robocze, jeżeli odzież własna pracowników może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, bądź jest to konieczne ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp.

8.      Pracodawca może ustalić w porozumieniu z pracownikami wybranymi w tym celu przez załogę stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bhp.

9.      Rodzaje niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także przewidywane okresy ich używania ustala Pracodawca w trybie określonym w ust. 8 - Załącznik Nr 3.

10.   W trybie przewidzianym w ust. 7 pracownikom przydziela się środki higieny osobistej.

11.   Dokumenty uprawniające do pobierania środków ochrony indywidualnej obuwia roboczego sporządza kierownik gospodarczy.

12.   Przestrzeganie przepisów i zasad bhp należy do podstawowych obowiązków pracowniczych.

13.   Pracownicy są w szczególności obowiązani:

1)     poddawać się szkoleniu bhp,

2)     wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

3)     dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4)     stosować środki ochrony zbiorowej i używać środków ochrony indywidualnej oraz

odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem,

5)     poddawać się badaniom i wskazaniom lekarskim,

6)     zawiadamiać przełożonych o wypadkach i zagrożeniach i ostrzegać przed nimi współpracowników,

7)     współdziałać z Pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

14.   W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

15.   Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia o jakim mowa w ust. 14 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

16.   W razie wystąpienia ryzyka zawodowego wiążącego się z pracą zawodową Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy przy użyciu wszelkich dostępnych środków.

17.   W przypadkach określonych w ust. 14 i 15 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

18.   Nie wolno zatrudniać  młodocianych pracowników przy pracach im wzbronionych, określonych w przepisach prawa pracy. Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym zawierają przepisy określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

19.   Używanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu jest na terenie zakładu pracy zabronione.

 

Rozdział X

 

Art.10 Odpowiedzialność porządkowa pracowników (kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy)

 

1.      Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, Regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych Pracodawca może stosować:

 

1)     karę upomnienia,

2)     karę nagany.

2.      Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy Pracodawca może również stosować karę pieniężną.

3.      Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy.

4.      Wpłaty z kar pieniężnych przeznacza się na cele socjalne.

5.      Kara może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

6.      Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

7.      Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

8.      O zastosowanej karze Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Opis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

9.      Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

10.   Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Pracodawca. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

11.   Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

12.   W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, Pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość tej kary.

13.   Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

14.   Ust. 13 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez Pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

15.   Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnienie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Pracodawcy.

 

 

Rozdział XI

Art. 11  Przepisy końcowe

 

1.      Regulamin pracy obowiązuje przez czas nieokreślony.

2.      Zmiana treści Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego Regulaminu.

3.      Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

4.      Przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień Regulaminu pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem.

5.      W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa pracy.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst ujednolicony Regulaminu pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie wchodzi w życie z dniem podpisania  przez pracodawcę i związki zawodowe.

 

 

Przedstawiciele związków zawodowych :                       Pracodawca :

              

 

               ……………………………………………        ……………………………………

                                     ( data i podpis )                                               ( data i podpis )

              

 

……………………………………………

                                     ( data i podpis )

 

Załącznik Nr 1

 

Wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać

kobiet:

1)     prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszone pozycja ciała,

2)     prace w mikroklimacie zimnym, gorący i zmiennym,

3)     prace w hałasie i drganiach,

4)     prace narażające na działanie pól elektrycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego ,

5)     prace nad ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,

6)     prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,

7)     prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,

8)     prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,

9)     prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

 

 

 

 

 Załącznik Nr 2

 

Wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać

młodocianych:

1)     prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała,

2)     w obciążającym mikroklimacie środowiska pracy (zimnym, gorącym i zmiennym),

3)     przy nieodpowiednim oświetleniu,

4)     prace w hałasie i w narażeniu na drgania,

5)     w polach elekromagnetycznych, elektrostatycznych i narażające na promieniowanie jonizujące, laserowe, nadfioletowe i podczerwone,

6)     prace nad ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,

7)     prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,

8)     w narażeniu na szkodliwe pyły o działaniu zwłókniającym, drażniącym i uczulającym,

9)     prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,

10)  prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami na działanie szkodliwych  substancji chemicznych (rakotwórczych, prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, toksycznym, alergenów kontaktowych, chemicznych środków ochrony roślin i leków psychotropowych),

11)  zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu (m.in. związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych, ubojem i obróbką poubojowych zwierząt, obsługa łaźni),

12)  niebezpieczne stwarzające możliwości urazów u młodocianych i spowodowania zagrożeń u innych osób.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

Wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy ich użytkowania:

 

Woźna

 

1.      Rękawice gumowe typu gosp. - do zużycia

2.      Obuwie profilaktyczne  - 18 miesięcy

3.      Płaszcz roboczy lekki (fartuch) - 18 miesięcy

4.      Ręcznik - 12 miesięcy

 

Konserwator

 

1.      Rękawice robocze drelichowe - do zużycia

2.      Buty robocze przemysłowe - 18 miesięcy

3.      Ubranie robocze drelichowe - 18 miesięcy

4.      Płaszcz roboczy drelichowy - 18 miesięcy

5.      Czapka robocza drelichowa - 18 miesięcy

6.      Ręcznik - 12 miesięcy

7.      Kurtka ocieplana - 48 miesięcy

8.      Buty ocieplane - 48 miesięcy

9.      Rękawice ocieplane - do zużycia

10.   Czapka zimowa – do zużycia

 

 

04 grudnia 2016 opublikował Grzegorz Zakrzewski