Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca

kursy kwalifikacyjne
 w zawodach:
Technik handlowiec
Technik organizacji reklamy
Technik spedytor
Technik logistyk
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik odlewnik
Opiekun osoby starszej
Optyk
Operator maszyn i urządzeń
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik urządzeń sanitarnych
Technik mechatronik
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik krajobrazu
Fotograf
Florysta
Technik usług fryzjerskich
Technik hotelarstwa
Kelner
Technik ekonomista
Technik rachunkowości
Technik administracji
Technik transportu drogowego
Technik dróg i mostów kolejowych
Technik budownictwa
Technik elektryk
Technik automatyki sterowana ruchem kolejowym
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik drogownictwa
Technik ochrony środowiska
Technik elektronik
Technik energetyk
Technik gazownictwa
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik teleinformatyk
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Technik elektromechanik
Technik archiwista
Technik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Technik informatyk
Technik pojazdów samochodowych
Technik obsługi ruchu turystycznego
Opiekun medyczny
Cukiernik
Ślusarz
Sprzedawca
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik turystyki wiejskiej
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Opiekun w domu pomocy społecznej
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik monter nawierzchni kolejowych
Uwaga. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 dla Słuchaczy kończących Szkołę Policealną nr 5 w Kutnie odbędzie się 24 czerwca o godzinie 15:30 w siedziie Centrum.

Przyjmujemy już podania do szkół.

TERMINY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KUTNIE
na bieżąco przez cały rok szkolny.

Spotkanie z pracodawcą – Panem Przemysławem Panasem, właścicielem Firmy Transportowej „PANAS TRANSPORT”
 z Zamościa.

W dniu 10 czerwca 2016 roku odbyło się w Filii w Krośniewicach spotkanie słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie uczących się w zawodach z branży transportowo - spedycyjnej z Panem Przemysławem Panasem – właścicielem Firmy Transportowej „PANAS TRANSPORT” z Zamościa. W spotkaniu uczestniczyli: P. Julianna Barbara Herman – burmistrz Krośniewic, P. J. Krygier – wiceburmistrz, kadra kierownicza CKU w Kutnie, nauczyciele zawodu z CKU w Kutnie, pani Anna Rzeźnicka z Powiatowego Urzędu Pracy oraz nauczyciele Zespołu Szkół wKrośniewicach.
W trakcie prawie czterogodzinnego spotkania Pan P. Panas przedstawił swoją firmę oraz omówił zasady transportu ładunków ponadnormatywnych - ładunków specjalnych, ciężkich, ponadgabarytowych, zbiorników technologicznych, maszyn budowlanych i rolniczych. Omówił również pilotaż transportu specjalistycznego, sprzęt transportowy, wymogi techniczne (TUV), usługi z zakresu doradztwa spedycyjno-transportowego, jakie klienci
firmy otrzymują w celu umożliwienia ekonomicznego przetransportowania ładunku przy najoptymalniejszych środkach transportu: barkach, promach, statkach, samochodach, kolei. Przedsiębiorstwo jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Genewie. Dla ładunków przewożonych przez PANAS TRANSPORT nie ma granic. Szeroka gama dostępnych zezwoleń, ceryfikatów i licencji pozwala na wykonywanie usług transportowych na terenie wszystkich państw Europy i Azji.
Samochody Firmy przewoziły ładunki ponadnormatywne w Azji, w górach Kaukazu, za Kołem Biegunowym, przy Chińskim Murze, w Skandynawii, Turcji, na Bałkanach, do Irlandii, Wielkiej Brytanii i do
wielu innych odległych miejsc. Wszystkie samochody są wyposażone w GPS przekazujący m.in. dokładne informacje o położeniu samochodu, w dowolnej fazietransportu.

Przekazana wiedza uzupełniła wiadomości i umiejętności słuchaczy w zawodach technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk i technik spedytor przed egzaminami zawodowymi w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu ponadgabarytowego, organizacji przewozów w zakresie zezwoleń specjalnych, eskort, ekspertyz mostów, zmiany organizacji ruchu drogowego, ubezpieczenia ładunku i transportu pod osłoną karnetu TIR.

Głównym celem spotkania było jednak omówienie współpracy w zakresie odbycia stażu w firmie Panas Transport w celu przyuczenia do wykonywania zawodu w planowanej firmie w Krośniewicach. Słuchacze Centrum po odbyciu stażu mają szansę na zatrudnienie w zawodzie w firmie PANAS TRANSPORT. Obecnie dyrektor CKU w Kutnie po wstępnych ustaleniach z właścicielem firmy wspólnie zmodyfikują programy nauczania w zawodach z branży transportowo – spedycyjnej aby jak najefektywniej kształcić w zawodzie „pod potrzeby pracodawcy” i docelowo nawiązać współpracę z firmą, dla której (po podpisaniu umowy o współpracy) będą kształceni pracownicy z terenu Krośniewic i Kutna.


Organizacja pracy

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

w roku szkolnym 2015/2016.

 Kalendarz pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

na rok szkolny 2015/2016 w semestrze wiosennym

Semestr wiosenny – 25 stycznia 2016 roku – 31 sierpnia 2016 roku

 

 

Semestr wiosenny roku szkolnego 2015/2016

25. 01. 2016 r. –  31.08. 2016 r.

25.01. 2016 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej -podsumowanie semestru jesiennego  i organizacja semestru wiosennego.

01.02. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - informacja opiekunów semestrów o wynikach  egzaminów  poprawkowych i w terminie dodatkowym.

15.02. 2016 r. – 28. 02. 2016 r.

Ferie zimowe.

01.03.2016 r. - 11.03. 2016 r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów maturalnych.

01.03.2016 r. -  20.03.2016 r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów promocyjnych.

24. 03. 2016 r. – 29. 03. 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

18.04. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO, VI c LO w systemie zaocznym oraz VI LO w systemie stacjonarnym do egzaminów semestralnych.

18. 04. 2016 r. – 24. 04. 2016 r.

Egzaminy semestralne dla semestrów VI a LO, VI b LO, VI c LO w systemie zaocznym oraz VI LO w systemie stacjonarnym.

25. 04. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -  klasyfikacja i ukończenie szkoły przez słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO, VI c LO w systemie zaocznym oraz VI LO systemie stacjonarnym.

29. 04. 2016 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

Wg harmonogramu CKE

od 04.05.2016 r. do 24.05.2016r.

Egzaminy maturalne ustne wg. Szkolnego harmonogramu.   Egzaminy  maturalne pisemne.

04.05.2016 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla semestrów w systemie stacjonarnym.

06. 06. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy systemu zaocznego i stacjonarnego do egzaminów semestralnych;

- przedstawienie przez nauczycieli wykazu podręczników i programów nauczania dla semestrów rozpoczynających naukę w następnym roku szkolnym i ich zatwierdzenie.

06.06. 2016 r. – 19. 06. 2016 r.

Egzaminy semestralne dla semestrów zaocznych i stacjonarnego II LO.

od 13.06.2016r. do 19.06.2016r.

Egzaminy semestralne dla semestru stacjonarnego IV LO.

20.06.2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja, promocja i ukończenie szkoły (dla semestrów programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych)

Do 20. 06. 2015 r. do godz. 12.00

Składanie podań przez słuchaczy do dyrektora CKU o wyznaczenie  egzaminu w terminie dodatkowym  w przypadku usprawiedliwionej nieobecności słuchacza
na egzaminie semestralnym.

Wg harmonogramu CKE

17.06.2016r. – 04.07.2016r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie.

Wg harmonogramu CKE

od 20.06.2016 r. do 22.06.2016 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

24. 06. 2016 r. 

Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych. Rozdanie świadectw.

25. 06. 2016 r.   – 05. 07.  2016 r.

Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

25. 06. 2016 r.  – 31. 08. 2016r. 

Ferie letnie.

06. 07. 2016 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy.

 

 

sierpień 2016r.

poprawkowe egzaminy maturalne

 

 

 

 

 

 

 

Terminy zjazdów w semestrze wiosennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

oraz filii w Krośniewicach

Terminy zjazdów dla grupy II

29-30-31.01.2016

05-06-07.02.2016

12-13-14.02.2016

04-05-06.03.2016

11-12-13.03.2016

18-19-20.03.2016

01-02-03.04.2016

08-09-10.04.2016

15-16-17.04.2016

22-23-24.04.2016

29-30.04.2016

06-07-08.05.2016

13-14.05.2016

20-21-22.05.2016

27-28-29.05.2016

03-04-05.06.2016

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

IV a LO

I LO

IV b LO

II LO

V LO

VI a LO

II OPM

VI b LO

II ADM

VI c LO

II R

II INF

IV OCH

IV INF

III k DiMK

IV ADM

 -------------------------

IV R

II k LOG

II k LOG

I k DiMK

I k DiMK

Filia w Krośniewicach:   IV LO, II EPT

 

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25
oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 15.20 – 19. 25 w siedzibie CKU w Kutnie,
ul. Staszica 27 oraz w filii w Krośniewicach

 

 

Opiekunowie semestrów:

System stacjonarny:

System zaoczny:

II LO – mgr Alina Czupryniak

IV LO – mgr inż. Aldona Sapiejka

VI LO – mgr inż. Włodzimierz Pietrzak

 

I LO – mgr inż. Tomasz Pietrzak

II LO – mgr Maria Milczarek

IV LO filia w Krośniewicach – mgr Joanna Paćkowska - Dudzik

IV a LO – mgr Beata Fryz

IV b LO – mgr Beata Fryz

V LO – mgr Grzegorz Zakrzewski

VI a LO – mgr inż Agnieszka Suchorzewska

VI b LO – mgr Alina Czupryniak

VI c LO – mgr Monika Zakrzewska

II ADM – mgr Katarzyna Kargier

IV ADM – mgr Katarzyna Kargier

II EPT – mgr Elżbieta Golis

II R – mgr Marcin Korczakowski

IV R – mgr Marcin Korczakowski

II INF – mgr Agnieszka Rosiak

IV INF – mgr Agnieszka Rosiak

II OM – mgr Marzanna Szymańska

IV OCH – mgr Włodzimierz Wiankowski

II K LOG – mgr Aldona Sapiejka

I K DiMK – mgr Andrzej Sochalski

III K DiMK – mgr Andrzej Michalak

 

 

 

 

Opieka nad klasopracowniami:

Klasopracownia nr 1 – mgr inż. Aldona Sapiejka

Klasopracownia nr 2 – mgr Alina Czupryniak

Klasopracownia nr 3 – mgr Magdalena Kaczorowska

Klasopracownia nr 4 – mgr Maria Milczarek

Klasopracownia nr 6 – mgr Marcin Korczakowski

Klasopracownia nr 7 – mgr Monika Zakrzewska

Klasopracownia nr 8 – mgr Beata Fryz

Klasopracownia nr 9 – mgr inż. Włodzimierz Pietrzak

Klasopracownia nr 10 – mgr Grzegorz Zakrzewski

Klasopracownia nr 12 – mgr Agnieszka Rosiak

Klasopracownia nr 13 – mgr inż. Tomasz Pietrzak

Filia w Krośniewicach:

Klasopracownia nr 21 – mgr Elżbieta Golis

Klasopracownia nr 23 – mgr Joanna Paćkowska - Dudzik

 

 

Organizacja pracy

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

w roku szkolnym 2015/2016.

 

Semestr jesienny – 01 września 2015 roku – 24 stycznia 2016 roku

Semestr wiosenny – 25 stycznia 2016 roku – 24 czerwca 2016 roku

 

Terminy zjazdów w semestrze wiosennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

oraz filii w Krośniewicach

Terminy zjazdów dla grupy II

29-30-31.01.2016

05-06-07.02.2016

12-13-14.02.2016

04-05-06.03.2016

11-12-13.03.2016

18-19-20.03.2016

01-02-03.04.2016

08-09-10.04.2016

15-16-17.04.2016

22-23-24.04.2016

29-30.04.2016

06-07-08.05.2016

13-14.05.2016

20-21-22.05.2016

27-28-29.05.2016

03-04-05.06.2016

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

IV a LO

I LO

IV b LO

II LO

V LO

VI a LO

II OPM

VI b LO

II ADM

VI c LO

II R

II INF

IV OCH

IV INF

III k DiMK

IV ADM

 

IV R

II k LOG

II k LOG

I k TTK

I k TTK

I k DiMK

I k DiMK

 

Filia w Krośniewicach:

IV LO

II EPT

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25
oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 15.20 – 19. 25 w siedzibie CKU w Kutnie,
ul. Staszica 27 oraz w filii w Krośniewicach

 

 

 Organizacja pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w roku szkolnym 2015/2016.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

z dnia 31.08.2015r.

Kalendarz pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

na rok szkolny 2015/2016

Semestr jesienny roku szkolnego 2015/2016

01 września 2015 r. – 24 stycznia 2016 r.

Terminy

Wykonanie zadań

31.08.2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2015/2016.

14. 09 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy zespołów i przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

07.10.2015r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie nagród dyrektora, szkolenie RP

02.11.2015 r.- 30.11. 2015 r.

Egzaminy dla słuchaczy wynikające z uzupełnienia różnic programowych (dotyczy słuchaczy wznawiających naukę)

23. 12. 2015 r. – 31.12. 2015 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

04.01.2016r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -dopuszczenie słuchaczy semestrów zaocznych gr. I i gr. II i w systemie stacjonarnym do egzaminów semestralnych.

04.01. 2016 r.  – 17. 01. 2016 r.

Egzaminy semestralne dla słuchaczy grupy I     i II  systemu zaocznego.

od 11.01.- do 22.01.2016r.

 

od 18.01. – do 22.01.2016r.

Egzaminy semestralne dla semestru I LO w systemie stacjonarnym.

Egzaminy semestralne dla semestrów stacjonarnych III LO i V LO

Wg. harmonogramu CKE

14.01.2016 r. – 26.02.2016 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie.

29. 01. 2016 r.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły słuchaczom  III BHP.

22. 01. 2016 r.

 Do dnia 22. 01. 2016 r. – do godz. 12.00  słuchacze składają podania o egzamin w terminie dodatkowym.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja i promocja słuchaczy semestrów systemu zaocznego ( I i II gr.) oraz semestrów systemu stacjonarnego. Ukończenie szkoły przez słuchaczy semestru III BHP.

Wg. harmonogramu CKE 

11.01.2016 r – 12.01.2016 r.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

22.01.2016r. – 31.01.2016 r.

Egzaminy semestralne w terminie poprawkowym i dodatkowym.

 

 

Semestr wiosenny roku szkolnego 2015/2016

25. 01. 2016 r. –  24. 06. 2016 r.(dotyczy zajęć edukacyjnych)

25.01. 2016 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej -

podsumowanie semestru jesiennego  i organizacja semestru wiosennego.

01.02. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - informacja opiekunów semestrów o wynikach  egzaminów  poprawkowych i w terminie dodatkowym.

15.02. 2016 r. – 28. 02. 2016 r.

 

Ferie zimowe.

01.03.2016 r. - 11.03. 2016 r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów maturalnych.

01.03.2016 r. -  20.03.2016 r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów promocyjnych.

24. 03. 2016 r. – 29. 03. 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

18.04. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO, VI c LO w systemie zaocznym oraz VI LO w systemie stacjonarnym do egzaminów semestralnych.

18. 04. 2016 r. – 24. 04. 2016 r.

Egzaminy semestralne dla semestrów VI a LO, VI b LO, VI c LO w systemie zaocznym oraz VI LO w systemie stacjonarnym.

25. 04. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -  klasyfikacja i ukończenie szkoły przez słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO,
VI c LO w systemie zaocznym oraz VI LO systemie stacjonarnym.

29. 04. 2016 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

Wg harmonogramu CKE

od 04.05.2016 r. do 24.05.2016 r.

Egzaminy maturalne ustne wg. szkolnego harmonogramu.                                    Egzaminy  maturalne pisemne.

04.05.2016 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla semestrów w systemie stacjonarnym.

06. 06. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy systemu zaocznego i stacjonarnego do egzaminów semestralnych;

- przedstawienie przez nauczycieli wykazu podręczników i programów nauczania
 dla semestrów rozpoczynających naukę w następnym roku szkolnym i ich zatwierdzenie.

06.06. 2016 r. – 19. 06. 2016 r.

Egzaminy semestralne dla semestrów zaocznych i stacjonarnego II LO.

od 13.06.2016r. do 19.06.2016r.

Egzaminy semestralne dla semestru stacjonarnego IV LO.

20.06.2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja, promocja i ukończenie szkoły (dla semestrów programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych)

Do 20. 06. 2015 r. do godz. 12.00

Składanie podań przez słuchaczy do dyrektora CKU  o wyznaczenie  egzaminu
w terminie dodatkowym  w przypadku usprawiedliwionej nieobecności słuchacza 
na egzaminie semestralnym.

Wg harmonogramu CKE

17.06.2016r. – 04.07.2016r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie.

Wg harmonogramu CKE

 od 20.06.2016 r. do 22.06.2016 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

24. 06. 2016 r. 

Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych. Rozdanie świadectw.

25. 06. 2016 r.   – 05. 07.  2016 r.

Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

25. 06. 2016 r.  – 31. 08. 2016 r. 

Ferie letnie.

06. 07. 2016 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy.

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

z dnia 31.08.2015r.

Terminy zjazdów i podział na grupy w semestrze jesiennym roku szkolnego 2015/2016

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

oraz filii w Krośniewicach

Terminy zjazdów dla grupy II

05-06.09.2015

12-13.09.2015

18-19-20.09.2015

25-26-27.09.2015

02-03-04.10.2015

09-10-11.10.2015

16-17-18.10.2015

23-24-25.10.2015

30-31.10.2015

06-07-08.11.2015

13-14-15.11.2015

20-21-22.11.2015

27-28-29.11.2015

04-05-06.12.2015

11-12-13.12.2015

18-19-20.12.2015

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

III a LO

I LO

III b LO

V a LO

IV LO

V b LO

I OPM

V c LO

III R

I INF

III ADM

III INF

III BHP

I ADM

III OCH

I R

I K LOG

I K LOG

II K DiMK

II K DiMK

Filia w Krośniewicach:    III LO, II ADM, I EPT

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25
oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 15.20 – 19. 25 w siedzibie CKU w Kutnie,
ul. Staszica 27 oraz w filii w Krośniewicach

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

z dnia 31.08.2015r.

Opiekunowie semestrów i opiekunowie klasopracowni w semestrze jesiennym roku szkolnego 2015/2016

 

Opiekunowie semestrów:

System stacjonarny:

System zaoczny:

I LO – mgr Alina Czupryniak

III LO – mgr inż. Aldona Sapiejka

V LO – mgr inż. Włodzimierz Pietrzak

 

I LO – mgr Maria Milczarek

III LO filia w Krośniewicach – mgr Joanna Paćkowska - Dudzik

III a LO – mgr Beata Fryz

III b LO – mgr Beata Fryz

IV LO – mgr Lidia Durmaj

V a LO – mgr inż Agnieszka Suchorzewska

V b LO – mgr Alina Czupryniak

V c LO – mgr Monika Zakrzewska

I ADM – mgr Katarzyna Kargier

II ADM filia w Krośniewicach – mgr Krzysztof Szymański

III ADM – mgr Katarzyna Kargier

I EPT – mgr Elżbieta Golis

I R – mgr Marcin Korczakowski

III R – mgr Marcin Korczakowski

I INF – mgr Agnieszka Rosiak

III INF – mgr Agnieszka Rosiak

I OM – mgr Marzanna Szymańska

III BHP – mgr inż. Tomasz Pietrzak

III OCH – mgr Włodzimierz Wiankowski

I K LOG – mgr Aldona Sapiejka

II K DiMK – mgr Andrzej Sochalski

 

 

Opieka nad klasopracowniami:

Klasopracownia nr 1 – mgr inż. Aldona Sapiejka

Klasopracownia nr 2 – mgr Alina Czupryniak

Klasopracownia nr 3 – mgr Magdalena Kaczorowska

Klasopracownia nr 4 – mgr Maria Milczarek

Klasopracownia nr 6 – mgr Marcin Korczakowski

Klasopracownia nr 7 – mgr Monika Zakrzewska

Klasopracownia nr 8 – mgr Beata Fryz

Klasopracownia nr 9 – mgr inż. Włodzimierz Pietrzak

Klasopracownia nr 10 – mgr Grzegorz Zakrzewski

Klasopracownia nr 12 – mgr Agnieszka Rosiak

Klasopracownia nr 13 – mgr inż. Tomasz Pietrzak

Filia w Krośniewicach:

Klasopracownia nr 21 – mgr Elżbieta Golis

Klasopracownia nr 22 – mgr Krzysztof Szymański

Klasopracownia nr 23 – mgr Joanna Paćkowska - Dudzik

Klasopracownia nr 24 – mgr inż. Tomasz Pietrzak