16 grudnia 2017 roku słuchacze IV i V semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie w zieli udział w wycieczce szkolnej Kutno - Włocławek - Kłóbka - Kutno. Słuchacze wraz z organizatorem panem Grzegorzem Zakrzewskim i opiekunką panią Beatą Fryz mieli okazję zapoznać się z życiem mieszkańców wsi z czasów Macieja Boryny. Skansen w Kłóbce zawiera rekonstrukcje dawnej wsi "w pigułce". Są tu zagrody chłopskie, budynki gospodarcze, młyn a nawet kościół. Obok parku etnograficznego znajduje się piękny dworek, w którym mieszkała Maria Wodzińska - ukochana Szopena i Słowackiego. Mimo chłodu podczas oglądania doliny Wisły oraz elektrowni szczytowo-pompowej, atmosfera w czasie wycieczki była bardzo gorąca. 

prace słuchaczy IV inf   2016/2017

SONDA
która strona podoba Ci się najbardziej?

samochody510.pl.tl/Strona-startowa.htm
stronaglowna34.pl.tl/sport34.htm
wwwnowoscitechnologiczne.pl.tl/Start.htm
zdrowezywienie2017.pl.tl/
zdroweodzywianie2017.pl.tl/Strona-startowa.htm
malinowadietacud.pl.tl/

Czy cukier pomaga na stres? Ile kosztowała impreza w Pałacu pod Blachą? Co robiono na obiadach czwartkowych? Jak się uczyć efektywnie?- Na te i inne pytania dowcipnie, kompetentnie odpowiadali psycholog Igor Rotberg, youtuber Wojciech Drewniak i trener personalny Aleksandra Stolarska.

28 lutego słuchacze CKU z opiekunką p. Beatą Fryz w MiPBP zapoznali się z „Antystresowym pakietem maturzysty”. Praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem przydadzą się każdemu, a opowiedziana „bez cenzury historia” niezwykłego życia Józefa Poniatowskiego mogła zadowolić najbardziej wybrednego miłośnika powieści awanturniczo-przygodowej. Takie lekcje historii to marzenie każdego słuchacza!

 

 


W dn. 23 lutego słuchacze V LO dla Dorosłych w Kutnie w systemie stacjonarnym uczestniczyli w spotkaniu, zorganizowanym przez opiekuna Samorządu Słuchaczy - p. Beatę Fryz z absolwentką placówki - p. Anną Juszczyk, której życiową pasją jest odkrywanie i eksploracja miejsc opuszczonych. Pani Ania przedstawiła prezentację pt. „Ocalić od zapomnienia…”, złożoną z fotorelacji z miejsc, które popadają w ruinę, ale noszą ślady dawnej świetności, odkrytych w Kutnie i okolicach oraz m.in. w Łodzi, we Wrocławiu, na Kaszubach i Pomorzu. W interesujący sposób, pełen ciekawostek i anegdot, opowiedziała o prezentowanych obiektach, zamiłowaniu do niebanalnej architektury i starych samochodów. Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy. Wywiązała się dyskusja o graffiti i sztuce fotoreportażu.


Informacje o zawodach z branży kolejowej

kształconych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

            

      Kształcenie zawodów z branży kolejowej Centrum rozpoczęło w 2014 roku w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych pod tzw. potrzeby pracodawcy.

          Zaczęliśmy od technika dróg i mostów kolejowych. Kształcenie w tym zawodzie obejmuje trzy kwalifikacje: B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych, B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych, B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Współpracujemy z firmami „Anbud” i „Mitor”, które zajmują się budową i remontami dróg i mostów kolejowych.  W ww. firmach pracodawców odbywały się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a w Centrum zajęcia teoretyczne. Pracodawcy włączyli się w modyfikację programu nauczania, zapewnili w ramach własnych funduszy halę dydaktyczną do potrzeb kształcenia praktycznego. Taka współpraca, już na etapie planowania procesu kształcenia zawodowego dała gwarancję uwzględnienia w programie np. nowych rozwiązań dydaktycznych i technologicznych stosowanych w zawodzie, a dzięki temu lepsze przygotowanie uczniów do oczekiwań pracodawcy. W ubiegłym roku szkolnym skończyliśmy cały cykl kształcenia w tym zawodzie i zaczęliśmy cykl od nowa.

 Od 2015 roku czyniliśmy starania o uruchomienie następnych zawodów „kolejowych”. Nawiązaliśmy współpracę z PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Warszawie. Owocem negocjacji był podpisany List Intencyjny, na mocy którego kształcimy obecnie słuchaczy w zawodzie technik transportu kolejowego obejmującego dwie kwalifikacje: A.44.  Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych. Dzięki PKP PLK Centrum pozyskało pomoce dydaktyczne oraz profesjonalną kadrę. Uzgodniono również harmonogram i miejsce odbywania przez słuchaczy praktyk zawodowych, a także wizytacje miejsc pracy dyżurnych ruchu i nastawniczych. Wspólnie zmodyfikowano pod potrzeby pracodawcy program nauczania dla każdej kwalifikacji. Najlepsi absolwenci (według uzgodnień z PKP PLK S.A), po rekomendacji Rady Pedagogicznej znajdą zatrudnienie w PKP PLK w Kutnie i w Warszawie.

            Obecnie startujemy z kształceniem w systemie dualnym w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym według zapotrzebowania zgłoszonego przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie w kwalifikacji E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym z dodatkowymi uprawnieniami SEP do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV”.

 

W tym kursie uczestniczą osoby bezrobotne, które objęte są gwarancją zatrudnienia w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Warszawie – w Sekcji Eksploatacji w Kutnie. Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym dualnym, na podstawie umowy z ww. pracodawcą. Słuchacze kursu będą też otrzymywać z PUP Kutnie stypendia.

W niedalekiej przyszłości planujemy poszerzenie oferty kursowej o zawód: technik elektroenergetyk transportu szynowego w kwalifikacjach: E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej i E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego.

Podsumowując:

                                                                                                                     

w zakresie kształcenia ustawicznego we współpracy z pracodawcami z branży kolejowej:

- zaplanowano i zrealizowano/realizuje się organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych umożliwiających słuchaczom uzyskanie uprawnień zawodowych i pracy,

- zmodyfikowano programy nauczania,

- dopasowano kształcenie do rynku pracy,

- poszerzono bazę dydaktyczną placówki oraz ofertę edukacyjną,

- rozwinięto kształcenie dualne,

- pozyskano wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz zapewniono doskonalenie zawodowe innych nauczycieli,

- zorganizowano wycieczki zawodowe,

- promowano współpracę placówki z pracodawcami w mediach,

- na kwalifikacyjnych kursach zawodowych z branży kolejowej objęto szkoleniem około 100 osób, pozyskaliśmy słuchaczy z Warszawy, Pułtuska Mazowieckiego, Łodzi, Koluszek, Inowrocławia, Olsztyna, Łowicza, Poznania, Płocka, Piły, Poddębic, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Łukowa (woj. lubelskie), Dęblina, Włocławka i oczywiście z Kutna i okolic.

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla egzaminów prowadzonych przez OKE w Łodzi. Zdawalność egzaminu w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych jest wysoki i przekracza średnią krajową. W zawodzie technik transportu kolejowego egzaminy się jeszcze nie odbyły.

Placówka jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem 2.10/00087/2005.

 

W CKU w Kutnie następny zawód z branży kolejowej!

 

W dniu 09 grudnia 2016 roku „wystartował” w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie kwalifikacyjny kurs zawodowy E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym z dodatkowymi uprawnieniami SEP do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV”. 

                                        

 

 

Słuchacze kursu będą przygotowani do następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i nadzorowania prac na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń kontrolno- pomiarowych;

2) montowania, utrzymywania w ruchu i naprawiania podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

3) montowania, sprawdzania działania, regulowania i kontrolowania napędu zwrotnicowego i elektrycznego, rygla zamków zwrotnicowych i zależnościowych;

4) sprawdzania działania, regulowania i konserwowania semaforów i obwodów sterujących;

5) układania kabli sygnalizacyjnych, wykonywania ich połączenia oraz przygotowania kabli do umieszczenia w głowicach, skrzynkach kablowych i sprawdzania izolacji żył kablowych;

6) zabudowywania i sprawdzania parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów i kontroli hamowania pociągów oraz sprawdzania parametrów tych urządzeń;

7) instalowania, sprawdzania, regulowania i konserwowania czujników torowych, magnetycznych, mechanicznych i magnetoindukcyjnych, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, urządzeń zasilających prądu stałego przemiennego;

8) kierowania i nadzorowania pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych: GSM-R kolejowej odmiany cyfrowej łączności komórkowej GSM przeznaczonej do celów m. in. lokalizacji, telemetrii i telematyki oraz ETCS służący do sygnalizacji kabinowej i automatyzacji procesu prowadzenia pociągów.

Kurs został „uruchomiony” przy współpracy z PLP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych  w Warszawie i PUP w Kutnie. Będzie prowadzony w systemie dualnym. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w Centrum, a zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w PKP PLK S.A. w Sekcji Eksploatacji w Kutnie. Absolwenci kursu zostali objęci gwarancją zatrudnienia w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Warszawie. Kurs odpowiada na potrzeby ryku pracy.

W dzisiejszym uroczystym otwarciu kursu uczestniczyli słuchacze, kadra pedagogiczna, dyrektor placówki, przedstawiciele PUP w Kutnie.

Dyrektor Centrum dziękuje wszystkim za zaangażowanie i trud włożony w organizację kursu. Szczególne podziękowania kieruje do  Dyrekcji PKP PLK S.A. w Warszawie za okazaną życzliwość i wsparcie przy organizacji kształcenia w zawodach z branży kolejowej.