I.      Kontrole zewnętrzne w latach 2014-2016.

Rok 2016

lp

instytucja kontrolująca

zakres kontroli

1

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi

kontrola sanitarna placówki

2

Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

kontrola stanów słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg. stanu podanego w SIO na dzień 30.09.2015r. w odniesieniu do dokumentacji nauczania

3

Kuratorium Oświaty w Łodzi

kontrola w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) oraz prowadzenia dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego

4

Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura  NIK w Kielcach   

kontrola dotycząca kształcenia w szkołach dla dorosłych. Kontrola w formie elektronicznej, dotycząca liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły policealnej dla dorosłych dla dorosłych w zakresie ich funkcjonowania.  Odpowiedzi na pytania zostały wysłane w formie elektronicznej w pliku pdf

 

Rok 2015

lp

instytucja kontrolująca/monitorująca

zakres kontroli

1

KOWEZiU

proces monitorowania i wdrażania podstawy programowej  w zawodach;

 

 

Rok 2014

lp

instytucja kontrolująca

zakres kontroli

1

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi

kontrola sanitarna placówki

2

Starostwo Powiatowe w Kutnie

przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działalności jednostki. Wydatki budżetowe.

Dokumentacja pokontrolna w siedzibie placówki.

II.    Kontrole wewnętrzne w latach 2014-2016

Kontrole wewnętrzne są prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora ( dla działalności edukacyjnej), jak również w ramach działalności placówki (działalność pozadydaktyczna). Sprawozdania z nadzoru są przedstawiane członkom Rady Pedagogicznej co semestr.

Dokumentacja pokontrolna w siedzibie placówki.

III. Kontrola Zarządcza

Dokumentacja związana z Kontrolą Zarządcza w CKU w Kutnie:

1.     Zarządzenia Dyrektora w sprawie:

- powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzanie Ryzykiem w CKU w Kutnie;

- w sprawie wprowadzenia: Regulaminu pracy Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, Procedury Kontroli Zarządczej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, Procedury Zarządzania Ryzykiem w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, Procedury Samooceny Kontroli Zarządczej, Procedury Audytów Wewnętrznych,

2. Procedury związane z funkcjonowaniem KZ i ZR - Procedura Kontroli Zarządczej,  Procedura Zarządzania Ryzykiem, Procedura Samooceny Kontroli Zarządczej, Procedura Audytów Wewnętrznych,

3. Protokoły z zebrań,

4. Raporty kontroli,

5. Mapa ryzyka i obszary,

6. Oświadczenia dla dyrektora,

7.Kwestionariusze samooceny,

8. Raporty audytów wewnętrznych,

9. Rejestry ryzyka,

10. Sprawozdania dla rady Pedagogicznej i Organu prowadzącego.

 

Prowadzony w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie system kontroli zarządczej jest utrzymywany i podlega ewaluacji.

1.     W związku z  wynikami ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2015 zmodyfikowano ankiety samooceny z podziałem na ankiety dla kadry kierowniczej, pracowników pedagogicznych, pracowników niepedagogicznych – administracje i pracowników niepedagogicznych – obsługę. Zankietowano  pracowników, pytania ankietowe były powiązane tematycznie ze standardami: środowiskiem pracy, zarządzaniem ryzykiem, mechanizmami kontroli, informacją i komunikacją, monitorowaniem i oceną. Zewaluowano jednocześnie Procedurę Samooceny Kontroli Zarządczej.

2.     Wprowadzono Procedurę Audytów Wewnętrznych, w której uwzględniono plan audytów, opis procesów audytowania, monitorowanie procesu, spodziewane efekty i możliwe zagrożenia, listę pytań kontrolnych oraz rejestr niezgodności wraz z działaniami korygującymi.

3.     W planie audytów uwzględniono m.in. cele do kontroli zbieżne z celami Organu Prowadzącego w zakresie analizy ponoszonych kosztów druku, energii, mediów.  Analiza kosztów wykazała spadek wydatków związanych z drukowaniem, wydatkami na energię i media.  Zespół KZ i dyrektor CKU w Kutnie opowiada się za powstaniem wspólnej grupy zakupowej w celu wygenerowania oszczędności w zakresie kosztów druku, energii elektrycznej i mediów. Zespół zaudytował obszar ekonomiczny i finansowy. Główny księgowy placówki wraz z kierownikiem gospodarczym dokonały analizy kosztów druku dokumentów w placówce, przedstawiły również informacje ze spotkania zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kutnie, na którym wspólnie wszystkie jednostki organizacyjne dokonywały analizy kosztów i celowości wydatków. 

4.     Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w CKU w Kutnie opracował  plan i organizację kontroli zarządczej w placówce na rok szkolny 2016/17, arkusze samooceny, druki raportów kontroli, oświadczenia dla dyrektora, arkusz rejestru ryzyka, sprawozdanie z działalności zespołu, kwestionariusze ankiet do samooceny KZ. Zaplanowano kontrolę w sześciu obszarach: ekonomicznym i finansowym, w zakresie organizacji, zarządzania, współpracy ze środowiskiem, w zakresie dyscypliny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa. Dokonano analizy ryzyka w dwóch wybranych obszarach. Wypracowano wnioski pokontrolne na koniec semestru jesiennego roku szkolnego 2016/17 i wnioski do dalszej pracy. Wszystkie zaplanowane działania zrealizowano. Działania podnoszą jakość pracy w Centrum. Podział na semestry w sprawozdawczości KZ ułatwia system pracy i kontrolę w wyznaczonych obszarach. System KZ jest udokumentowany, z podziałem na kolejne lata szkolne.

 

Dokumentacja pokontrolna w siedzibie placówki.

 

07 marca 2017 opublikował Grzegorz Zakrzewski