Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych


ANKIETA

Losy Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie

Szkoły Policealnej nr 5 w Kutnie

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie


Szanowni Absolwenci!

W obecnej rzeczywistości szkolnej wymogiem stało się pozyskiwanie informacji na tematfunkcjonowania szkoły z różnych źródeł. Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie ankiety, której wyniki posłużą szkole do dalszego kierowania procesem edukacyjnym. Po ukończeniu szkoły średniej i skonfrontowaniu tego, czego ona nas nauczyła z tym, czego potrzeba w życiu, można ocenić, w jakim stopniu szkoła wypełniła swoją rolę. W trosce o dobro następnych pokoleń opuszczających mury naszego Centrum zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie ankiety. Wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie jako wytyczne do naszej dalszej pracy, a przede wszystkim pozwolą Dyrekcji i Nauczycielom CKU w Kutnie na podniesienie jakości własnej pracy, a tym samym jakości pracy Placówki. Wasze odpowiedzi umożliwią nam również poznanie obiektywnej opinii o szkole ocenianej z perspektywy lat i doświadczeń, przyczyni się również do wytyczenia dalszych dróg jej rozwoju. Ankieta jest w pełni
anonimowa.
ANKIETA
Czy zamierzasz kontynuować naukę po ukończeniu szkoły?

TAK
NIE
ANKIETA
Czym kierowałeś/aś się przy wyborze szkoły w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie?

zainteresowaniami,
informacjami od kolegów i znajomych,
finansami,
lokalizacj± szkoły,
zadecydował przypadek,
interesująca oferta edukacyjna,
atmosfera panująca w szkole wśród nauczycieli i słuchaczy,
tradycje rodzinne,
dobra opinia szkoły wśród znajomych,
innymi przesłankami
ANKIETA
Dokonany przed laty wybór szkoły oceniam jako:

trafny,
błędny,
nie mam zdania.
ANKIETA
Jakie wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole wykorzystuję w życiu codziennym?

wiedzę z przedmiotów ogólnych,
wiedzę z przedmiotów zawodowych,
umiejętność uczenia się,
obsługę komputera,
wiedzę zdobytą na zajęciach dydaktyczno - profilaktycznych dodatkowych
ANKIETA
Czy szkoła stworzyła Ci warunki do wszechstronnego rozwoju?

TAK
NIE
ANKIETA
Na jakie wsparcie mogłaś/mogłeś liczyć w razie problemów w nauce lub osobistych?

pomocy opiekuna klasy,
pomoc dyrektora i wicedyrektorów,
pomoc innych nauczycieli,
pomoc kolegów i koleżanek z klasy,
nie mogłem/am liczyć na pomoc.
ANKIETA
W jaki sposób szkoła prezentowała swoje osiągnięcia?

informacje na stronie internetowej,
informacje przekazywane słuchaczom przez nauczycieli,
informacje pozyskane od innych absolwentów,
informacje pozyskane z mediów.
ANKIETA
Czy masz zamiar kontynuować naukę w szkole policealnej dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie?

TAK
NIE
ANKIETA
Czy masz zamiar kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie?

TAK
NIE
ANKIETA
Dlaczego zdecydowałeś/aś się na kontynuowanie nauki w Centrum? (prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe dla Pana(i) odpowiedzi).

zwiększenie swoich szans na rynku pracy,
wymóg pracodawcy konieczny do awansu zawodowego,
chęć poszerzenia swoich kwalifikacji i wiedzy w związku z wykonywaną pracą,
chęć posiadania wykształcenia w danym zawodzie,
poznanie nowych ludzi,
lubię przebywać na terenie Centrum i chcę się tu uczyć dalej razem z kolegami z klasy,
inne powody
nie wiem/ trudno powiedzieć
ANKIETA
Czy masz zamiar podjąć w przyszłości naukę na studiach wyższych?

TAK
NIE
ANKIETA
Czy Twoim zdaniem szkoła dobrze przygotowała Cię do dalszego kształcenia?

TAK
NIE
trudno powiedzieć, okaże się w przypadku podjęcia dalszej nauki.
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i życzymy naszym Absolwentom sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

Zespół ds. badania losów absolwentów

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie