Jeżeli jesteś po zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie średnie zdobędziesz w 2 lata nauki!!!!
Jeżeli chcesz zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy – przyjdź do NAS!
Jeżeli chcesz skończyć liceum ogólnokształcące i mieć wykształcenie średnie – przyjdź do NAS!

„Najlepszą nauką jest ta, która pozwala człowiekowi być 
                              użytecznym dla bliźnich”


                                                                                            A. Dumas


      Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie jest jedyną publiczną placówką kształcenia dorosłych w Powiecie Kutnowskim powstałą w 2001 roku. Tradycje kształcenia dorosłych zostały przejęte po Szkołach dla Dorosłych Zaocznych w Kutnie oraz funkcjonujących wcześniej szkołach korespondencyjnych, zaocznych i wieczorowych.

Do roku 2006 Centrum funkcjonowało w budynkach innych szkół (w ZS nr 4 Kutno – Azory oraz w budynku II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie). Od roku 2006 jego siedziba mieści się przy ul. Staszica 27. Centrum oferuje możliwość kształcenia w dwóch systemach: zaocznym i stacjonarnym. Słuchacze uczą się w siedzibie CKU oraz w filii CKU w Krośniewicach, a także w Żychlinie. Z naszych usług edukacyjnych korzystają słuchacze z Powiatu Kutnowskiego, mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego, a także z innych województw. Wynika to z oferty edukacyjnej szkół: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej dla dorosłych, a także form kształcenia pozaszkolnych – kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Słuchacze mogą uczyć się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i w liceum ogólnokształcącym, co daje wymierny efekt w postaci zdobycia wykształcenia średniego i zawodu. Nauka w szkole jest bezpłatna. Nasza oferta edukacyjna jest najbogatsza w regionie. Mamy wysoką zdawalność egzaminów, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne sale dydaktyczne.
Aktywnie działa Samorząd Słuchaczy. Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi zakładami pracy w zakresie praktyk zawodowych, kształcenia praktycznego oraz pisania programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w danej kwalifikacji. Nawiązana współpraca z pracodawcami z powiatu kutnowskiego zaowocowała prawidłową realizacją praktyk zawodowych przez słuchaczy.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że współpraca ta ma już kilkuletnią tradycję, pracodawcy darzą nas zaufaniem i chętnie przyjmują słuchaczy na praktyki zawodowe. Grono pracodawców zapewniających realizację praktyk zawodowych poszerzyliśmy o kilka nowych zakładów. Poszerzenie grona pracodawców współpracujących z Centrum świadczy o jego pozytywnym wizerunku w Powiecie Kutnowskim i o umacniającej się pozycji placówki kształcenia dorosłych. Te dobre praktyki zaowocowały podniesieniem jakości kształcenia w Centrum oraz znalezieniem pracy przez wielu słuchaczy uczących się w placówce. Tradycyjnie współpracujemy z Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE w Łodzi, organem prowadzącym – Starostwem Powiatowym w Kutnie, PUP w Kutnie, KPP w Kutnie, PSP w Kutnie, ŁCDKiN w Łodzi, CODN w Łodzi, PPP w Kutnie, KOWEZiU. PKP PLK w Warszawie, Tonsmaier w Kutnie.

Od roku 2007 Centrum sukcesywnie poszerzało swoją ofertę edukacyjną o nowe zawody, takie jak: technik spedytor, technik logistyk, technik elektryk, opiekun w domu pomocy społecznej, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu drogowego, opiekun medyczny, technik pojazdów samochodowych, technik dróg i mostów kolejowych, technik transportu kolejowego, technik rachunkowości, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik handlowiec, technik obsługi ruchu turystycznego, technik organizacji reklamy, technik informatyk.

CKU w Kutnie to placówka innowacyjna. Wprowadzono dwie innowacje programowo – organizacyjne: innowację pedagogiczną „Potrafię, pomagam, zapobiegam, współpracuję - zajęcia edukacyjne z I pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia” oraz innowację „Skuteczni w biznesie – zajęcia z języka angielskiego zawierające treści edukacyjne dotyczące handlu, ekonomii i biznesu”, które „przyniosły” nowe, dotychczas nie stosowane w naszej placówce rozwiązania w zakresie organizacji kształcenia, a także w zakresie zmian stosowanych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wzmacniają one także szanse znalezienia przez naszych słuchaczy pracy w firmach z kutnowskiej strefy ekonomicznej i firmach międzynarodowych. Zajęcia w ramach ww. programów prowadzone są nieodpłatnie przez nauczycieli. Organizowane są konkursy przedmiotowe i tematyczne. Dla potrzeb słuchaczy wprowadzono także nieodpłatną pomoc prawną, porady psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Organizowane są wycieczki do kina i teatru, celebrowane święta patriotyczne i okolicznościowe.

Odnotowujemy wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych w zawodach, w których kształcimy. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich kwalifikacji w zawodach, w których kształcimy.

Centrum cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego i powiatów ościennych. W Placówce uczą się nie tylko słuchacze uzupełniający wykształcenia, ale i absolwenci uczelni wyższych. Cieszy również zaufanie pracodawców, którzy polecają naszą placówkę swoim pracownikom, z których wielu uzupełnia swoje wykształcenie w naszej szkole dla dorosłych. Pielęgnowana jest tradycja uczęszczania do Centrum przez rodziny (zaczynają rodzice, przychodzą ich dzieci, kontynuują naukę w szkołach policealnych po ukończeniu liceum). Widoczny jest tu wkład pracy opiekunów semestrów i oddziaływania wychowawcze nauczycieli. Tradycją stają się uroczyste zakończenia roku szkolnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Dorośli absolwenci przychodzą z rodzinami, co buduje rodzinną atmosferę. O dobrym imieniu placówki świadczy nabór do szkół oraz chęć zdawania egzaminów zewnętrznych w CKU – za zgodą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Od 2014 roku Centrum kształci w zawodach z branży kolejowej na mocy porozumień z pracodawcą – PKP PLK w Warszawie i „pod potrzeby” PKP oraz firmy zajmującej się budową dróg i mostów kolejowych. Kształcimy w zawodach: technik dróg i mostów kolejowych, technik transportu kolejowego. Niebawem uruchomimy dwa nowe zawody: technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, po ukończeniu których absolwenci uzyskają zatrudnienie w stabilnej firmie.

Oferujemy ponadto kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy: technik ochrony środowiska, technik elektronik, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik energetyk, technik odlewnik, technik gazownictwa, technik technologii żywności, technik optyk, technik teleinformatyk, technik usług pocztowych i finansowych, technik archiwista, operator obrabiarek skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, monter nawierzchni kolejowej. Po przeprowadzonych rozmowach z zakładami pracy oferujemy kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe w zakładach pracy z możliwością zatrudnienia najlepszych absolwentów. W przypadku zainteresowania pracodawcy kształceniem w innym, niewymienionym powyżej zawodzie Centrum jest gotowe do współpracy i zorganizowania kształcenia „pod zamówienie” pracodawcy. Istnieje również możliwość kształcenia w innych formach pozaszkolnych, np. kurs umiejętności zawodowych lub kurs kompetencji ogólnych. CKU w Kutnie oferuje również szkolenia tematyczne dla pracodawców,
np. z etyki biznesu, języków obcych nowożytnych, archiwizacji dokumentów.
Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00087/2005.