„Najlepszą nauką jest ta, która pozwala człowiekowi być 
                              użytecznym dla bliźnich”


                                                                                            A. Dumas


      Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie jest jedyną publiczną placówką kształcenia dorosłych w Powiecie Kutnowskim powstałą w 2001 roku. Tradycje kształcenia dorosłych zostały przejęte po Szkołach dla Dorosłych Zaocznych w Kutnie oraz funkcjonujących wcześniej szkołach korespondencyjnych, zaocznych i wieczorowych.

Do roku 2006 Centrum funkcjonowało w budynkach innych szkół (w ZS nr 4 Kutno – Azory oraz w budynku II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie). Od roku 2006 jego siedziba mieści się przy ul. Staszica 27. Centrum oferuje możliwość kształcenia w dwóch systemach: zaocznym i stacjonarnym. Słuchacze uczą się w siedzibie CKU oraz w filii CKU w Krośniewicach, a także w Żychlinie. Z naszych usług edukacyjnych korzystają słuchacze z Powiatu Kutnowskiego, mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego, a także z innych województw. Wynika to z oferty edukacyjnej szkół: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej dla dorosłych, a także form kształcenia pozaszkolnych – kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Słuchacze mogą uczyć się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i w liceum ogólnokształcącym, co daje wymierny efekt w postaci zdobycia wykształcenia średniego i zawodu. Nauka w szkole jest bezpłatna. Nasza oferta edukacyjna jest najbogatsza w regionie. Mamy wysoką zdawalność egzaminów, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne sale dydaktyczne.
Aktywnie działa Samorząd Słuchaczy. Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi zakładami pracy w zakresie praktyk zawodowych, kształcenia praktycznego oraz pisania programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w danej kwalifikacji. Nawiązana współpraca z pracodawcami z powiatu kutnowskiego zaowocowała prawidłową realizacją praktyk zawodowych przez słuchaczy.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że współpraca ta ma już kilkuletnią tradycję, pracodawcy darzą nas zaufaniem i chętnie przyjmują słuchaczy na praktyki zawodowe. Grono pracodawców zapewniających realizację praktyk zawodowych poszerzyliśmy o kilka nowych zakładów. Poszerzenie grona pracodawców współpracujących z Centrum świadczy o jego pozytywnym wizerunku w Powiecie Kutnowskim i o umacniającej się pozycji placówki kształcenia dorosłych. Te dobre praktyki zaowocowały podniesieniem jakości kształcenia w Centrum oraz znalezieniem pracy przez wielu słuchaczy uczących się w placówce. Tradycyjnie współpracujemy z Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE w Łodzi, organem prowadzącym – Starostwem Powiatowym w Kutnie, PUP w Kutnie, KPP w Kutnie, PSP w Kutnie, ŁCDKiN w Łodzi, CODN w Łodzi, PPP w Kutnie, KOWEZiU. PKP PLK w Warszawie, Tonsmaier w Kutnie.

Od roku 2007 Centrum sukcesywnie poszerzało swoją ofertę edukacyjną o nowe zawody, takie jak: technik spedytor, technik logistyk, technik elektryk, opiekun w domu pomocy społecznej, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu drogowego, opiekun medyczny, technik pojazdów samochodowych, technik dróg i mostów kolejowych, technik transportu kolejowego, technik rachunkowości, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik handlowiec, technik obsługi ruchu turystycznego, technik organizacji reklamy, technik informatyk.

CKU w Kutnie to placówka innowacyjna. Wprowadzono dwie innowacje programowo – organizacyjne: innowację pedagogiczną „Potrafię, pomagam, zapobiegam, współpracuję - zajęcia edukacyjne z I pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia” oraz innowację „Skuteczni w biznesie – zajęcia z języka angielskiego zawierające treści edukacyjne dotyczące handlu, ekonomii i biznesu”, które „przyniosły” nowe, dotychczas nie stosowane w naszej placówce rozwiązania w zakresie organizacji kształcenia, a także w zakresie zmian stosowanych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wzmacniają one także szanse znalezienia przez naszych słuchaczy pracy w firmach z kutnowskiej strefy ekonomicznej i firmach międzynarodowych. Zajęcia w ramach ww. programów prowadzone są nieodpłatnie przez nauczycieli. Organizowane są konkursy przedmiotowe i tematyczne. Dla potrzeb słuchaczy wprowadzono także nieodpłatną pomoc prawną, porady psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Organizowane są wycieczki do kina i teatru, celebrowane święta patriotyczne i okolicznościowe.

Odnotowujemy wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych w zawodach, w których kształcimy. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich kwalifikacji w zawodach, w których kształcimy.

Centrum cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego i powiatów ościennych. W Placówce uczą się nie tylko słuchacze uzupełniający wykształcenia, ale i absolwenci uczelni wyższych. Cieszy również zaufanie pracodawców, którzy polecają naszą placówkę swoim pracownikom, z których wielu uzupełnia swoje wykształcenie w naszej szkole dla dorosłych. Pielęgnowana jest tradycja uczęszczania do Centrum przez rodziny (zaczynają rodzice, przychodzą ich dzieci, kontynuują naukę w szkołach policealnych po ukończeniu liceum). Widoczny jest tu wkład pracy opiekunów semestrów i oddziaływania wychowawcze nauczycieli. Tradycją stają się uroczyste zakończenia roku szkolnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Dorośli absolwenci przychodzą z rodzinami, co buduje rodzinną atmosferę. O dobrym imieniu placówki świadczy nabór do szkół oraz chęć zdawania egzaminów zewnętrznych w CKU – za zgodą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Od 2014 roku Centrum kształci w zawodach z branży kolejowej na mocy porozumień z pracodawcą – PKP PLK w Warszawie i „pod potrzeby” PKP oraz firmy zajmującej się budową dróg i mostów kolejowych. Kształcimy w zawodach: technik dróg i mostów kolejowych, technik transportu kolejowego. Niebawem uruchomimy dwa nowe zawody: technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, po ukończeniu których absolwenci uzyskają zatrudnienie w stabilnej firmie.

Oferujemy ponadto kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy: technik ochrony środowiska, technik elektronik, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik energetyk, technik odlewnik, technik gazownictwa, technik technologii żywności, technik optyk, technik teleinformatyk, technik usług pocztowych i finansowych, technik archiwista, operator obrabiarek skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, monter nawierzchni kolejowej. Po przeprowadzonych rozmowach z zakładami pracy oferujemy kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe w zakładach pracy z możliwością zatrudnienia najlepszych absolwentów. W przypadku zainteresowania pracodawcy kształceniem w innym, niewymienionym powyżej zawodzie Centrum jest gotowe do współpracy i zorganizowania kształcenia „pod zamówienie” pracodawcy. Istnieje również możliwość kształcenia w innych formach pozaszkolnych, np. kurs umiejętności zawodowych lub kurs kompetencji ogólnych. CKU w Kutnie oferuje również szkolenia tematyczne dla pracodawców,
np. z etyki biznesu, języków obcych nowożytnych, archiwizacji dokumentów.
Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00087/2005.

Centrum Kształcenia Ustawicznego – piętnastoletnia szkoła „z duszą”.

 

            Koniec roku kalendarzowego 2016 - tego  skłania do refleksji, podsumowań, zaś początek nowego 2017 – ego – do snucia planów i marzeń na przyszłość.

          Miniony rok był w historii Centrum szczególny. W 2016 r. obchodziliśmy 15- lecie istnienia Placówki (od 01 IX 2001 r.) oraz 10- lecie działalności we własnym budynku, przy ul. Staszica 27. Co wyróżnia Centrum spośród innych, coraz liczniejszych placówek kształcenia osób  dorosłych?

           Po pierwsze – jesteśmy jedyną publiczną placówką tego typu w powiecie kutnowskim, sprawdzoną, wiarygodną i przewidywalną.

           Po wtóre – mamy własną siedzibę z dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, biblioteką oraz ciągle wzbogacaną i uzupełnianą bazą dydaktyczną do kształcenia zawodowego. Bardzo korzystna lokalizacja placówki – w centrum miasta, ułatwia dojazd osobom z terenu powiatu i spoza powiatu. Z naszych usług korzystają bowiem osoby z odległych miejscowości. Pozyskaliśmy słuchaczy z Warszawy, Pułtuska Mazowieckiego, Łodzi, Koluszek, Inowrocławia, Olsztyna, Łowicza, Poznania, Płocka, Piły, Poddębic, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Łukowa (woj. lubelskie), Dęblina, Włocławka i oczywiście z Kutna i okolic. Popularnością cieszą się zwłaszcza kursy przygotowujące do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży kolejowej i logistycznej.  Bardzo cieszy fakt owocnej współpracy naszej Placówki z firmami liczącymi się na rynku krajowym i zagranicznym. Kształcimy dualnie w zakresie przedmiotów zawodowych praktycznych.

            Po trzecie – Centrum oferuje możliwość kształcenia  w dwóch systemach: zaocznym i stacjonarnym. Elastyczne formy pracy sprawiają, że można zdobywać wykształcenie średnie oraz zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, co ułatwia odnalezienie się na rynku pracy.   

            Po czwarte – mamy wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu osób dorosłych. Kształcenie ustawiczne z zasadami andragogiki wymaga od pedagogów specyficznych umiejętności i wysokich kwalifikacji, ciągłego doskonalenia się. Od odpowiednich form i metod pracy dostosowanych do poszczególnych grup słuchaczy zależy osiąganie zamierzonych celów. Widocznymi efektami naszej pracy są niewątpliwe sukcesy naszych słuchaczy. Dla niektórych jest to ukończenie szkoły, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, dla innych – zdanie matury lub egzaminów zawodowych, umożliwiające zdobycie tytułu technika. Wielu naszych słuchaczy i absolwentów potwierdza, że nauka pomaga im rozwijać się i wzmacnia poczucie własnej wartości, co przydaje się na rynku pracy. Odnotowujemy coraz więcej słuchaczy z dyplomem studiów wyższych, którzy zdobywają nowe kwalifikacje w określonym zawodzie.

            Jak wynika z licznych rozmów i ankiet, w placówce panuje dobra, przyjazna atmosfera, sprzyjająca nauce. Słuchacze zaprzyjaźniają się, wspierają w realizacji życiowych ambicji i rozwiązywaniu problemów. Dobrze się tu czują, może za sprawą specyficznego „genius loci”. Często po szkole średniej kontynuują naukę w szkole policealnej lub na kursach kwalifikacyjnych. Przychodzą do nas całe rodziny, osoby w różnym wieku.                

            Plany na przyszłość? – Dalej rozwijać się, urozmaicać i dostosowywać ofertę do potrzeb rynku pracy. Stawiając na kształcenie zawodowe, nie zaniedbywać wykształcenia ogólnego! Mamy przekonanie, że dla zachowania stabilizacji, system kształcenia powinien być zrównoważony. Pamiętamy, że nasi słuchacze to „Kapitał ludzki”. Kształcimy dorosłych, ale przyjmujemy również kandydatów w trudnej sytuacji życiowej już od 16 roku życia.