Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
    W dniu 29 stycznia 2015 roku w Kutnie odbyła się pod patronatem Starosty Kutnowskiego konferencja pt.: „Promocja kształcenia zawodowego i dobrych praktyk   w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych”. Konferencja została zorganizowana w ramach Roku Szkoły Zawodowców – ogłoszonego przez MEN. Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr A. Troczewskiego  w Kutnie. Partnerem konferencji był Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. W charakterze zaproszonych gości uczestniczyli:       p. Danuta Zakrzewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, p. Marek Szymański – kierownik wydziału egzaminów zawodowych OKE w Łodzi, p. Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego, -p. Artur Gierula – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, p. Julianna Barbara Herman – Burmistrz Krośniewic, p. Danuta Raciborska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie wraz z zastępcą p. Anna Rzeźnicką, przedstawiciele instytucji jednostek samorządowych z terenu powiatu kutnowskiego i powiatów ościennych, pracodawcy z terenu Łódzkiej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Kutno oraz przedsiębiorcy z terenu Kutna i okolic, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kutnie, dyrektorzy gimnazjów kutnowskich i doradcy zawodowi. W trakcie konferencji zaprezentowano zawody w placówkach ww. organizatorów oraz propagowano dobre praktyki w zakresie współpracy z pracodawcami w ramach praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które umożliwiają zdobycie zawodu i pracy. Szkoły zaprezentowały również doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną do kształconych zawodów wypracowaną w ramach pracy własnej ( np. warsztaty ZS nr 1 w Kutnie) i z funduszy unijnych oraz bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych.    W ramach prezentacji multimedialnych prelegenci objaśnili doradcom i pracodawcom ścieżkę kariery zawodowej ucznia w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. W trakcie konferencji przedstawiono również istotę kształcenia dualnego w celu zachęty pracodawców do podejmowania współpracy ze szkołami      w procesie edukacyjnym. Nie bez znaczenia były też informacje przedstawione przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, które dotyczyły zależności między systemem informacji edukacyjno – zawodowej, a dynamiką zmian na rynku pracy. Na podkreślenie zasługują owocne rozmowy z pracodawcami, podczas których przedstawili oni swoje oczekiwania w stosunku do szkół kształcących zawodowo i propozycje współpracy.
Informacje te pozwoliły pozyskać wiedzę na temat oczekiwań pracodawców w zakresie kształcenia i doskonalenia pracowników, a także przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dostosowania oferty edukacyjnejdo potrzeb rynku pracy.

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej i dodatkowej