Darmowy Kurs CSS

Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne w zawodach: technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik transportu kolejowego, technik handlowiec i wiele innych.

Nasi partnerzy:

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych na rok szkolny 2019/2020

lp

nazwa i numer zawodu

nazwa i symbol kwalifikacji wyodrębnionej              w zawodzie

1

technik ochrony środowiska (325511)

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie            i realizacja zadań w ochronie środowiska

2

technik administracji (334306)

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

3

technik ekonomista (331403)

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych          i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

4

technik rachunkowości (431103)

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych          i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

5

technik elektryk (311303)

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

6

technik handlowiec (522305)

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

7

technik leśnik (314301)

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi

8

technik optyk (325302)

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

9

technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)

BPO.02. Ochrona osób i mienia

10

technik pożarnictwa (311919)

BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych

11

opiekun medyczny (5321020

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

12

technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943)

PGF.04. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych       i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe          i obróbka druków

13

opiekun w domu pomocy społecznej (341203)

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej

14

technik eksploatacji portów i terminali (333106)

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

15

technik logistyk (333107)

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

16

technik spedytor (333108)

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów                     i kontrahentów

17

technik informatyk (351203)

ONF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych                       i lokalnych sieci komputerowych

ONF.03. Tworzenie i administrowanie stronami                       i aplikacjami internetowymi praz bazami danych

18

Technik programista (351406)

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami                      i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

19

technik transportu drogowego (311927)

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

20

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)

TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

21

technik budownictwa kolejowego (311220)

TKO.03. Organizacja robót związanych z budowa         i utrzymaniem dróg kolejowych

TKO.04. Organizacja robót związanych z budowa          i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

22

technik transportu kolejowego (311928)

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

Proces rekrutacji trwa!

 

Zapraszamy na kursy.

Seminarium regionalne w CKU
w Kutnie

„Zintegrowany System Kwalifikacji – korzyści i szanse dla pracodawców”


W dniu 13 czerwca 2019 roku odbyło się w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kutnie seminarium regionalne „Zintegrowany System Kwalifikacji – korzyści i szanse dla pracodawców”, zorganizowane z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie. W seminarium uczestniczyli doradcy regionalni ds. ZSK z województwa łódzkiego i śląskiego, nauczyciele placówki i pracodawcy.

Zintegrowany System Kwalifikacji opisuje, porządkuje i gromadzi kwalifikacje w publicznym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Jest to rozwiązanie systemowe, którego celem jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce oraz umożliwienie wiarygodnego potwierdzenia kompetencji potrzebnych na rynku pracy, zwłaszcza sektorowych. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie doskonale „wpisuje się” w działania systemowe, gdyż
oferuje szkolenia dla pracodawców, możliwość „złożenia „programu nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, zwłaszcza w przypadku kwalifikacji potrzebnych pracodawcom i składających się z
kompetencji certyfikowanych i wpisanych do rejestru. W ZSK kluczowe jest to, że opiera się on na efektach uczenia się. Wdrożenie ZSK ułatwi zatrudnianiei aktywizowanie chętnych do nabycia nowych kompetencji.
Podczas seminarium omówiono włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK, kształcenie kompetencji kluczowych u osób pobierających naukę w sposób formalny i nieformalny, rolę instytucji tworzących ZSK. Uczestnicy seminarium wzięli udział w panelach dyskusyjnych, gdzie w mniejszych grupach rozmawiali o zmianach w polskim systemie edukacji i wyzwaniach, przed którymi stoją nie tylko społeczności szkolne, ale też przedsiębiorcy i samorządy - „Dostosowanie Kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy z korzyścią dla ucznia, pracodawcy, szkoły i organu prowadzącego”, „Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizowaniu efektów kształcenia zawodowego”.
Uczestniczy seminarium pracowali aktywnie, były prelekcje i zajęcia warsztatowe.

Zakończenie roku szkolnego semestrów szóstych.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla semestrów szóstych odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:30 w sali nr 5.

 

Terminy zjazdów w semestrze wiosennym roku szkolnego 2018/2019:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II

26-27.01.2019

02-03.02.2019

08-09-10.02.2019

01-02-03.03.2019

08-09-10.03.2019

15-16-17.03.2019

22-23-24.03.2019

29-30-31.03.2019

05-06-07.04.2019

12-13-14.04.2019

26-27-28.04.2019

04-05-06.05.2019

10-11-12.05.2019

17-18-19.05.2019

24-25-26.05.2019

31.05-01-02.06.2019

Dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dodatkowo:

07-08.06.2019

14-15-16.06.2019

 

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze wiosennym

roku szkolnego 2018/2019:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

III LO

I LO

V LO

II LO

VI a LO

IV a LO

VI b LO

IV b LO

II BHP

IV INF

II ADM

 

II R

 

 

I k1 LOG (A.30)

I k1 LOG (A.30)

I k3 LOG (A.32)

I k1 ASRK (E.21)

I k1 ASRK (E.21)

I k2 DiMK (B.29)

I k2 DiMK (B.29)

II k1 CPG (A.54)

II k1 CPG (A.54)

 

Narodowe czytanie 08 września 2018 roku słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie wraz z Dyrektorem placówki i nauczycielami
uczestniczyli w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej. O godz. 10.30 w bibliotece szkolnej odczytaliśmy na głos wybrane fragmenty powieści.
Szczególnie zainteresował nas spór bohaterów o kształt odradzającej sięojczyzny.

CKU w Kutnie na  Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego

połączonej z finałem III Konkursu

Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

        W dniu 03 października 2018 roku nasze Centrum uczestniczyło w Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego połączonej z finałem III Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Uroczystość odbyła się w Auli Politechniki Warszawskiej.  Konferencję wspólnie zorganizowali Urząd Transportu Kolejowego i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Natomiast Kurier Kolejowy, Raport Kolejowy oraz Rynek Kolejowy udzieliły patronatu medialnego.

 

„....Bezpieczeństwo stanowi jeden z zasadniczych fundamentów, na których opiera się transport kolejowy. Wdrażanie projektów oraz inicjatyw, które mają na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń oraz czynników ryzyka w tym sektorze, przynosi z roku na rok wymierne korzyści. Prezentowane w ramach Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym pomysły i rozwiązania powinny stanowić wyraźny impuls do działania dla branży kolejowej, a w konsekwencji prowadzić do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa” mówił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.  

Nasze Centrum otrzymało zaproszenie do uczestnictwa w Gali, gdyż realizujemy innowacyjny program „Człowiek, nauka i technika w służbie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Ww. program został zgłoszony jako praca konkursowa w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez UTK w Warszawie w tematyce bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, w obszarze” Edukacja”.

Organizacja pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II

08-09.09.2018

15-16.09.2018

21-22-23.09.2018

28-29-30.09.2018

05-06-07.10.2018

12-13-15.10.2018

19-20-21.10.2018

26-27-28.10.2018

02-03-04.11.2018

09-10-12.11.2018

16-17-18.11.2018

23-24-25.11.2018

30.11.-01-02.12.2018

07-08-09.12.2018

14-15-16.12.2018

04-05.01.2019

Dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dodatkowo:

11-12-13.01.2019

18-19-20.01.2019

 

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze wiosennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

V a LO

I LO

V b LO

II LO

VI LO

III a LO

I ADM

III b LO

I BHP

III INF

I R

 

I k2 LOG (A.31)

I k2 LOG (A.31)

IV k1 ASRK (E.21)

IV k1 ASRK (E.21)

II k1 TTK (A.44)

II k1 TTK (A.44)

II k1 DiMK (B.28)

II k1 DiMK (B.28)

I k1 CPG (A.54)

I k1 CPG (A.54)

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25
oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 14.30 – 20.15 w siedzibie CKU w Kutnie, ul. Staszica 27.

Uwaga!!!!!!    Zapraszamy!!!!!     Mamy jeszcze wolne miejsca!!!!!!!

W szkole policealnej w zawodach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, technik rachunkowości, technik eksploatacji portów i terminali

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

w zawodzie technik logistyk

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  w jednostkach organizacyjnych

            w zawodzie technik transportu kolejowego

A.44.  Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

 A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych

B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

w zawodzie opiekun medyczny

Z.4. Świadczenie usług osobie chorej  i niesamodzielnej