HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

1. Etap pisemny 27 lutego 2017r. (poniedziałek), godz. 12:00

– dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

· 28 lutego 2017r. (wtorek)

– dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

· od 1 do 4 marca 2017r.

– dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 31 marca 2017r.

Termin przekazania szkołom dyplomów: 31 marca 2017r.

Termin wydania zdającym dyplomów: 31 marca 2017r.

 

HARMONOGRAMEGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny 12 czerwca 2017r.(poniedziałek), godz. 12:00

– dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

· 13 czerwca 2017r. (wtorek)

– dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

·od 4 lipca do 8 lipca 2017r.

–dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 25 sierpnia 2017r.

Termin przekazania szkołom dyplomów: 25 sierpnia 2017r.

Termin wydania zdającym dyplomów: 25 sierpnia 2017r.

Uwaga!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

(Zgodnie z art. 11ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

Dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od lutego do marca 2017 roku, a dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

(Zgodnie z §113 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.                 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r.])

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Sesja 1. Styczeń–luty 2017

Część pisemna: 12 stycznia 2017r.

Część praktyczna:

Model „d”: 9 stycznia 2017r.

Modele: „w”, „wk” i „dk”: od 16 stycznia do 23 lutego 2017r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2017: 31 marca 2017r.

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2017: 31 marca 2017r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację           w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń –luty 2017: 31 marca 2017r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017r.: 26 maja 2017r.

 

Sesja 2. Czerwiec–lipiec 2017

Część pisemna: 20 czerwca 2017r.

Część praktyczna

Model „d”: 26 czerwca 2017r.

Modele: „w”, „wk” i „dk”: od 16 czerwca do 8 lipca 2017r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec –lipiec 2017: 25 sierpnia 2017r.

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec –lipiec 2017 : 25 sierpnia 2017r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec –lipiec 2017: 25 sierpnia 2017r.

Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
TERMINY EGZAMINÓW

TERMINY EGZAMINÓW

POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 R.

Sesja 1.: styczeń-luty 2016 r.(z wyjątkiem Z.22 i Z.23)

część pisemna - 14 stycznia 2016 r.

część praktyczna

 - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja - 15 stycznia 2016 r.

- w pozostałych kwalifikacjach - od 16 stycznia do 26 lutego 2016 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu, przekazania do szkół, placówek, pracodawców i podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz termin przekazania tym podmiotom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 30 marca 2016 roku

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2016 r. - 24 maja 2016 r.

 

Sesja 2.: kwiecień 2016 r. (wyłącznie kwalifikacje Z.22 i Z.23)

Z.22

część pisemna - 11 kwietnia 2016 r.

część praktyczna: od 25 maja do 6 lipca 2015 r.

Z.23

część pisemna - 7 czerwca 2016 r.

część praktyczna - 8 czerwca 2016 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu, przekazania do szkół, placówek, pracodawców i podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz termin przekazania tym podmiotom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

Z.22 - 20 maja 2016 roku

Z.23 - 24 czerwca 2016 r.

 

Sesja 3.: maj - lipiec 2016 r.* (z wyłączeniem Z.22 i Z.23)

część pisemna - 17 czerwca 2016 r.

część praktyczna:

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja - 23 czerwca 2016 r.

 w pozostałych kwalifikacjach - od 30 maja do 4 lipca 2016 r.

* Egzaminy powinny zakończyć się do 30 czerwca 2016 r. W uzasadnionych przypadkach sesja może zostać przedłużona do 4 lipca 2016 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu, przekazania do szkół, placówek, pracodawców i podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz termin przekazania tym podmiotom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 26 sierpnia 2016 r.

 

Sesja 4.: sierpień - październik 2016 r.

część pisemna - 6 października 2016 r.

część praktyczna:

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja - 11 października 2016r.

- w pozostałych kwalifikacjach - od 16 sierpnia do 6 września 2016 r.(tylko M.11 i M.19)

- od 6 września do 17 października 2016 r. - pozostałe kwalifikacje, w tym M.19 i Z.22.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu, przekazania do szkół, placówek, pracodawców i podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz termin przekazania tym podmiotom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 25 listopada 2016 r.