Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca

kursy kwalifikacyjne
 w zawodach:
Technik handlowiec
Technik organizacji reklamy
Technik spedytor
Technik logistyk
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik odlewnik
Opiekun osoby starszej
Optyk
Operator maszyn i urządzeń
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik urządzeń sanitarnych
Technik mechatronik
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik krajobrazu
Fotograf
Florysta
Technik usług fryzjerskich
Technik hotelarstwa
Kelner
Technik ekonomista
Technik rachunkowości
Technik administracji
Technik transportu drogowego
Technik dróg i mostów kolejowych
Technik budownictwa
Technik elektryk
Technik automatyki sterowana ruchem kolejowym
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik drogownictwa
Technik ochrony środowiska
Technik elektronik
Technik energetyk
Technik gazownictwa
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik teleinformatyk
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Technik elektromechanik
Technik archiwista
Technik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Technik informatyk
Technik pojazdów samochodowych
Technik obsługi ruchu turystycznego
Opiekun medyczny
Cukiernik
Ślusarz
Sprzedawca
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik turystyki wiejskiej
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Opiekun w domu pomocy społecznej
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik monter nawierzchni kolejowych
Listy kandydatów zakwalifikowanych do form szkolnych i pozaszkolnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie będą wywieszone w budynku placówki na I piętrze 07 lipca 2016 roku o godzinie 12:00

Przyjmujemy już podania do szkół.

TERMINY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KUTNIE
na bieżąco przez cały rok szkolny.

Spotkanie z pracodawcą – Panem Przemysławem Panasem, właścicielem Firmy Transportowej „PANAS TRANSPORT”
 z Zamościa.

W dniu 10 czerwca 2016 roku odbyło się w Filii w Krośniewicach spotkanie słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie uczących się w zawodach z branży transportowo - spedycyjnej z Panem Przemysławem Panasem – właścicielem Firmy Transportowej „PANAS TRANSPORT” z Zamościa. W spotkaniu uczestniczyli: P. Julianna Barbara Herman – burmistrz Krośniewic, P. J. Krygier – wiceburmistrz, kadra kierownicza CKU w Kutnie, nauczyciele zawodu z CKU w Kutnie, pani Anna Rzeźnicka z Powiatowego Urzędu Pracy oraz nauczyciele Zespołu Szkół wKrośniewicach.
W trakcie prawie czterogodzinnego spotkania Pan P. Panas przedstawił swoją firmę oraz omówił zasady transportu ładunków ponadnormatywnych - ładunków specjalnych, ciężkich, ponadgabarytowych, zbiorników technologicznych, maszyn budowlanych i rolniczych. Omówił również pilotaż transportu specjalistycznego, sprzęt transportowy, wymogi techniczne (TUV), usługi z zakresu doradztwa spedycyjno-transportowego, jakie klienci
firmy otrzymują w celu umożliwienia ekonomicznego przetransportowania ładunku przy najoptymalniejszych środkach transportu: barkach, promach, statkach, samochodach, kolei. Przedsiębiorstwo jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Genewie. Dla ładunków przewożonych przez PANAS TRANSPORT nie ma granic. Szeroka gama dostępnych zezwoleń, ceryfikatów i licencji pozwala na wykonywanie usług transportowych na terenie wszystkich państw Europy i Azji.
Samochody Firmy przewoziły ładunki ponadnormatywne w Azji, w górach Kaukazu, za Kołem Biegunowym, przy Chińskim Murze, w Skandynawii, Turcji, na Bałkanach, do Irlandii, Wielkiej Brytanii i do
wielu innych odległych miejsc. Wszystkie samochody są wyposażone w GPS przekazujący m.in. dokładne informacje o położeniu samochodu, w dowolnej fazietransportu.

Przekazana wiedza uzupełniła wiadomości i umiejętności słuchaczy w zawodach technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk i technik spedytor przed egzaminami zawodowymi w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu ponadgabarytowego, organizacji przewozów w zakresie zezwoleń specjalnych, eskort, ekspertyz mostów, zmiany organizacji ruchu drogowego, ubezpieczenia ładunku i transportu pod osłoną karnetu TIR.

Głównym celem spotkania było jednak omówienie współpracy w zakresie odbycia stażu w firmie Panas Transport w celu przyuczenia do wykonywania zawodu w planowanej firmie w Krośniewicach. Słuchacze Centrum po odbyciu stażu mają szansę na zatrudnienie w zawodzie w firmie PANAS TRANSPORT. Obecnie dyrektor CKU w Kutnie po wstępnych ustaleniach z właścicielem firmy wspólnie zmodyfikują programy nauczania w zawodach z branży transportowo – spedycyjnej aby jak najefektywniej kształcić w zawodzie „pod potrzeby pracodawcy” i docelowo nawiązać współpracę z firmą, dla której (po podpisaniu umowy o współpracy) będą kształceni pracownicy z terenu Krośniewic i Kutna.