Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 w sesji sierpień – październik 2014 r.

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

Część/data/godz.

Szkoła

Kwalifikacja

 

Część pisemna 

08 września 2014 r.

godz. 10.00

 

 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych

 

Część praktyczna

08 października 2014 r.

godz. 8.00

I zmiana

 

 

 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

 

 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych

 

Część praktyczna

08 października 2014 r.

godz. 12.00

II zmiana

 

 

 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

 

 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych

 

 

 

Część praktyczna

09 października 2014 r.

godz. 13.00

 

 

 

 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

 

 

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy

 

 

 

 Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 25 a 29 sierpnia), a w części pisemnej (26 sierpnia) - w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o
harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju 2014r. w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
  2. nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
  3. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 5 lipca 2014r. ) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kutnie oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie na rok szkolny 2014/2015 według niżej zamieszczonego harmonogramu:

 

1. Formy szkolne (V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie):

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

od 02 czerwca – do 22 sierpnia 2014r. do godz.13.00

22– 26 sierpnia 2014 r. do godz. 13.00

2.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w przypadku większej liczby chętnych

26 i 28 sierpnia 2014r.

-----------------------

3.

Ogłoszenie list przyjętych

28 sierpnia 2014r. o godz. 13.00

-----------------------

 

2 Formy pozaszkolne (kwalifikacyjne kursy zawodowe):

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

od 02 czerwca – do 22 sierpnia 2014r. do godz.13.00

do 24 września  2014 r. do godz. 13.00

2.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w przypadku większej liczby chętnych

26 i 28 sierpnia 2014r.

-----------------------

3.

Ogłoszenie list przyjętych

28 sierpnia 2014r. o godz. 13.00

25 września 2014r, do godz. 14.00

 

Administrator 20.05.2014