Jeżeli jesteś po zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie średnie zdobędziesz w 2 lata nauki!!!!
Jeżeli chcesz zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy – przyjdź do NAS!
Jeżeli chcesz skończyć liceum ogólnokształcące i mieć wykształcenie średnie – przyjdź do NAS!

Nasi partnerzy:

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o. w Katowicach

w  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

             W dniu 24 maja 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie przedstawiciele firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o. w Katowicach przeprowadzili szkolenie dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego  „E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym z dodatkowymi uprawnieniami SEP do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV”  w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, dotyczące urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W szkoleniu uczestniczyli również słuchacze równorzędnego kursu w ww. zawodzie w systemie zaocznym. Szkolenie jest owocem współpracy między Centrum i Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o. w Katowicach.  W ramach preorientacji zawodowej w wybranym fragmencie szkolenia brali również udział słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy kiedyś może podejmą się nauki w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie.

Słuchacze kursu utrwalili wiadomości i umiejętności dotyczące systemów sygnalizacji przejazdowej, liczników osi i zasad ich działania, napędów zwrotnicowych, sygnalizacji przejazdowej, blokad liniowych, przekaźnikowych stacyjnych systemów zależnościowych, komputerowych stacyjnych systemów zależnościowych oraz sterowników. Przybliżyli zasady działania lokalnego centrum sterowania oraz centrum utrzymania i diagnostyki. W ramach prelekcji o zastosowaniu urządzeń  SRK przedstawili również ich wykorzystanie w systemach tramwajowych i systemach dla metra. Zapoznali również słuchaczy z systemem samoczynnego hamowania pociągów, z urządzeniami przytorowymi. Zaprezentowali też pulpit maszynisty, w którym działają urządzenia SRK.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie pozyskało również od firmy wiele cennym plansz tematycznych dotyczących urządzeń SRK do celów dydaktycznych z zakresu komputerowego systemu samoczynnej blokady liniowej, systemów SRK skonfigurowanych z systemem sterowników wykonawczych, systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej i systemu licznika.

Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie dziękuje firmie Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o.  w Katowicach za zaangażowanie i przekazanie cennych informacji, jak również materiałów dydaktycznych dla słuchaczy Placówki.

Dyrekcja CKU w Kutnie dziękuje również oddelegowanym pracownikom Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o.  w Katowicach, którzy przeprowadzili szkolenie. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu dydaktycznemu słuchacze kursu poszerzyli swoją wiedzę  o urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.

Termin postępowania rekrutacyjnego do V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 trwa od 19 czerwca – do 03 lipca 2017r. do godz.12.00

Oferta edukacyjna CKU w Kutnie na rok szkolny 2017-2018

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018 do V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie:

 1. Do liceum trzyletniego dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej (oddziały z rozszerzeniami z przedmiotów geografia – matematyka, biologia – matematyka), w systemie stacjonarnym i zaocznym;
 2. Do II – ej klasy liceum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (nauka trwa dwa lata, oddziały z rozszerzeniami z przedmiotów geografia – matematyka, biologia – matematyka), w systemie stacjonarnym i zaocznym.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018 do Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie w zawodach:

 1. Technik administracji (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 2. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 – roczna szkoła w systemie zaocznym);
 3. Technik ochrony fizycznej osób i mienia (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 4. Opiekun medyczny (1 – roczna szkoła w systemie zaocznym);
 5. Technik rachunkowości (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 6. Technik informatyk (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 7. Technik eksploatacji portów i terminali (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 8. Opiekun w domu pomocy społecznej (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 9. Technik transportu drogowego (2- letnia szkoła w systemie stacjonarnym).

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzi nabór na rok szkolny 2016/2017 na kwalifikacyjne kursy zawodowe w podanych niżej kwalifikacjach i w danych  zawodach:

I.      W ramach kontynuacji kształcenia w danym zawodzie w określonej kwalifikacji, którą słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozpoczęli przed rokiem szkolnym 2017/2018:

lp.

nazwa kwalifikacji

zawód

forma kształcenia

1

A.44. Organizacja  i prowadzenie ruchu pociągów

A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

technik transportu kolejowego

zaoczna

2

B.28 Organizacja robót związanych     z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

technik dróg i mostów kolejowych

zaoczna

3

Z.4. Świadczenie usług osobie chorej                 i niesamodzielnej

opiekun medyczny

zaoczna

4

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji                       w jednostkach organizacyjnych

technik logistyk

 

 

zaoczna

5

E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

zaoczna

II.    Dla słuchaczy rozpoczynających naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w określonej kwalifikacji i w danym  zawodzie od roku szkolnego 2017/2018:

lp.

nazwa kwalifikacji

zawód/nr zawodu

forma kształcenia

1

MS.04 Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

opiekun medyczny (532102)

zaoczna

2

BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych.

BD.24 .Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania.

technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217)

 

zaoczna

3

AU.22  Obsługa magazynów

AU.32 Organizacja transportu

technik logistyk (333107)

zaoczna

4

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

technik handlowiec

(522305)

zaoczna

5

EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)

zaoczna

6

EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)

zaoczna

7

EE.08 Montaż  i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

EE.09 Programowanie, tworzenie, i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

technik informatyk

(351203)

 

zaoczna

8

AU.46. Organizacja  i prowadzenie ruchu pociągów

AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

technik transportu kolejowego

(311928)

zaoczna

9

RL.08 Ocena stanu środowiska.

RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

technik ochrony środowiska

(325511)

zaoczna

10

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych (311513)

 

zaoczna

11

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

technik elektryk

(311303)

zaoczna

12

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów  i kontrahentów

technik spedytor

(331108)

zaoczna

13

AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego

technik transportu drogowego(311927)

stacjonarna wieczorowa

14

AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

(311943)

zaoczna

15

MG.119.Użytkowanie obrabiarek skrawających.

operator obrabiarek skrawających(722307)

zaoczna

16

MS.03. Ochrona osób i mienia

technik ochrony fizycznej osób i mienia(541315)

zaoczna

17

AU.22 obsługa magazynów

magazynier – logistyk

(432106)

zaoczna

18

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej(311930)

zaoczna

19

MG.14. Montaż i naprawa elementów     i układów optycznych.

MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

technik optyk

(325302)

zaoczna

20

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

technik rolnik(314207)

zaoczna

21

RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

technik leśnik

(314301)

zaoczna

22

MG.17. Montaż i obsługa maszyn           i urządzeń.

mechanik – monter maszyn i urządzeń(723310)

zaoczna

23

EE.04  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

elektromechanik

(741201)

zaoczna

24

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

technik technologii drewna(311922)

zaoczna

 

Prowadzimy nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w Polsce i za granicą:

 1.      kasjer – sprzedawca, technik handlowiec ( praca w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach), tylko 1 rok nauki w systemie zaocznym;

2.      opiekun medyczny z językiem niemieckim/angielskim (praca w placówkach opieki medycznej, zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, opieka nad osobami starszymi i dziećmi w Polsce i za granicą);

3.      toromistrz, mostowniczy, dróżnik, technik transportu kolejowego (praca w PKP PLK, PKP Cargo);

4.      specjalista BHP (praca jako inspektor BHP w każdej firmie);

5.      dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik pociągu, dyspozytor (praca w PKP PLK, PKP Cargo, PKP Intercity);

6.      diagnosta, monter taboru kolejowego i trakcji elektrycznej (praca we wszystkich zakładach transportu szynowego, tj. PKP, metro, zajezdniach, na kolei aglomeracyjnej, PKP Energa);

7.      administrator systemów, baz danych, aplikacji, sieci (praca w firmach informatycznych, w PKP INFORMATYKA);

8.      automatyk sterowania ruchem kolejowym (praca w PKP PLK. PKP Cargo, Bombardier, Thales);

9.      specjalista do spraw zarządzania centrum dystrybucyjnym (praca w terminalach przeładunkowych, magazynach, spedycji i logistyce);

10.   elektryk (praca w elektrowniach, ciepłowniach, przy instalacjach elektrycznych, w zakładach elektrycznych);

11. logistyk, spedytor – praca w branży logistyczno – spedycyjnej, portach i terminalach;

12. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

13. technik ochrony środowiska;

14. technik grafiki i poligrafii cyfrowej;

15. technik optyk;

16. technik analityk;

17. technik budownictwa;

18. elektromechanik,

10. technik dróg i mostów kolejowych.

 Nie musisz mieć 18 lat, aby podjąć naukę w Centrum, przyjmiemy Cię już od 16 roku życia, jeżeli wynika to z Twojej sytuacji życiowej!!!

Uczestnik kursu nie musi mieć wykształcenia średniego, aby podjąć naukę na kursie. Może uczyć się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w Centrum (nauka bezpłatna), a potem uzupełnić wykształcenia średnie w celu uzyskania dyplomu zawodowego. W międzyczasie może podjąć atrakcyjną i dobrze płatną pracę.

 

Organizacja pracy

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

w roku szkolnym 2016/2017.

 

Terminy zjazdów w semestrze wiosennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II

04-05.02.2017

11-12.02.2017

17-18-19.02.2017

24-25-26.02.2017

03-04-05.03.2017

10-11-12.03.2017

17-18-19.03.2017

24-25-26.03.2017

31.03-01-02.04.2017

07-08-09.04.2017

21-22-23.04.2017

28-29-30.04.2017

05-06-07.05.2017

12-13-14.05.2017

19-20-21.05.2017

26-27-28.05.2017

Dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dodatkowo:

02-03.06.2017

09-10-11.06.2017

17-18.06.2017

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze wiosennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

II K LOG (A.30.)

II K LOG (A.30.)

II K TTK (A.44.)

II K TTK (A.44.)

I K DiMK (B.29.)

I K DiMK (B.29.)

II K + SEP (E.21.)

II K + SEP (E.21.)

III K LOG (A.32.)

III K LOG (A.32.)

VI a LO

I LO

VI b LO

II LO

II R

III LO

II OPM

IV LO

II BHP

IV R

I K TTK a (A.45.)

IV INF

I K TTK b (A.45.)

IV ADM

 

I K OPM (Z.04.)

 

I K ASRK (E.21.)

 

 

 

Filia Krośniewice:

 

VI LO

 

IV EPiT

 

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25
oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 14.30 – 20.15 w siedzibie CKU w Kutnie, ul. Staszica 27 oraz w filii w Krośniewicach

Centrum Kształcenia Ustawicznego – piętnastoletnia szkoła „z duszą”.

 

            Koniec roku kalendarzowego 2016 - tego  skłania do refleksji, podsumowań, zaś początek nowego 2017 – ego – do snucia planów i marzeń na przyszłość.

          Miniony rok był w historii Centrum szczególny. W 2016 r. obchodziliśmy 15- lecie istnienia Placówki (od 01 IX 2001 r.) oraz 10- lecie działalności we własnym budynku, przy ul. Staszica 27. Co wyróżnia Centrum spośród innych, coraz liczniejszych placówek kształcenia osób  dorosłych?

           Po pierwsze – jesteśmy jedyną publiczną placówką tego typu w powiecie kutnowskim, sprawdzoną, wiarygodną i przewidywalną.

           Po wtóre – mamy własną siedzibę z dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, biblioteką oraz ciągle wzbogacaną i uzupełnianą bazą dydaktyczną do kształcenia zawodowego. Bardzo korzystna lokalizacja placówki – w centrum miasta, ułatwia dojazd osobom z terenu powiatu i spoza powiatu. Z naszych usług korzystają bowiem osoby z odległych miejscowości. Pozyskaliśmy słuchaczy z Warszawy, Pułtuska Mazowieckiego, Łodzi, Koluszek, Inowrocławia, Olsztyna, Łowicza, Poznania, Płocka, Piły, Poddębic, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Łukowa (woj. lubelskie), Dęblina, Włocławka i oczywiście z Kutna i okolic. Popularnością cieszą się zwłaszcza kursy przygotowujące do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży kolejowej i logistycznej.  Bardzo cieszy fakt owocnej współpracy naszej Placówki z firmami liczącymi się na rynku krajowym i zagranicznym. Kształcimy dualnie w zakresie przedmiotów zawodowych praktycznych.

            Po trzecie – Centrum oferuje możliwość kształcenia  w dwóch systemach: zaocznym i stacjonarnym. Elastyczne formy pracy sprawiają, że można zdobywać wykształcenie średnie oraz zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, co ułatwia odnalezienie się na rynku pracy.   

            Po czwarte – mamy wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu osób dorosłych. Kształcenie ustawiczne z zasadami andragogiki wymaga od pedagogów specyficznych umiejętności i wysokich kwalifikacji, ciągłego doskonalenia się. Od odpowiednich form i metod pracy dostosowanych do poszczególnych grup słuchaczy zależy osiąganie zamierzonych celów. Widocznymi efektami naszej pracy są niewątpliwe sukcesy naszych słuchaczy. Dla niektórych jest to ukończenie szkoły, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, dla innych – zdanie matury lub egzaminów zawodowych, umożliwiające zdobycie tytułu technika. Wielu naszych słuchaczy i absolwentów potwierdza, że nauka pomaga im rozwijać się i wzmacnia poczucie własnej wartości, co przydaje się na rynku pracy. Odnotowujemy coraz więcej słuchaczy z dyplomem studiów wyższych, którzy zdobywają nowe kwalifikacje w określonym zawodzie.

            Jak wynika z licznych rozmów i ankiet, w placówce panuje dobra, przyjazna atmosfera, sprzyjająca nauce. Słuchacze zaprzyjaźniają się, wspierają w realizacji życiowych ambicji i rozwiązywaniu problemów. Dobrze się tu czują, może za sprawą specyficznego „genius loci”. Często po szkole średniej kontynuują naukę w szkole policealnej lub na kursach kwalifikacyjnych. Przychodzą do nas całe rodziny, osoby w różnym wieku.                

            Plany na przyszłość? – Dalej rozwijać się, urozmaicać i dostosowywać ofertę do potrzeb rynku pracy. Stawiając na kształcenie zawodowe, nie zaniedbywać wykształcenia ogólnego! Mamy przekonanie, że dla zachowania stabilizacji, system kształcenia powinien być zrównoważony. Pamiętamy, że nasi słuchacze to „Kapitał ludzki”. Kształcimy dorosłych, ale przyjmujemy również kandydatów w trudnej sytuacji życiowej już od 16 roku życia.