Nasi partnerzy:

REGULAMIN

postępowania w związku z pandemią COVID-19   w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 

 

Zasady Ogólne

 

1.      Od 18 maja 2020 r. słuchacze semestrów programowo najwyższych szkoły policealnej mogą brać udział w zajęciach praktycznych.

2.      Z zajęć praktycznych w szkole mogą korzystać słuchacze zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

3.      Jeżeli w domu słuchacza przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki słuchacz nie może uczestniczyć w zajęciach praktycznych.

4.      Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie. W grupie może przebywać do 12 słuchaczy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora jednostki, zwiększa się liczbę słuchaczy - nie więcej niż o 2 osobie. Przy określaniu liczby słuchaczy w grupie należy uwzględnia specyfikę zajęć praktycznych i wymagania określone w podstawie programowej.

5.      Minimalna przestrzeń do zajęć dla słuchaczy w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (słuchaczy i nauczycieli).  Do przestrzeni tej nie wlicza się ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Nie należy sumować powierzchni sal i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

6.      Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

7.      W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla słuchaczy powinny wynosić min.

1,5 m (1 słuchacz – 1 ławka szkolna).

8.      Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

9.      Jeżeli słuchacz posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym słuchacza. Słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Słuchacz nie powinien jednak zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych do zajęć przedmiotów.

10. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

11. Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

12. Nauczyciel jest obowiązany organizować przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Ponadto Nauczyciel jest zobowiązany ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy słuchaczami.

13. Zakazuje się organizowania wyjść poza teren szkoły. 

14. W szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

15. Należy unikać organizowania większych skupisk słuchaczy w jednym pomieszczeniu.

16. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m. 

17. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty ze słuchaczami oraz nauczycielami. 

18. Ogranicza przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Do Jednostki mogą wchodzić osoby spoza pracowników Jednostki, które nie wykazują objawów związanych z COVID-19, posiadające rękawiczki oraz maseczki, a cel wizyty jest konieczne i nie może być załatwiony w formie elektronicznej. 

19. Do pracy w Jednostce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

20. W miarę możliwości organizacyjnych, w pracę nie będą angażowani pracownicy powyżej 60 roku życia, a także osoby istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do tzw. grupy podwyższonego ryzyka, przy czym Pracownik lub Nauczyciel jest obowiązany pisemnie poinformować Dyrektora Jednostki o występowania takowego zagrożenia. 

21. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności i jej zgłoszenia Dyrektorowi Jednostki, zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos.

22. Bezwzględnie zakazuje się na teren Jednostki wstępu osobom podlegającym - zgodnie z przepisami prawa – kwarantannie. W przypadku powzięcia wątpliwości przedstawiciel jednostki lub Dyrektor jednostki jest zobowiązany zwrócić się do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarnoepidemiologiczną, celem powzięcia odpowiednich środków.  

 

Zasady postępowania w związku z podejrzeniem      występowania COVID-19 wśród słuchaczy

 

23. W Placówce dostępny jest co najmniej jeden bezdotykowy termometr, który mają prawo używać zarówno nauczyciele, jak i pracownicy administracji. Po każdym użyciu termometr powinien być dezynfekowany. 

24. Jeżeli słuchacz przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min, 2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku słuchacza niepełnoletniego należy niezwłocznie powiadomić rodziców. 

25. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u słuchacza, po uzyskaniu pisemnej zgody słuchacza w formie pisemnej, poprzez złożenie oświadczenia “Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dokonany przez pracownika jednostki”

i jego podpisania, a w przypadku słuchaczy niepełnoletnich zgodę ich rodziców w formie analogicznej lub w razie niemożności złożenia takiego oświadczenia, w formie ustnej. 

26. Na terenie Jednostki wyznacza się specjalne pomieszczenie, wyposażone w środki dezynfekcji osobistej i płyn dezynfekujący, przeznaczony do tymczasowej izolacji osób w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

Zasady dezynfekcji

27. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do: właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

28. Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza się informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

29. Wszystkie osoby przebywające na terenie jednostki są zobowiązane do regularnego mycia rąk pod wodą z mydłem, tj. Co najmniej raz w przeciągu 60 minut.

30. Prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników, podlegają stałemu nadzorowi wykonywanemu przez Dyrektora Jednostki oraz pracowników administracji przez niego upoważnionych.  

31. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

32. Przeprowadza się stałą dezynfekcję toalet.  

 

Niniejszym regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Każdy z Pracowników i Nauczycieli jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami. 

Informacja dla absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie

Informujemy, że odbiór świadectw ukończenia szkoły odbędzie się wg poniższego harmonogramu. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa: rękawiczki, maseczki, zachowane odstępy.

Harmonogram wydawania świadectw ukończenia szkoły:

1. absolwenci VIa LO – środa 29.04.2020 w godz. 10.00 – 14.00

2. absolwenci VIb LO – czwartek 30.04.2020. w godz. 10.00 – 14.00

Drodzy słuchacze

V Liceum Ogólnokształcącego

Szkoły Policealnej nr 5

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych,

Informujemy, że Waszym obowiązkiem jest zapoznawanie się z materiałami przesyłanymi przez nauczycieli i aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia w formie zdalnej, przy zastosowaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Wyniki Waszej pracy, jak i zadawane przez nauczycieli prace kontrolne przesyłacie Państwo bezpośrednio na adresy e-mailowe nauczycieli, które znajdziecie w treści materiałów i zadań.

1.       Do dnia 10 kwietnia 2020 r. działalność dydaktyczna w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie będzie prowadzona w formie zdalnej, przy wykorzystaniu technik i metod kształcenia na odległość.

2.       W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników szkoły na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

3.       W okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania Centrum będzie zamknięte dla interesantów.

4.       Każdą ewentualną wizytę w Centrum – tylko w wyjątkowych sytuacjach, należy wcześniej potwierdzić kontaktem telefonicznym.

5.       Kontakt z Centrum jest możliwy drogą elektroniczną ckukutno@wp.pl lub telefoniczny pod nr telefonu: 24 253 35 18

 

Podstawa prawna:

Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  (Dz.U.2020.492)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493)

 

 

 

 

Grupa I

(I LO, II LO, Via LO, VIb LO, II BHP)

Grupa II

(III LO, IV LO, V LO, IV ADM, IV R, k.RACH.AU.65)

08,09.02

15-16.02

21-23.02

28-29.02 i 01.03

06-08.03

13-15.03

20-22.03

27-29.03

03-05.04

17-19.04

24-26.04

08-10.05

15-17.05

22-24.05

29-30.05

05-07.06

 

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych na rok szkolny 2020/2021

lp

nazwa i numer zawodu

nazwa i symbol kwalifikacji wyodrębnionej              w zawodzie

1

technik ochrony środowiska (325511)

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie            i realizacja zadań w ochronie środowiska

2

technik administracji (334306)

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

3

technik ekonomista (331403)

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych          i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

4

technik rachunkowości (431103)

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych          i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

5

technik elektryk (311303)

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

6

technik handlowiec (522305)

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

7

technik leśnik (314301)

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi

8

technik optyk (325302)

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

9

technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)

BPO.02. Ochrona osób i mienia

10

technik pożarnictwa (311919)

BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych

11

opiekun medyczny (5321020

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

12

technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943)

PGF.04. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych       i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe          i obróbka druków

13

opiekun w domu pomocy społecznej (341203)

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej

14

technik eksploatacji portów i terminali (333106)

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

15

technik logistyk (333107)

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

16

technik spedytor (333108)

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów                     i kontrahentów

17

technik informatyk (351203)

ONF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych                       i lokalnych sieci komputerowych

ONF.03. Tworzenie i administrowanie stronami                       i aplikacjami internetowymi praz bazami danych

18

Technik programista (351406)

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami                      i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

19

technik transportu drogowego (311927)

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

20

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)

TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

21

technik budownictwa kolejowego (311220)

TKO.03. Organizacja robót związanych z budowa         i utrzymaniem dróg kolejowych

TKO.04. Organizacja robót związanych z budowa          i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

22

technik transportu kolejowego (311928)

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

Proces rekrutacji trwa!

 

Zapraszamy na kursy.

Seminarium regionalne w CKU
w Kutnie

„Zintegrowany System Kwalifikacji – korzyści i szanse dla pracodawców”


W dniu 13 czerwca 2019 roku odbyło się w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kutnie seminarium regionalne „Zintegrowany System Kwalifikacji – korzyści i szanse dla pracodawców”, zorganizowane z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie. W seminarium uczestniczyli doradcy regionalni ds. ZSK z województwa łódzkiego i śląskiego, nauczyciele placówki i pracodawcy.

Zintegrowany System Kwalifikacji opisuje, porządkuje i gromadzi kwalifikacje w publicznym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Jest to rozwiązanie systemowe, którego celem jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce oraz umożliwienie wiarygodnego potwierdzenia kompetencji potrzebnych na rynku pracy, zwłaszcza sektorowych. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie doskonale „wpisuje się” w działania systemowe, gdyż
oferuje szkolenia dla pracodawców, możliwość „złożenia „programu nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, zwłaszcza w przypadku kwalifikacji potrzebnych pracodawcom i składających się z
kompetencji certyfikowanych i wpisanych do rejestru. W ZSK kluczowe jest to, że opiera się on na efektach uczenia się. Wdrożenie ZSK ułatwi zatrudnianiei aktywizowanie chętnych do nabycia nowych kompetencji.
Podczas seminarium omówiono włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK, kształcenie kompetencji kluczowych u osób pobierających naukę w sposób formalny i nieformalny, rolę instytucji tworzących ZSK. Uczestnicy seminarium wzięli udział w panelach dyskusyjnych, gdzie w mniejszych grupach rozmawiali o zmianach w polskim systemie edukacji i wyzwaniach, przed którymi stoją nie tylko społeczności szkolne, ale też przedsiębiorcy i samorządy - „Dostosowanie Kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy z korzyścią dla ucznia, pracodawcy, szkoły i organu prowadzącego”, „Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizowaniu efektów kształcenia zawodowego”.
Uczestniczy seminarium pracowali aktywnie, były prelekcje i zajęcia warsztatowe.

Zakończenie roku szkolnego semestrów szóstych.

Narodowe czytanie 08 września 2018 roku słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie wraz z Dyrektorem placówki i nauczycielami
uczestniczyli w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej. O godz. 10.30 w bibliotece szkolnej odczytaliśmy na głos wybrane fragmenty powieści.
Szczególnie zainteresował nas spór bohaterów o kształt odradzającej sięojczyzny.

CKU w Kutnie na  Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego

połączonej z finałem III Konkursu

Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

        W dniu 03 października 2018 roku nasze Centrum uczestniczyło w Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego połączonej z finałem III Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Uroczystość odbyła się w Auli Politechniki Warszawskiej.  Konferencję wspólnie zorganizowali Urząd Transportu Kolejowego i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Natomiast Kurier Kolejowy, Raport Kolejowy oraz Rynek Kolejowy udzieliły patronatu medialnego.

 

„....Bezpieczeństwo stanowi jeden z zasadniczych fundamentów, na których opiera się transport kolejowy. Wdrażanie projektów oraz inicjatyw, które mają na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń oraz czynników ryzyka w tym sektorze, przynosi z roku na rok wymierne korzyści. Prezentowane w ramach Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym pomysły i rozwiązania powinny stanowić wyraźny impuls do działania dla branży kolejowej, a w konsekwencji prowadzić do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa” mówił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.  

Nasze Centrum otrzymało zaproszenie do uczestnictwa w Gali, gdyż realizujemy innowacyjny program „Człowiek, nauka i technika w służbie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Ww. program został zgłoszony jako praca konkursowa w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez UTK w Warszawie w tematyce bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, w obszarze” Edukacja”.

Uwaga!!!!!!    Zapraszamy!!!!!     Mamy jeszcze wolne miejsca!!!!!!!

W szkole policealnej w zawodach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, technik rachunkowości, technik eksploatacji portów i terminali

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

w zawodzie technik logistyk

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  w jednostkach organizacyjnych

            w zawodzie technik transportu kolejowego

A.44.  Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

 A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych

B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

w zawodzie opiekun medyczny

Z.4. Świadczenie usług osobie chorej  i niesamodzielnej