ROZDZIAŁ I

                                                                                                     Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 45/2016 Dyrektora  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

                                                                            z dnia 17 listopada 2016 roku

 

 

 

 

S T A T U T

C E N T R U M   K S Z T A Ł C E N I A  U S T A W I C Z N E G O

W  K U TN I E


ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

  1. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, zwanym w dalszej części statutu   

           – Centrum określa w  szczególności:

1)     nazwę, siedzibę i adres Centrum,

2)     cele i zadania Centrum oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem współdziałania ze szkołami i innymi podmiotami, na rzecz których Centrum wykonuje zadania lub z którymi współpracuje,

3)     szczegółowe kompetencje i zasady współdziałania organów Centrum,

4)     organizację Centrum w celu kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, z uwzględnieniem możliwości tworzenia pracowni, laboratoriów, warsztatów i innych komórek organizacyjnych,

5)      regulamin rady pedagogicznej,

6)     organizację biblioteki centrum,

7)      prawa i obowiązki słuchaczy.

      2. Centrum prowadzi kształcenie w systemie zaocznym i stacjonarnym.

 

§ 2

1.      Nazwa centrum kształcenia ustawicznego zawiera: Centrum Kształcenia Ustawicznego z  siedzibą w Kutnie przy ulicy Staszica 27, 99-300 Kutno.

2.      Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Centrum obywają się w siedzibie Centrum w Kutnie.

    § 3

W Centrum działają szkoły publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.

 

     § 4

Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Kutnowski, organem nadzorującym – Łódzki Kurator Oświaty.

    § 5

Podstawą prawną działalności Centrum jest Uchwała NR 201/XXIX/2001 Rady Powiatu  Kutnie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie Powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie oraz niniejszy statut.

 

     § 6

Centrum jest szkołą publiczną.

     § 7

     1. W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie wchodzą:

1)     V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie – trzyletnie na podbudowie gimnazjum,

2)     Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie,

2. Centrum prowadzi także kształcenie w formach pozaszkolnych.

 

§ 8

1.      Czas trwania nauki w poszczególnych szkołach, zgodnie z ramowymi planami nauczania wynosi:

1)     w szkole policealnej – 1 rok., 1,5 roku, 2 lata,

2)     w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych na podbudowie gimnazjum – 3 lata.

2.        Czas trwania nauki w pozaszkolnych formach kształcenia regulują właściwe przepisy.

3.      Centrum kształci w zawodach:

1)     technik ekonomista

2)     technik informatyk,

3)     technik handlowiec,

4)     technik mechanik,

5)     technik elektryk,

6)     technik rachunkowości,

7)     technik budownictwa,

8)     technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

9)     technik agrobiznesu,

10)  technik elektronik,

11)  technik architektury krajobrazu,

12)  technik organizacji reklamy,

13)  technik ochrony fizycznej osób i mienia,

14)  technik obsługi turystycznej,

15)  technik rolnik,

16)  technik ogrodnik,

17)  elektryk,

18)  elektromechanik,

19)  mechanik monter maszyn i urządzeń,

20)  rolnik,

21)  ogrodnik,

22)  technik administracji,

23)  technik spedytor,

24)  opiekun w domu pomocy społecznej,

25)  technik logistyk,

26)  technik dróg i mostów kolejowych,

27)  technik eksploatacji portów i terminali,

28)  opiekun medyczny,

29)  technik transportu drogowego,

30)  technik transportu kolejowego,

31)  technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

 

§ 9

1.    Centrum może posiadać filie.

2.    Centrum posiada filię w Krośniewicach i Żychlinie. Zajęcia dydaktyczne w filii w Krośniewicach odbywają się w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, natomiast zajęcia w filii w Żychlinie odbywają się w Zespole Szkół w Żychlinie.

3.    Filia jest częścią organizacyjną Centrum.

4.    Pracą filii kieruje bezpośrednio kierownik filii.

5.    Dyrektor Centrum powołuje i odwołuje kierownika filii.

6.    Kierownik filii podlega bezpośrednio dyrektorowi Centrum.

 

§ 10

Dopuszcza się rozszerzenie działalności Centrum w formach szkolnych i pozaszkolnych za zgodą organu prowadzącego szkołę.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 11

1.      Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne w szkołach dla dorosłych, które wchodzą w skład centrum, oraz w formach pozaszkolnych, o których mowa w przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,

2.      Szczegółową organizację, sposób i warunki prowadzenia kształcenia w szkołach dla dorosłych wchodzących w skład centrum kształcenia ustawicznego określają przepisy dotyczące szkół publicznych.

3.      Centrum podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu słuchaczowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

 

§ 12

1.    Do zadań Centrum należy w szczególności:

1)     kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych,

2)     realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,

3)     przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego skierowanej do uczestników tego kształcenia, zwiększającej szansę ich zatrudnienia, oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie oraz  pracodawcami   w tym zakresie,

4)     doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych,

5)     udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej,

6)     współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą,

7)     współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr,

8)     opracowanie i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla prowadzonego kształcenia,

9)     organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,

10)  organizacja kształcenia, słuchaczy niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

11)  dbałość o efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

12)  organizacja procesów kształcenia i opieki,

13)  tworzenie warunków do rozwoju i aktywności słuchaczy,

14)  współpraca ze środowiskiem lokalnym,

15)  zarządzanie placówką wpływające na podniesienie jakości jej pracy,

16)  organizacja różnych form aktywności pozalekcyjnej słuchaczy.

2.    Centrum kształcenia ustawicznego może ponadto:

1)     realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu,

2)     organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne umożliwiające spełnienie obowiązku nauki.

3)     prowadzić kształcenie na odległość.

 

§ 13

1.    Centrum kieruje samodzielną nauką słuchaczy ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników przez :

1)     zapoznanie słuchaczy z programami nauczania i podstawami programowymi,

2)     udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze metodyczne stosowane do zaocznej formy kształcenia,

3)     udzielanie porad w sprawie nauki,

4)     organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych i indywidualnych oraz zajęć lekcyjnych,

5)     poprawę i recenzowanie prac kontrolnych, egzaminacyjnych, klasowych i wymaganych sprawdzianów.

2.      Centrum zapewnia słuchaczom prawo korzystania z:

1)     sal dydaktycznych i pracowni przedmiotowych,

2)     pracowni komputerowych,

3)     biblioteki i czytelni,

4)     szatni,

5)     pomieszczeń sanitarno-higienicznych.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY CENTRUM I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

 

§ 14

 Organami Centrum są :

1)      Dyrektor Centrum,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Samorząd Słuchaczy.

§ 15

Działalnością Centrum kieruje dyrektor Centrum.

 

§ 16

1.  Dyrektor Centrum w szczególności:

1)  kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)  sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki  nauki w czasie zajęć organizowanych przez Centrum,

4)  sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

6)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Centrum,

7)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

8)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w odrębnych przepisach, przeprowadzanych w Centrum.

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia oraz organizuje zajęcia dodatkowe.

2.      Dyrektor Centrum może, w drodze decyzji, skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w statucie Centrum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

3.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Centrum, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Centrum,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,

4)      występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń i nagród oraz innych wyróżnień dla pozostałych pracowników Centrum.

4.      Dyrektor Centrum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i  samorządem słuchaczy.

5.      W przypadku kształcenia zawodowego, Dyrektor Centrum  w porozumieniu z organem prowadzącym Centrum i po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia oraz wojewódzkiej rady zatrudnienia, ustala   zawody, w których kształci Centrum.

6.      Do zadań dyrektora Centrum w zakresie organizacji pracy należy :

1)     kierowanie działalnością Centrum jako zakładu zbiorowego oraz szkołami wchodzącymi w jego skład,

2)     kierowanie pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący z mocy ustawy o systemie oświaty,

3)     realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

4)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Centrum oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe ich  wykorzystanie,

5)     wystawianie dokumentów dla słuchaczy (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia) w myśl obowiązujących przepisów,

6)     egzekwowanie przestrzegania przez słuchaczy i pracowników ustalonego w zespole porządku, estetyki, bezpieczeństwa i higieny pracy,

7)     określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami „Kodeksu Pracy”,

8)     organizowanie wyposażenia Centrum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

9)     ustalanie wewnętrznego regulaminu pracy i przydziału czynności pomiędzy osoby sprawujące funkcje kierownicze,

10)  ustalenie przydziału czynności dla pracowników nie będących nauczycielami,

11)  ustalenie zastępstwa podczas swojej nieobecności oraz zakresu kompetencji (uprawnień) osoby zastępującej,

12)  dyrektor co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy,

13)  prowadzi czynności związane z organizacją egzaminów maturalnych, egzaminów zawodowych oraz egzaminów semestralnych,

14)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

15)  ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

16)  podaje corocznie i upublicznia w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

17)  dopuszcza do użytku w placówce wybrane przez nauczycieli programy nauczania dla danego typu szkoły na dany cykl i upublicznia je,

18)  oprócz zajęć obowiązkowych organizuje zajęcia dodatkowe, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§ 17

Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w tym zakresie do jego zadań w szczególności należy:

1)     dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz  oceny dorobku zawodowego według obowiązujących przepisów,

2)     nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,

3)     sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli,

4)     powierzenie nauczycielom funkcji kierowniczych w szkole i odwoływanie ich z tych funkcji,

5)     kierowanie nauczycieli na badania lekarskie w ramach obowiązujących przepisów prawa,

6)     przygotowanie dokumentów dla ZUS w związku z przejściem na emeryturę lub rentę ustalenie stażu pracy i poziomu wynagrodzenia dla spraw płacowych,

7)     przyznawanie i wypłacanie nauczycielom oraz innym pracownikom Centrum wynagrodzenia za pracę, a także innych świadczeń związanych z pracą,

8)     udzielanie urlopów,

9)     przyznawanie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich wypłacanie,

10)  stosowanie kar porządkowych w myśl obowiązujących przepisów,

11)  wydawanie świadectw pracy i opinii,

12)  współdziałanie ze związkami w sprawach uregulowanych ustawą o związkach zawodowych,

13)  reprezentowanie zakładu pracy w sprawach o roszczenia wynikające ze stosunku pracy,

14)  podejmowanie działań związanych z ochroną zdrowia pracowników,

15)  zapewnienie nauczycielom wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosownie do specyfiki danej szkoły.

 

§ 18

Dyrektor Centrum powołuje i odwołuje :

1)     wicedyrektorów,

2)     kierownika zajęć praktycznych,

3)     kierowników filii,

4)     kierowników pozaszkolnych form kształcenia.

 

§ 19

1.    W Centrum tworzy się stanowiska wicedyrektorów.

2.    Wicedyrektor:

1)     pełni funkcję zastępcy dyrektora podczas jego nieobecności,

2)     przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacyjnych szkoły,

3)     prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

4)     pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą szkół wg ustalonego harmonogramu,

5)     kieruje organizowaniem i prawidłowym funkcjonowaniem pozaszkolnych form kształcenia,

6)     jest bezpośrednim przełożonym, z upoważnienia dyrektora Centrum, w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach,

7)     jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkołach,

8)     ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli,

9)     ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,

10)  ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

3.    Szczegółowe kompetencje wicedyrektorów, kierownika zajęć praktycznych, kierowników filii oraz kierowników pozaszkolnych form kształcenia określają odpowiednie przepisy oraz zakres czynności i obowiązków, ustalony przez dyrektora Centrum.

 

§ 20

Rada pedagogiczna Centrum działa jako organ kolegialny do realizacji statutowych zadań w zakresie kształcenia.

§ 21

1.    Rada pedagogiczna pracuje zgodnie z rocznym planem pracy Centrum i realizuje należące do kompetencji rady  zadania.

2.    Posiedzenia rady pedagogicznej organizowane są :

1)      przed każdym semestrem,

2)      po każdym semestrze,

3)      w zależności od potrzeb.

§ 22

1.    Przed rozpoczęciem każdego semestru i po jego zakończeniu odbywa się plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.

2.    Terminy posiedzeń plenarnych każdorazowo ustala Dyrektor Centrum.

 

§ 23

Dyrektor Centrum w uzasadnionych przypadkach może zwołać nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej.

§ 24

1Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Centrum,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy oraz ukończenia szkoły przez słuchaczy,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Centrum, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy,

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły, zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej jeden cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym oraz wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego innego niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona  podstawa  programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Centrum, w tym rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

2) projekt planu finansowego Centrum, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz innych zadań wynikających z odrębnych przepisów,

         5) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

         6) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

3.      Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Centrum albo jego zmian, który następnie przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej.

4.      Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Centrum.

5.      Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co  najmniej połowy jej członków.

6.      Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie     ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy lub ich rodzin, a także nauczycieli i innych pracowników Centrum.

7.      Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a zebrania Rady Pedagogicznej  są protokołowane. Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

 

§ 25

1.    Członkami rady pedagogicznej są:

1)     Dyrektor Centrum jako przewodniczący,

2)     nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład Centrum niezależnie od wymiaru czasu zatrudnienia.

2.    W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

§ 26

Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:

1)      Dyrektora Centrum,

2)      organu prowadzącego i organu nadzorującego Centrum,

3)      1/3 członków rady pedagogicznej zgłoszonej w formie pisemnej.

 

§ 27

Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi jej zebrania, jest także odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

 

§ 28

Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do:

1)     współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania,

2)     przestrzegania przepisów prawa oświatowego oraz zarządzeń Dyrektora Centrum,

3)     czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz pracy w zespołach przedmiotowych i zadaniowych.

4)     realizacji uchwał rady także wtedy, kiedy zgłoszą do nich swoje zastrzeżenia,

5)     składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.

 

 

Samorząd Słuchaczy

§ 29

1.    Samorząd Słuchaczy jest prawnym reprezentantem słuchaczy szkół wchodzących w skład Centrum.

2.    Wszyscy słuchacze Centrum tworzą samorząd.

 

§ 30

1.    Samorząd Słuchaczy może powołać własne organy:

1)     Rady Oddziałów,

2)     Rady Samorządu,

3)     Komisje Problemowe,

4)     Komisje Rewizyjne.

2.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

3.    Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Centrum.

 

§ 31

Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Centrum, w szczególności dotyczących podstawowych praw słuchaczy, takich jak:

1)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego rozwijanie i zaspakajanie własnych zainteresowań,

4)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z Dyrektorem.

 

§ 32

1.    Samorząd Słuchaczy w celu wspierania działalności statutowej Centrum może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.

2.    Wysokość opłat ustala Rada Samorządu.

3.    Funduszem Samorządu Słuchaczy dysponuje Rada Samorządu w porozumieniu z dyrektorem Centrum (lub inną osobą przez niego upoważnioną).

 

§ 33

Zasady gospodarowania funduszem Samorządu Słuchaczy określa szczegółowo regulamin Samorządu, który nie może być sprzeczny ze statutem.

 

§ 34

Organy Centrum mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty oraz przepisami szczególnymi.

 

§ 35

W zakresie współdziałania organów Centrum:

1)     Dyrektor lub na jego polecenie kompetentni pracownicy, informują wszystkie organy o zmianach przepisów regulujących pracę w szkole.

2)     Dyrektor zapewnia swobodne działanie i podejmowanie uchwał pozostałym organom        w granicach kompetencji określonych w ustawie i niniejszym statucie.

3)     Dyrektor dba o autorytet organów Centrum i inspiruje je do działań efektywnych dla dobra szkoły.

4)     Samorząd Słuchaczy może przedstawić organom szkoły opinię i potrzeby, spełniać wobec tych organów rzecznictwo interesów społeczności słuchaczy.

5)     Samorząd uczestniczy w stanowieniu przepisów wewnątrzszkolnych, które dotyczą życia społeczności słuchaczy.

§ 36

1.   W sprawach spornych występujących między słuchaczami danego oddziału rozstrzyga opiekun. Od decyzji opiekuna słuchacze mogą się odwołać do Dyrektora Centrum. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

2.   W sprawach spornych między słuchaczami a pracownikami czy też między pracownikami Centrum rozstrzyga Dyrektor Centrum.

1)      od decyzji Dyrektora nauczyciele i słuchacze mogą się odwołać w ciągu 14 dni do organu nadzorującego Centrum,

2)      od decyzji Dyrektora pracownicy administracji i obsługi mogą się odwołać w ciągu 14 dni do organu prowadzącego Centrum.

3.   W sprawach spornych między organami Centrum rozstrzyga Dyrektor Centrum, a w przypadku, gdy stroną sporu jest Dyrektor - organ nadzorujący Centrum.

4.   Decyzje organu nadzorującego i prowadzącego Centrum są ostateczne.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY CENTRUM

§ 37

1.      Szczegółową organizację nauczania w każdym semestrze określa arkusz organizacyjny Centrum opracowany przez Dyrektora, a zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

2.    Arkusz organizacyjny Centrum wyszczególnia :

1)     liczbę pracowników Centrum, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

2)     ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

3)     liczbę nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego,

4)     liczbę zaplanowanych oddziałów i grup z wykazaniem ich stanu osobowego,

5)     liczbę przydzielonych godzin dla bibliotekarza szkolnego,

6)     do arkusza organizacyjnego dołącza się: szkolne plany nauczania, wykaz kadry wraz z posiadanymi kwalifikacjami oraz inne wymagane dokumenty określane przez organ prowadzący,

7)     arkusz organizacyjny zawiera kontrasygnatę głównego księgowego, potwierdzającą dokonanie analizy planu finansowego pod względem zabezpieczenia środków finansowych na planowane zadania,

8)     w przypadku zmiany zatwierdzonego już arkusza organizacyjnego placówki, zmiany dokonywane są aneksem.

3.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji/aneksu Centrum Kształcenia Ustawicznego dyrektor Centrum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 38

1.      Podstawową jednostką organizacyjną w szkołach dla dorosłych jest oddział słuchaczy uczących się w danym roku szkolnym i wpisanych do dziennika lekcyjnego.

2.    Decyzję w sprawie podziału na grupy przy nauczaniu niektórych przedmiotów podejmuje dyrektor Centrum zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 39

Terminy rozpoczęcia, zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

 

§ 40

1.    Realizację zadań Centrum wymienionych w § 11 i 12 statutu określa plan pracy Centrum.

2.    Projekt planu pracy Centrum jest przygotowywany przez komisję powołaną przez dyrektora Centrum.

3.    Plan pracy Centrum zatwierdzany jest przez radę pedagogiczną Centrum.

 

§ 41

1.      Kształcenie w szkołach wchodzących w skład Centrum  może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

2.      Podstawową formą pracy w szkołach zaocznych są konsultacje,  a w szkołach stacjonarnych zajęcia lekcyjne.

3.      Zajęcia ze słuchaczami w szkołach kształcących w formie stacjonarnej odbywają się przez   

trzy lub cztery dni w tygodniu.

4.  W szkołach  kształcących w formie zaocznej:

      1)   konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa    

            tygodnie przez dwa dni,

      2)  dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,

      3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru:
            pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

5. W Centrum prowadzone są również zajęcia wspierające proces dydaktyczny w formie zajęć edukacyjnych wynikających z potrzeb i zainteresowań słuchaczy rozwijające ich wiedzę oraz zajęcia wyrównawcze. Zajęcia ww. są prowadzone przez nauczycieli Centrum w liczbie odpowiednio: 1 godziny tygodniowo dla nauczycieli pełnozatrudnionych, nauczyciele niepełnozatrudnieni prowadzą zajęcia w ilości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. Zajęcia mogą być realizowane w blokach w przypadku takiej konieczności.

 

§ 42

W Centrum obowiązują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra do spraw oświaty.

§ 43

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy ustala wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) -  stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.

Egzaminy semestralne

§ 44

1.      Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

2.      Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na te zajęcia – z każdego przedmiotu, oraz uzyskał         z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

3.       W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

4.      Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na te konsultacje – z każdego przedmiotu, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, a w przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu - z prac kontrolnych przeprowadzanych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego również jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego w formie określonej w Statucie.

5.      W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje lub jednostkę modułową, drugą pracę kontrolną, Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

6.      W V Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kutnie egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej lub pisemnej.

7.      Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, o którym mowa w ust. 2 jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne według wewnątrzszkolnego oceniania.

8.      Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7 jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

9.      Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

10.    W szkole policealnej dla dorosłych słuchacz przystępuje w każdym semestrze do egzaminów semestralnych:

1)   w formie pisemnej, z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się kształci;

2)   egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego praktycznego ma formę zadania praktycznego;

3)   wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w pkt. 1), 2) i 3)  dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze;

4)   w przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w pkt. 1) i 2) egzaminy semestralne przeprowadza się w formie pisemnej albo ustnej, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;.

11. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch  egzaminów semestralnych, a słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym.

12. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu.

13. Terminy egzaminów semestralnych ustala Dyrektor, powiadamiając o nich zdających słuchaczy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, wywieszając terminy na tablicy ogłoszeń i zamieszczając je na stronie internetowej Centrum. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany terminu egzaminu powiadamiając o tym zdających.

14. Termin dodatkowy i poprawkowy  egzaminu wyznacza Dyrektor Centrum po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia powiadamiając o tym zdających w sposób określony w pkt 4.

15. Sesja egzaminacyjna trwa od 1 tygodnia do 3 tygodni, w ostatnich tygodniach przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, w systemie zaocznym i stacjonarnym.

16. Zasady przeprowadzania egzaminów semestralnych określone zostały w  Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi Załącznik Nr 2 do Statutu.

 

§ 45

1.      Podstawą  zaliczenia (ukończenia) danego kursu w ramach pozaszkolnych form kształcenia są egzaminy semestralne z poszczególnych zajęć (przedmiotów) wymaganych programem danego kursu, z wyłączeniem kursu o którym mowa w § 65 ust. 1 pkt 4),

2.      W przypadku, gdy słuchacz danego kursu, o którym mowa w ustępie poprzednim uzyskał semestralne oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania z wszystkich obowiązkowych zajęć wymaganych programem danego kursu – zalicza dany kurs i otrzymuje odpowiedni dokument potwierdzający ukończenie kursu.

3.      W przypadku, gdy słuchacz otrzymał z egzaminu semestralnego ocenę negatywną z danych zajęć (przedmiotu) może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

4.      W przypadku, gdy słuchacz danego kursu, o którym mowa w ust. 1 nie uzyskał z egzaminów semestralnych ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania, z wszystkich obowiązkowych zajęć (przedmiotów) wymaganych programem danego kursu, aby uzyskać zaliczenie (ukończenie) kursu  zobowiązany jest zdać z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy obejmujący całość zagadnień objętych podstawą programową danego kursu.

5.      Do egzaminu semestralnego z poszczególnych zajęć wymaganych programem nauczania danego kursu w ramach pozaszkolnych form kształcenia, o których mowa w § 65 ust. 1 pkt 1) – 3) zarówno w systemie stacjonarnym jak i zaocznym dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w planie nauczania, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na te zajęcia – z każdego przedmiotu,

6.      Egzaminy semestralne mogą mieć formę pisemną lub ustną i zostają przeprowadzone na przedostatnich zajęciach dydaktycznych w semestrze, a egzaminy poprawkowe przeprowadza się na ostatnich zajęciach dydaktycznych    w semestrze.

7.      Egzamin końcowy, o którym mowa w ust. 4 przeprowadza się dla słuchaczy, którzy nie uzyskali pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów semestralnych, na zakończenie kursu.

8.      Egzamin poprawkowy nie przysługuje z egzaminu końcowego.  

9.      Zasady zaliczania (ukończenia) kursu o którym mowa w § 65 ust. 1 pkt 4) każdorazowo określa organizator kursu.

 

§ 46

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

1.     Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

2.     Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

      1). słuchaczy  szkół  policealnych;

2)     absolwentów szkół policealnych;

3)     osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

3.      Egzamin zawodowy jest również przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych.

4.      Dyrektor  Centrum, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin zawodowy, oraz pracodawca, u którego po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin zawodowy, są obowiązani, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin zawodowy, zgłosić odpowiednio szkołę, placówkę kształcenia ustawicznego lub placówkę kształcenia praktycznego albo miejsce wskazane przez pracodawcę do komisji okręgowej, wraz z wnioskiem o udzielenie upoważnienia, a w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego ma być przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego - także wraz z wnioskiem.

5.      Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

6.      Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część praktyczna - w formie testu praktycznego lub zadania z wykonaniem na stanowisku egzaminacyjnym.

7.      Zasady organizacji i warunki przystąpienia przez słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają stosowne  przepisy.

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

§ 47      

1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana słuchaczowi Centrum polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchacza oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza, wynikających w szczególności:

1)     z niepełnosprawności;

2)     z niedostosowania społecznego;

3)     z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)     ze szczególnych uzdolnień;

5)     ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)     z zaburzeń komunikacji językowej;

7)     z choroby przewlekłej;

8)     z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)     z niepowodzeń edukacyjnych;

10)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową słuchacza i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Centrum.

4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

2)     placówkami doskonalenia nauczycieli;

3)     innymi Centrami Kształcenia Ustawicznego;

4)     organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Centrum jest udzielana między innym z inicjatywy:

           1)    słuchacza,

           2)    dyrektora Centrum,

           3)    nauczyciela prowadzących zajęcia z słuchaczem;

           4)    pracownika socjalnego;

           5)    poradni;

           6)    kuratora sądowego

6.    W Centrum pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie:

1)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

2)   porad i konsultacji;

3)   warsztatów i szkoleń.

7.    Szczegółowe zasady koordynowania i udzielania oraz organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają stosowne przepisy w tym zakresie

 

Praktyczna nauka zawodu

 

§ 48

1.    Szczegółowe zasady warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra do spraw oświaty w sprawie praktycznej nauki zawodu.

2.    Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

3.    Zajęcia praktyczne organizuje się dla słuchaczy w celu opanowania przez nich   

umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

4.     Praktyki zawodowe organizuje się dla słuchaczy w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach.

5.     Praktyczna nauka zawodu słuchaczy jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba słuchaczy w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

6.    Podziału na grupy dokonuje odpowiednio Dyrektor Centrum.

7.    Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza Centrum, zwaną dalej „umową”, zawiera Dyrektor Centrum z podmiotem przyjmującym słuchacza na praktyczną naukę  z zawodu. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu  praktycznej nauki zawodu.

8.     Centrum kierując słuchaczy na praktyczną naukę zawodu:

1)     nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu,

2)     współpracuje z podmiotem przyjmującym słuchaczy na praktyczną naukę zawodu,

3)     zapewnia ubezpieczenie słuchaczom od następstw nieszczęśliwych wypadków,

4)     akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych, lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej „nauczycielami”,

5)     zwraca słuchaczom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby Centrum, równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących słuchaczom,

6)     zapewnia słuchaczom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą Centrum, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,

7)     przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych.

9.     Podmioty przyjmujące słuchaczy na praktyczną naukę zawodu zapewniają warunki  materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:

1)     wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych,

2)     zapoznają słuchaczy z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności  w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)     nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu,

4)     sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową,

5)     współpracują z Centrum,

6)     powiadamiają Centrum o naruszeniu przez słuchacza regulaminu pracy.

10. Organ prowadzący Centrum zapewnia środki finansowe umożliwiające słuchaczom odbycie praktycznej nauki zawodu poza Centrum.

11. Dyrektor zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on odpowiednie dokumenty, na podstawie których zgodnie z obowiązującymi przepisami słuchacz może być zwolniony w całości lub w części z odbycia praktyki.

12. Dyrektor Centrum może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, po ustaleniu wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu,  jeżeli  przedłoży on:

1). uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza - w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,

      2). zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci okresu, co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,

3). zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się  kształci, które słuchacz jest zobowiązany przedłożyć  dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.

13. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób  i w trybie określonym przez dyrektora szkoły na podstawie opinii zespołu przedmiotów zawodowych.

14. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio, "zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" lub "zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu" oraz podstawę prawną zwolnienia.

 

 

 

 

Biblioteka Centrum oraz Centrum Multimedialne

§ 49

1.    W Centrum funkcjonuje biblioteka Centrum, oraz Centrum Multimedialne,  które służą do realizacji zadań statutowych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią Centrum.

2.    Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowany przez dyrektora Centrum do planu i terminów konsultacji tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbioru.

3.    Zadania, obowiązki i uprawnienia nauczyciela bibliotekarza.

Nauczyciel bibliotekarz realizuje swoje zadania, a w szczególności:

1)     gromadzi zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,

2)     gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne,

3)     udostępnia zbiory biblioteki słuchaczom i pracownikom Centrum,

4)     rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze słuchaczy związane z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami,

5)     udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach,

6)     przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,

7)     systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem,

8)     dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację,

9)     prowadzi warsztat informacyjny (księgozbiór podręczny, katalogi kartoteki, teczki tematyczne itp.),

10)  prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa,

11)  udziela pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań dydaktycznych,

12)  prowadzi dokumentację biblioteczną,

13)  prowadzi prace związane z planowaniem i sprawozdawczością,

14)  współpracuje z innymi bibliotekami,

15)  odpowiada za właściwe wykorzystanie zbiorów.

4.    Zbiory :

1)     struktura zbiorów zależy od poziomu organizacyjnego i profilu szkół wchodzących    w Centrum,

2)     w bibliotece Centrum w szczególności  gromadzi się: podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu edukacyjnego, programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania, podręczniki do kształcenia ogólnego i zawodowego niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania , wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej, wydawnictwa informacyjne i albumowe, wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktycznej nauczycieli, czasopisma i materiały audiowizualne oraz czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami.

5.    Podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet Centrum. Biblioteka może otrzymać dotacje na swoją działalność od Samorządu Słuchaczy lub innych źródeł.

6.    Regulamin funkcjonowania biblioteki Centrum i Centrum Multimedialnego oraz zadania, obowiązki i uprawnienia nauczyciela bibliotekarza określa Załącznik Nr 3  do statutu.

7.    Zadania Centrum Informacji Multimedialnej:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie komunikatów medialnych,

2) współtworzenie procesu dydaktycznego Centrum

- wykorzystanie zasobów i sprzętu multimedialnego do prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

- umożliwienie słuchaczom i nauczycielom tworzenia oraz powielania różnych informacji,

- szkolenie użytkowników Centrum w celu swobodnego wykorzystywania wszelkich źródeł informacji, w tym internetowych,

- pomoc słuchaczom w rozwijaniu uzdolnień,

- pomoc słuchaczom mającym trudności w nauce,

3) koordynacja edukacji medialnej,

4) współpraca z biblioteką,

5) zaspokojenie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych słuchaczy.

 

 

ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY CENTRUM

 

§ 50

1.    Centrum zatrudnia nauczycieli na podstawie Ustawy Karta Nauczyciela oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

2.    Zatrudnieni nauczyciele muszą posiadać wymagane kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

§ 51

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach realizują zadania wymienione w § 11 i § 12 statutu z uwzględnieniem specyfiki kształcenia osób dorosłych.

 

§ 52

Do podstawowych obowiązków nauczycieli zatrudnionych w Centrum należy:

1)     rzetelne wypełnianie zadań wymienionych w § 11 i § 12 statutu,

2)     prawidłowe wykonywanie obowiązków dydaktycznych,

3)     dążenie do pełnego rozwoju osobowości uczących się,

4)     poszanowanie godności osobistej uczących się,

5)     respektowanie praw i obowiązków słuchaczy,

6)     realizowanie zadań wynikających z arkusza organizacyjnego oraz planu pracy Centrum.

7)   przekazanie Dyrektorowi Centrum opracowanego planu dydaktycznego w okresie trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

8)     realizowanie obowiązujących planów nauczania z zastrzeżeniem, że nauczyciel ma prawo do opracowywania autorskich programów nauczania,

9)     sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczących się,

10)  obiektywne ocenianie słuchaczy,

11)dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, wzbogacanie bazy dydaktycznej Centrum,

12)współpraca z biblioteką szkolną,

13)zachęcanie uczących się do korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym,

14)wdrażanie uczących się do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

15)udzielanie w miarę własnych możliwości pomocy psychologiczno – pedagogicznej słuchaczom z różnymi niepowodzeniami,

16)rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczących się – uzdolnień, zainteresowań i wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej,

17)aktywne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej oraz w pracach zespołów przedmiotowych Centrum,

18)udział w konferencjach metodycznych,

19)prowadzenie dokumentacji pracy dydaktycznej,

20)stałe doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

21)zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w czasie zajęć organizowanych przez Centrum,

22)pełnienie dyżurów w czasie przerw między zajęciami według harmonogramu opracowanego zgodnie z rozkładem zajęć. Dyżury są pełnione przez nauczycieli  na wszystkich kondygnacjach budynku,

23)wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej jeden cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

24)przekazywania słuchaczom informacji o zakresie materiału dydaktycznego, który opanowali w sposób dobry oraz zakresie materiału, który nie został opanowany i  nad którym muszą popracować,

25)udostępnianie słuchaczom dokumentacji będącej podstawą ocen bez możliwości wykonywania kopii i tylko na terenie szkoły przez okres semestru za dany semestr.

 

§ 53

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

1)     prawidłową realizację powierzonych mu zadań i prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

2)     nadzór nad przestrzeganiem przez słuchaczy zasad bezpieczeństwa podczas przebywania przez nich w budynku Centrum,

3)     podejmowanie odpowiednich do sytuacji przedsięwzięć w przypadkach naruszeń zasad bezpieczeństwa przez słuchaczy przebywających w budynku Centrum, łącznie   z wezwaniem celem interwencji służb policyjno – porządkowych.

 

 

§ 54

1.    Dyrektor Centrum powierza każdy oddział opiece jednemu z nauczycieli, zwanemu opiekunem oddziału.

2.    W miarę możliwości opieka ta powinna trwać przez cały okres nauczania w danym typie szkoły.

3.   Do obowiązków opiekuna należy prowadzenie dokumentacji oddziału.

 

§ 55

1.    Do zadań opiekunów oddziałów należy :

1)     zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi w szkole regulaminami,

2)     czuwanie nad przestrzeganiem postanowień zawartych w dokumentacji, o których mowa w pkt.1, zwracanie uwagi słuchaczom na możliwość korzystania z przysługujących im praw i na konieczność wywiązywania się z obowiązków,

3)     poznawanie osobowości słuchaczy, ich uzdolnień, zainteresowań oraz warunków życia i pracy zawodowej,

4)     mobilizowanie słuchaczy do systematycznego uczenia się i terminowego wywiązywania się ze wszystkich obowiązków,

5)     współpraca z samorządem słuchaczy,

6)     współpraca z nauczycielami uczącymi w danej grupie semestralnej, w rozwiązywaniu konfliktów,

7)     udzielanie pomocy w organizowaniu zespołów samokształceniowych,

8)     tworzenie warunków służących rozwijaniu społecznej aktywności słuchaczy,

9)     inicjowanie wyborów samorządu słuchaczy,

10)  monitorowanie frekwencji słuchaczy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

11)  wnioskowanie o skreślenie słuchaczy,

12)  przygotowywanie na posiedzenie rady pedagogicznej materiałów dotyczących klasyfikowania i promowania słuchaczy.

2.    Praca z oddziałem jest ukierunkowana w szczególności na:

1)     pracę nad rozwojem osobowości każdego słuchacza,

2)     motywowanie słuchaczy do samokształcenia i samodoskonalenia,

3)     współpracę z nauczycielami danego oddziału,

4)     reprezentowanie słusznych interesów słuchaczy na radzie pedagogicznej.

 

§ 56

1.      W ramach struktury organizacyjnej Centrum może być utworzone stanowisko kierownika zajęć praktycznych.

2.      Kierownik zajęć praktycznych kieruje prawidłowym funkcjonowaniem i prowadzeniem zajęć na mocy przydzielonego mu przez dyrektora Centrum zakresu czynności.

 

§ 57

1.     W Centrum są zatrudnieni wg odrębnych przepisów pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.

2.     Liczbę i podział stanowisk pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Centrum.

3.      Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjnych i pracowników obsługi reguluje zakres czynności opracowany na piśmie potwierdzony własnoręcznym podpisem i znajdujący się w aktach personalnych pracowników.

4.      Dopuszcza się zmianę zakresu czynności w porozumieniu z zainteresowanym pracownikiem ze względów organizacyjnych.

 

§ 58

1. Obsługę finansową – księgową Centrum prowadzi główny księgowy Centrum, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.

2.  Do zadań głównego księgowego Centrum  należy w szczególności:

1)     prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

2)     analiza wydatkowania środków budżetowych, pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Centrum, pod kątem ich optymalnego wykorzystania,

3)     wykonywanie kontroli wewnętrznej,

4)     kierowanie pracą podległych pracowników,

5)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora Centrum, dotyczących w szczególności: zakładowego planu kont, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, zasad prowadzenia rachunkowości.

3.    Szczegółowe uprawnienia i obowiązki głównego księgowego określają odrębne przepisy.

 

§ 59

1.    Obsługę kancelaryjną wraz z prowadzeniem dokumentacji szkół prowadzi sekretariat Centrum.

2.    Do zadań pracowników administracyjnych sekretariatu Centrum należy prowadzenie dokumentacji szkół w szczególności:

1)     przyjmowania słuchaczy,

2)     obsługę bezpośrednią słuchaczy (wydawanie legitymacji szkolnych, zaświadczeń, indeksów, itp.),

3)     rejestr i dokumentację niepedagogiczną słuchaczy,

4)     bieżącą korespondencję.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY DO CENTRUM

§ 60

1.      Do poszczególnych szkół i pozaszkolnych form kształcenia wchodzących w skład Centrum przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę oraz którzy najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyli 16 lat, jeżeli mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacja życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontunuowanie nauki  w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

2.      Jeżeli występują różnice programowe miedzy szkołą, (semestrem),  którą kandydat ukończył, a szkołą (semestrem), do której ubiega się o przyjęcie, wówczas zobowiązany jest on złożyć egzamin klasyfikacyjny obejmujący różnice programowe. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty.

3.      Na semestr programowo wyższy niż pierwszy może być przyjęty kandydat, który zdał egzamin klasyfikacyjny ze wszystkich wymaganych przedmiotów nauczania występujących na semestrach niższych od tego, na który ubiega się o przyjęcie.

4.      Kandydat, który przedłoży świadectwo stwierdzające, że nie ukończył danego semestru  może być przyjęty do semestru programowo wyższego jeżeli zajęcia edukacyjne, z których otrzymał ocenę niedostateczną nie występują w danej szkole, do której ubiega się o przyjęcie.

5.      W razie powtarzania semestru zalicza się słuchaczom te zajęcia edukacyjne, z których otrzymali ocenę pozytywną, jeśli jest to ocena końcowa.

6.      Jeżeli w semestrze, do której słuchacz uczęszcza w ramowym planie nauczania przewidziano  naukę języka obcego, innego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, słuchacz może uczyć się języka przewidzianego w ramowym planie nauczania, wyrównując braki programowe w terminie uzgodnionym z nauczycielem języka obcego, nie później jednak niż do rozpoczęcia klasyfikacji za dany semestr.

 

§ 61

1.     W celu przeprowadzenia naboru do szkół i na kursy kwalifikacyjne prowadzone przez Centrum, Dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania komisji.

2.     Zarządzenie Dyrektora Centrum w sprawie warunków  rekrutacji i kryteria przyjęć do klas pierwszych w  poszczególnych  typach szkół oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum publikowane jest na stronie internetowej Centrum i dostępne do wglądu w sekretariacie Centrum.

 

§ 62

1.      Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego dla form szkolnych określone są Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty na podstawie stosownych przepisów prawa oświatowego. Dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjną i określa jej zadania. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego są upubliczniane, jak również listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych.

2.      Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego dla form pozaszkolnych określa Dyrektor Centrum w uzgodnieniu ze Starostą Kutnowskim i zamieszcza w stosownym zarządzeniu oraz podaje do publicznej wiadomości. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego są upubliczniane, jak również listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

3.      Kandydaci do szkół  i na kursy kwalifikacyjne prowadzone przez Centrum ubiegający się o przyjęcie składają dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Kandydaci mogą również składać wniosek o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy za pomocą poczty elektronicznej, ale wnioski będą rozpatrzone dopiero po uzupełnieniu wymaganych dokumentów. Dotyczy to również wnioskujących o przyjęcie na semestr programowo wyższy do danego typu szkoły.

 

§ 63

Warunki rekrutacji na pozostałe formy kształcenia pozaszkolnego z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, każdorazowo dla planowanego kursu, określa Dyrektor Centrum jako organizator kursu, stosownym zarządzeniem uwzględniając odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie oraz warunki organizacyjno – techniczne, które publikuje się na stronie internetowej Centrum.

 

ROZDZIAŁ 7

POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA

 

§ 64

Centrum może prowadzić działalności w zakresie kształcenia osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Uwarunkowania prawne w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

§ 65

1.      Centrum organizuje i prowadzi pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie podmiotów zewnętrznych w szczególności: urzędu pracy, przedsiębiorców, organizacji społecznych, zakładów pracy i innych pracodawców.

2.      Decyzję o zorganizowaniu i prowadzenia kształcenia w formach pozaszkolnych podejmuje dyrektor Centrum.

 

§ 66

1.      Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

1)     kwalifikacyjny kurs zawodowy,

2)     kurs umiejętności zawodowych,

3)     kurs kompetencji ogólnych,

4)     kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

2.      Uczestników pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego określa się mianem słuchaczy.

 

§ 67

1.      Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

2.      Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji,

3.      Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

4.      W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w formie stacjonarnej będzie trwał co najmniej tyle godzin, ile zostało przewidzianych w podstawie programowej dla danej kwalifikacji.

5.      Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.

6.      Kwalifikacyjne kursy zawodowe Centrum może prowadzić w systemie dualnym zaocznym lub dualnym stacjonarnym, w porozumieniu z pracodawcą / pracodawcami / Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie.

 

§ 68

1.      Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:

1)           jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo

2)           efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla  zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo

3)           efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

2.      Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych:

1)   w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) - jest równa ilorazowi liczby godzin kształcenia przewidzianych dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach i liczby części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji,

2)   w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) - jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu,

3)   w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) - wynosi 30 godzin.

 

§ 69

1.      Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2.      Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych wynosi 30 godzin.

 

 

§ 70

1.      Kurs wymieniony w § 65 ust.1 pkt 4), umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest prowadzony według programu określonego przez organizatora kursu.

2.      Wymiar kształcenia każdorazowo określa organizator kursu.

 

§ 71

1.      Centrum  prowadząc kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa        w      § 65 ust. 1 ust. pkt 1) - 3),  zapewnia:

1)     kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć odpowiednie do danej pozaszkolnej formy kształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

2)     takie same warunki techniczno – organizacyjne jak w stosunku do słuchaczy szkół policealnych wchodzących w skład Centrum -  odpowiednie do profilu kształcenia,

3)     nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

2.      Centrum prowadząc kursy, o których mowa w § 65 ust.1 pkt 4), zapewnia kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2).

 

§ 72

1.      W zakresie organizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego statutu dotyczące całości organizacji kształcenia w szkołach wchodzących w skład Centrum,

2.      Kształcenie w formach pozaszkolnych o których mowa w § 65 ust. 1 pkt 1) - 3), prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu, a kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

3.      Częstotliwość zajęć na kursie, o którym mowa w § 1 ust. 2  pkt 4), określa organizator prowadzący kurs.

4.      Centrum prowadzi dokumentację dla każdej formy kształcenia w formach pozaszkolnych, która obejmuje:

1)     program nauczania,

2)     dziennik zajęć,

3)     protokół z przeprowadzonego zaliczenia,

4)     ewidencję wydanych zaświadczeń.

5)     Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej.

5.      Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć.

6.      Jednostka lekcyjna zajęć teoretycznych trwa 45 minut.

7.      Zajęcia kształcenia  teoretycznego odbywają się w salach dydaktycznych Centrum.

8.      Zajęcia kształcenia praktycznego odbywają się w pracowniach kształcenia zawodowego Centrum lub/i we właściwym zakładzie pracy.

9.      Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

 

§ 73

1.      W sprawie przyjęcia na każdą z form kształcenia pozaszkolnego z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych zastosowanie mają zasady rekrutacji, o których mowa w § 63 Statutu.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie słuchaczy.

 

            § 74

1.      Centrum może  prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.      Przed rozpoczęciem zajęć dla słuchaczy biorących udział w kształceniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Centrum organizuje szkolenie  z zasad  prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 75

Nadzór nad pozaszkolnymi formami kształcenia sprawuje wicedyrektor Centrum.

 

§ 76

1.    Słuchacz podejmujący kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadający:

1)     dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,

2)     świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,

3)     świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,

4)     świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

5)     świadectwo ukończenia liceum profilowanego,

6)     świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,

7)     zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

może być zwolniony, na swój wniosek złożony do Dyrektora Centrum, z całości lub części zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia umożliwia takie zwolnienie.

2.      W przypadku zwolnienia słuchacza w całości z obowiązku realizacji danych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/zwolniona" a także rodzaj dokumentu będącego podstawą zwolnienia.

 

§ 77

Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego potwierdza się odpowiednim zaświadczeniem zgodnie z wzorem określonym przepisami w tym zakresie.

 

§ 78

1.      Centrum może pobierać opłaty za kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnych  wymienione w § 65 ust. 1 pkt 2) – 4).

2.      Opłaty są wnoszone za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia,

3.      Dyrektor Centrum może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach,

4.      Opłaty wnosi się na rachunek wskazany przez Dyrektora Centrum,

5.      Wysokość opłat ustala dyrektor Centrum, z uwzględnieniem kosztów prowadzenia poszczególnych form pozaszkolnych,

6.      Zwolnienie w całości lub w części z opłat następuje na wniosek osoby zainteresowanej,

7.      Opłaty nie podlegają zwrotowi, jeżeli osoba została skreślona z listy uczestników pozaszkolnych form kształcenia albo zrezygnowała z kształcenia, chyba że rezygnacja nastąpiła z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub z innych ważnych przyczyn losowych.

§ 79

1.      W przypadkach nie uregulowanych wprost  dotyczących kształcenia w pozaszkolnych formach kształcenia przepisy niniejszego  statutu stosuje się odpowiednio.

2.      Dyrektor Centrum może  w formie zarządzenia z uwzględnieniem zapisów niniejszego statutu i obowiązujących przepisów prawnych, określić szczegółowe zasady organizacyjno – techniczne prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

ROZDZIAŁ 8

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY CENTRUM

§ 80

1.      Słuchacz ma prawo do:

1)     swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy słuchacza,

2)     pomocy w przypadku trudności w nauce,

3)     korzystania z pomieszczeń Centrum, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, udostępnianego w określonych godzinach,

4)     wpływania na życie Centrum przez działalność samorządową,

5)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,

6)     szczególnej ochrony i poszanowania godności osobistej,

7)     rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,

8)     dwóch egzaminów poprawkowych w ciągu semestru,

9)     złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem  do dyrektora Centrum o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu lub egzaminów semestralnych,

10)  do pełnej informacji dotyczącej klasyfikowania, promowania i oceniania,

11)  bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w czasie zajęć organizowanych przez Centrum,

12)  do powtarzania  semestru   jeden raz w okresie kształcenia, wyłącznie na swój  pisemny wniosek uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną złożony w okresie 7 dni od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych

2.      Słuchacz ma obowiązek:

1)     systematycznie i aktywnie uczestniczyć w konsultacjach,

2)     usprawiedliwienia swojej nieobecności na egzaminach,

3)     uzupełnić różnice wynikające z realizacji programu nauczania w zakresie poziomu podstawowego i rozszerzonego,

4)     przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników Centrum i innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum,

5)     dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum,

6)     przestrzegać zakazu palenia na terenie placówki,

7)     przebywać w trakcie zajęć tylko w wyznaczonych miejscach,

8)     dbać o estetyczny i stosowany do okoliczności wygląd i strój,

9)     podczas zajęć edukacyjnych przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych do celów nie związanych z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi.

 

§ 81

1.      Słuchacz Centrum ma prawo do otrzymania publicznej pochwały na zakończenie każdego semestru.

2.      Słuchacz Centrum ma prawo do nagrody książkowej za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz sumienne wypełnianie obowiązków określonych w statucie.

3.      Pochwałę lub nagrodę książkową otrzymuje słuchacz na wniosek opiekuna oddziału lub nauczycieli zajęć edukacyjnych, zatwierdzoną przez Dyrektora Centrum.

 

§ 82

1.      Słuchacz Centrum, który naruszył normy zachowania się w miejscach publicznych oraz nie przestrzegał Statutu Centrum może być ukarany:

1)     upomnieniem ustnym opiekuna (nauczyciela),

2)     upomnieniem lub pisemną naganą,

3)     pisemną naganą z ostrzeżeniem,

4)     skreśleniem z listy słuchaczy.

2.      W przypadku ciężkiego naruszenia Statutu Centrum słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy bez stopniowania kar, a w szczególności za:

1)     posiadanie alkoholu lub innych środków odurzających w budynku, gdzie odbywają się zajęcia oraz na terenie Centrum,

2)     przebywanie w budynku, gdzie odbywają się zajęcia i na terenie Centrum w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

3)     zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia swojego i innych,

4)     popełnienie wykroczenia i przestępstwa, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,

5)     posiadanie na terenie Centrum niebezpiecznych narzędzi (np. broni, noży, itp.).

3.      Decyzję o udzieleniu pisemnej nagany z ostrzeżeniem podejmuje Dyrektor Centrum na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Naganę z ostrzeżeniem przechowuje się w dokumentach słuchacza. Jeśli słuchacz był ukarany naganą z ostrzeżeniem i nadal nie stosuje się do postanowień zawartych w statucie Centrum zostaje skreślony z listy słuchaczy.

4.      Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej. W przypadku, gdy w Centrum powołany został samorząd słuchaczy przed skreśleniem z listy słuchaczy Dyrektor zasięga opinii samorządu słuchaczy.

5.      Od decyzji o skreśleniu słuchacz ma prawo odwołać się na piśmie w ciągu czternastu dni do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Centrum.

6.      Jeśli w terminie czternastu dni słuchacz nie złoży odwołania lub zostanie ono rozpatrzone negatywnie, decyzja o skreśleniu z listy słuchaczy jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ 9

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA CENTRUM

 

§ 83

Centrum jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

 

§ 84

Pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia prowadzone przez Centrum są finansowane ze środków podmiotów je zlecających w ramach działalności pozabudżetowej.

 

§ 85

Źródła finansowania Centrum to :

1)     środki budżetowe,

2)     inne źródła finansowania.

§ 86

Preliminarz dochodów i wydatków budżetowych – roczny plan finansowy Centrum jest opiniowany przez radę pedagogiczną, a zatwierdzony przez organ prowadzący Centrum.

 

§ 87

Opłaty za działalność kursową, działalność gospodarczą oraz dobrowolne wpłaty sponsorów stanowią dodatkowe źródło dochodów w budżecie Centrum.

 

§ 88

Centrum zawiera umowy na usługi, dostawy lub roboty budowlane z zachowaniem zasad określonych w przepisach ustawy  o zamówieniach publicznych.

§ 89

Za całość gospodarki finansowej Centrum, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej oraz rachunkowości jednostki odpowiada Dyrektor Centrum.§ 90

Obowiązki o których mowa w § 88 Dyrektor Centrum może powierzyć do wykonania pracownikom Centrum.


§ 91

Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za racjonalne wykorzystanie środków finansowych Centrum.

 

§ 92

Dyrektor Centrum zatwierdza wydatki ze wszystkich źródeł finansowania.

 

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 93

Centrum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 94

Centrum prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 95

Centrum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja ta zawiera w szczególności:

1)      dzienniki lekcyjne,

2)      arkusze ocen,

3)      protokoły postępowania kwalifikacyjnego i protokoły egzaminów,

4)      księgę słuchaczy.

 

§ 96

Centrum wydaje słuchaczom świadectwa, dyplomy, indeksy, legitymacje szkolne i zaświadczenia wg wzorów i symboliki ustalonej przez aktualne rozporządzenie Ministra do spraw oświaty w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.

 

§ 97

Centrum prowadzi rejestry wydanych świadectw i dyplomów ukończenia szkoły. Dokumenty wymienione są drukami ścisłego zarachowania.

 

§ 98

Centrum prowadzi archiwum.

 

§ 99

W celu zapewniania bezpieczeństwa realizacji zadań  Centrum, w Centrum funkcjonuje monitoring wizyjny.

§ 100

 

Wszystkie zmiany w niniejszym statucie dokonywane będą  w takim trybie w jakim został przyjęty niniejszy statut. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, to na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej zobowiązującej dyrektora Centrum do ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu -  Dyrektor Centrum zarządzeniem ogłasza tekst ujednolicony statutu. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zmian w załącznikach do niniejszego statutu.

 
§ 101

 

Integralną część niniejszego statutu stanowią:

                   1.     Załącznik Nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej,

                   2.     Załącznik Nr 2 – Wewnątrzszkolny System Oceniania,

                   3.     Załącznik Nr 3 – Regulamin Biblioteki.

 

§ 102

 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie: 
1)     Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
2)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.),

3)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U.    Nr 83, poz. 562 ze zm.),

4)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zm.),

5)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

6)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69),

7)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 228, poz. 1487 ),

8)     Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908),

9)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828),

10)  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Nr 31, poz. 216),

11)  Deklaracji Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1948 r.

12)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U.     z 2011 roku Nr 6, poz. 23).

13)  Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 10.12.1648r.

14)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.12.2010r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011r, nr6 poz.23).

15)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ( Dz.U. 2012r. poz. 857).

16)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2012r. poz. 186).

17)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012r.o zmianach rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2012r. poz.262).

18)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie  udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r. poz. 532).

19)  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

20)  Zarządzenie nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 04 lutego 2014 roku, w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobie punktowania innych osiągnięć kandydatów.

21)  Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 811).

22)  Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357).

23)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 8430).

24)  Uchwały Nr 75/XIV/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

25)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r., poz. 1942).

26)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010, Nr 244, poz. 1626).

27)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015, poz. 1183).

 

 

§ 103

          Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

                                                 

§ 104

Tekst ujednolicony Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie został wprowadzony na podstawie Uchwały Nr 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Kutnie; Zarządzeniem Nr 40/2015 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z dnia 15 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

 

21 listopad 2016 opublikował Grzegorz Zakrzewski