Jeżeli jesteś po zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie średnie zdobędziesz w 2 lata nauki!!!!
Jeżeli chcesz zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy – przyjdź do NAS!
Jeżeli chcesz skończyć liceum ogólnokształcące i mieć wykształcenie średnie – przyjdź do NAS!

Nasi partnerzy:

Zdjęcie szkoły                            

         W dniu 3 lipca 2017 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie dołączyło do szacownego grona Sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dokument uczestnictwa w imieniu całej społeczności Centrum podpisała p. dyr. Joanna Paćkowska – Dudzik w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie.

        Filarem kultury bezpieczeństwa jest stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwej stosowanym procesie zarządzania ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka oraz szacowania ryzyka.

         (źródło: UTK)

 

 

Placówka znalazła się w gronie około 160 uczestników, wśród których są m.in.: Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, jednostki naukowe i uczelnie, przewoźnicy, zarządy infrastruktury, producenci jak i dostawcy usług na rzecz sektora kolejowego.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, według wytycznych  Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie modyfikuje programy nauczania na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wyodrębniając efekty kształcenia w zakresie bhp. Ponadto, w zawodach: technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych oraz automatyk sterowania ruchem kolejowym programy nauczania będą poszerzone o treści programowe dotyczące  zagadnień specjalistycznych z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, co umożliwi awans zawodowy i ewentualną  reorientację zawodową absolwentów kierunków zawodowych z branży kolejowej (np. zdobycie kwalifikacji maszynisty).  Po ukończeniu w CKU w Kutnie ww. kursów lub  kursów  w zawodach  technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk pojazdów szynowych kandydaci na maszynistów będą zwolnienie z części teoretycznej egzaminu na maszynistów.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ma w planach wziąć udział w II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

 

 

Termin postępowania rekrutacyjnego do V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 trwa od 19 czerwca – do 03 lipca 2017r. do godz.12.00

Oferta edukacyjna CKU w Kutnie na rok szkolny 2017-2018

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018 do V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie:

 1. Do liceum trzyletniego dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej (oddziały z rozszerzeniami z przedmiotów geografia – matematyka, biologia – matematyka), w systemie stacjonarnym i zaocznym;
 2. Do II – ej klasy liceum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (nauka trwa dwa lata, oddziały z rozszerzeniami z przedmiotów geografia – matematyka, biologia – matematyka), w systemie stacjonarnym i zaocznym.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018 do Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie w zawodach:

 1. Technik administracji (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 2. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 – roczna szkoła w systemie zaocznym);
 3. Technik ochrony fizycznej osób i mienia (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 4. Opiekun medyczny (1 – roczna szkoła w systemie zaocznym);
 5. Technik rachunkowości (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 6. Technik informatyk (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 7. Technik eksploatacji portów i terminali (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 8. Opiekun w domu pomocy społecznej (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 9. Technik transportu drogowego (2- letnia szkoła w systemie stacjonarnym).

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzi nabór na rok szkolny 2016/2017 na kwalifikacyjne kursy zawodowe w podanych niżej kwalifikacjach i w danych  zawodach:

I.      W ramach kontynuacji kształcenia w danym zawodzie w określonej kwalifikacji, którą słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozpoczęli przed rokiem szkolnym 2017/2018:

lp.

nazwa kwalifikacji

zawód

forma kształcenia

1

A.44. Organizacja  i prowadzenie ruchu pociągów

A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

technik transportu kolejowego

zaoczna

2

B.28 Organizacja robót związanych     z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

technik dróg i mostów kolejowych

zaoczna

3

Z.4. Świadczenie usług osobie chorej                 i niesamodzielnej

opiekun medyczny

zaoczna

4

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji                       w jednostkach organizacyjnych

technik logistyk

 

 

zaoczna

5

E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

zaoczna

II.    Dla słuchaczy rozpoczynających naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w określonej kwalifikacji i w danym  zawodzie od roku szkolnego 2017/2018:

lp.

nazwa kwalifikacji

zawód/nr zawodu

forma kształcenia

1

MS.04 Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

opiekun medyczny (532102)

zaoczna

2

BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych.

BD.24 .Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania.

technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217)

 

zaoczna

3

AU.22  Obsługa magazynów

AU.32 Organizacja transportu

technik logistyk (333107)

zaoczna

4

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

technik handlowiec

(522305)

zaoczna

5

EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)

zaoczna

6

EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)

zaoczna

7

EE.08 Montaż  i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

EE.09 Programowanie, tworzenie, i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

technik informatyk

(351203)

 

zaoczna

8

AU.46. Organizacja  i prowadzenie ruchu pociągów

AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

technik transportu kolejowego

(311928)

zaoczna

9

RL.08 Ocena stanu środowiska.

RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

technik ochrony środowiska

(325511)

zaoczna

10

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych (311513)

 

zaoczna

11

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

technik elektryk

(311303)

zaoczna

12

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów  i kontrahentów

technik spedytor

(331108)

zaoczna

13

AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego

technik transportu drogowego(311927)

stacjonarna wieczorowa

14

AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

(311943)

zaoczna

15

MG.119.Użytkowanie obrabiarek skrawających.

operator obrabiarek skrawających(722307)

zaoczna

16

MS.03. Ochrona osób i mienia

technik ochrony fizycznej osób i mienia(541315)

zaoczna

17

AU.22 obsługa magazynów

magazynier – logistyk

(432106)

zaoczna

18

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej(311930)

zaoczna

19

MG.14. Montaż i naprawa elementów     i układów optycznych.

MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

technik optyk

(325302)

zaoczna

20

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

technik rolnik(314207)

zaoczna

21

RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

technik leśnik

(314301)

zaoczna

22

MG.17. Montaż i obsługa maszyn           i urządzeń.

mechanik – monter maszyn i urządzeń(723310)

zaoczna

23

EE.04  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

elektromechanik

(741201)

zaoczna

24

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

technik technologii drewna(311922)

zaoczna