EGZAMIN MATURALNY OD ROKU 2015

 

Egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów liceów ogólnokształcących i techników:

 • Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego będą wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, podczas gdy obecnie taką podstawą są standardy wymagań określone w odrębnych przepisach.
 • Lista przedmiotów obowiązkowych nie ulega zmianie w porównaniu do obecnie obowiązujących: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, języki mniejszości narodowych.
 • Lista przedmiotów dodatkowych będzie obejmowała wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 • W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu.
 • Każdy zdający będzie miał obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności.
 • Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający będzie również miał prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.
 • Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 proc. możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
 • Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej. Dzięki wprowadzeniu wyników na skali centylowej zdający będą mogli - jak już ma to miejsce w egzaminie gimnazjalnym - porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów, ponieważ wynik na skali centylowej powie im, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu.
 • Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. Maturzysta będzie losował zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Będzie miał maksymalnie 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Egzamin będzie trwa 15 minut i będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty, która trwa około 10 minut oraz rozmowy zdającego z zespołem, która trwa około 5 minut. Wypowiedź będzie oceniana według kryteriów holistycznych. Nowa forma części ustnej egzaminu ustnego kładzie nacisk na spontaniczność wypowiedzi, która jest kluczową cechą komunikacji.
 • Każdy zdający będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, na poziomie dwujęzycznym zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej.
 • Część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych będzie trwała 170 minut, z wyjątkiem części pisemnej egzaminu z języka obcego, który będzie trwał 120 minut.
 • Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych będzie trwała 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut.
 • W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie trwał 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

 

WYKAZ TEMATÓW PROPONOWANYCH NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY

WYKAZ TEMATÓW PROPONOWANYCH NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LITERATURA

 

1. Miłość wbrew konwencji. Omów na wybranych przykładach.

2. Relacje pomiędzy rodzicami, a dziećmi. Zaprezentuj problem na wybranych

przykładach.

3. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

4. Kreacje postaci Żydów w literaturze polskiej. Zaprezentuj je, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

5. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem na podstawie

literatury polskiej i obcej.

6. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny

i próbują odbudować świat wartości.

7. Tułacz – pielgrzym – podróżnik jako bohater literatury. Omów różne

kreacje tych postaci.

8. Motyw upadku i nawrócenia. Omów na wybranych przykładach.

9. Utwory Tolkiena – ukryta prawda o świecie. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów.

10. Motywy średniowieczne w literaturze fantasy. Omów na przykładach.

11. Topos władcy idealnego w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

12. Przedstaw swoje rozważania na temat różnych postaw człowieka wobec zła. Odwołaj się do wybranych utworów.

 13.Literackie portrety zakochanych .Omów na przykładach.

14. Samotność – przeznaczenie czy wybór, cierpienie czy szczęście. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

15.Różne ujęcia motywu pielgrzyma w literaturze polskiej. Omów zagadnienie

na wybranych przykładach.

16. Odwołując się do wybranych utworów należących do literatury faktu,

uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały.

17. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga.

18. Funkcja motywu tańca w tekstach literackich. Zaprezentuj na wybranych

przykładach.

19. Motyw teatru świata w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

20. Motyw wędrówki w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

21.Bohater samobójca. Rozważ przyczyny i rodzaje samobójstw w wybranych

utworach literackich.

22.Dlaczego się nie pobrali? Małżeństwo jako niezrealizowana możliwość w życiu bohaterów różnych epok.

23.Różne spojrzenia na wieś i jej problemy w literaturze Młodej Polski. Omów

na wybranych przykładach.

24. Holocaust w świetle utworów literatury współczesnej. Omów odwołując się

do wybranych przykładów.

25.Władza i jej wpływ na postępowanie i osobowość człowieka. Omów na

wybranych przykładach.

26. Postawy ludzi w sytuacji zagrożenia w literaturze czasów wojny i okupacji.

Omów na wybranych przykładach.

27. Postacie władców w literaturze. Przedstaw i oceń ich wizerunki w wybranych utworach.

28. Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich.

29. Porównaj ideały, zainteresowania ludzi średniowiecza i renesansu,

odwołując się do wybranych utworów.

30.Różne koncepcje wyzwolenia ojczyzny w literaturze romantycznej. Omów

problem, odwołując się do wybranych utworów.

31.Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.

32. Różne oblicza miłości. Omów na wybranych przykładach.

33.Niezawinione cierpienie i różne sposoby jego uzasadnienia w utworach literackich.

34. Polski dwór – od sielanki do parodii. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.

35.Różnorodne ujęcie i funkcje motywu domu w literaturze. Zinterpretuj

wybrane przykłady.

36. Bohaterowie zagubieni w otaczającej ich rzeczywistości. Przedstaw ich na wybranych przykładach.

37. Siła i słabość człowieka w literaturze wojny i okupacji. Omów na

wybranych przykładach.

38. Analizując wybrane utwory, przedstaw katastroficzną wizję świata

w literaturze.

39.Wartości kultury rycerskiej w literaturze polskiej. Przedstaw

funkcjonowanie etosu rycerskiego w literaturze średniowiecznej i w prozie

Henryka Sienkiewicza.

40. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach

literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.

41.Etos pracy w literaturze polskiej. Omów różne jego wersje na przykładach

wybranych utworów.

42.Choroby cywilizacyjne współczesnego świata. Rozważ problem odwołując

się do wybranych utworów literackich.

43.Etos walki narodowowyzwoleńczej w literaturze XIX i XX wieku.

Na wybranych przez siebie przykładach omów sposoby jego realizacji.

44. Człowiek poszukujący swego miejsca w świecie. Omów problem odwołując się do tekstów literackich XIX i XX wieku.

45.Bezkompromisowość i kompromis. Przedstaw przykłady takich zachowań

bohaterów literackich epok romantyzmu i pozytywizmu.

46.Motyw przemijania w literaturze polskiej. Przeprowadź analizę na

podstawie literatury barokowej i romantycznej.

47.Bohaterowie samotni z wyboru i konieczności. Omów kreacje i funkcje tego

typu postaci literackich w wybranych utworach różnych epok.

48.Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego.

49. Kontrowersyjne decyzje literackich bohaterów. Omów problem na wybranych przykładach.

50. Motyw przyjaźni i przyjaciół. Omów problem na wybranych przykładach.

51. Motyw śmierci heroicznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

52. Niejednolity portret człowieka w literaturze. Przedstaw zagadnienie

w odniesieniu do wybranych dzieł literackich.

53.Wojna jako źródło nieszczęścia. Omów na wybranych przykładach.

54.Twórca i jego życie - artysty portret własny. Omów wykorzystując wybrane

utwory autobiograficzne.

55.Wzór do naśladowania, autorytet - rozważ na wybranych utworach

problematykę istnienia autorytetów w literaturze.

56.Literackie portrety matek. Omów na wybranych przykładach.

57.Wizerunek Polaka-patrioty w literaturze XIX wieku. Omów zagadnienie na

wybranych przykładach.

58. Polak w Paryżu. Porównaj wybrane utwory, w których na stolicę świata patrzy przybysz z Polski.

59.Zaprezentuj różne oblicza totalitaryzmu na przykładzie wybranych utworów

literackich.

60. Pragnienia, marzenia i wyobrażenia a rozczarowująca rzeczywistość.

Zaprezentuj na przykładzie wybranych bohaterów epoki pozytywizmu.

61.Rozważ, w jaki sposób miejsce i czas, w którym żyjemy wpływa na nasz

los, na podstawie własnych refleksji w oparciu o literaturę.

62.Człowiek jako przedmiot fascynacji, lecz i przerażenia. Przedstaw

zagadnienie wykorzystując znane Ci utwory literackie.

63. Świat nadprzyrodzony w dramatach różnych epok. Omów na wybranych

przykładach.

64. Psychologiczne aspekty zbrodni. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów.

65.Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów na wybranych

utworach literackich.

66. Jak "rodzą się" zbrodniarze? Wykaż, że literatura jest źródłem wiedzy

o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki.

67. Buntownicy i konformiści. Zaprezentuj wybranych bohaterów literackich i

oceń ich postawy.

68.Córki - bohaterki literatury. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych

przykładów literackich.

69.Bohaterowie bezdomni - ich różne postawy życiowe. Omów kwestię

bezdomności odwołując się do wybranych utworów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 

1. Obraz kobiety w literaturze i sztuce Młodej Polski. Przedstaw temat.

2. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

3. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Dokonaj

analizy porównawczej wybranych dzieł.

4.  Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe na wybranych przykładach.

5. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj

analizy porównawczej wybranych dzieł.

6. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane

przykłady.

7. Porównaj różne realizacje motywu przyjaźni, odwołując się do dzieł literackich i filmowych.

8. Motyw wsi w polskiej literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane dzieła.

9. Mit arkadyjski w literaturze i sztuce. Omów sposoby i cele jego wykorzystania

w wybranych dziełach.

10. Portret dziecka w literaturze i sztuce. Porównaj różne sposoby jego kreacji w

wybranych tekstach kultury.

11. Impresjonizm jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy.

12. Portret kobiety jako odzwierciedlenie różnych koncepcji piękna. Dokonaj

charakterystyki, analizując zgromadzony materiał z zakresu literatury i sztuki.

13. Motyw vanitas w Biblii i sztuce późniejszych epok. Rozważ zagadnienie na

wybranych tekstach kultury.

14. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na

wybranych przykładach.

15. Portret matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

16. Portret Żyda w literaturze i malarstwie. Porównaj i scharakteryzuj różne sposoby

kreowania postaci.

17. Rozmaite sposoby ukazywania samotności we współczesnej literaturze i sztuce filmowej.

18. Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych

przykładach.

19. Topos Nike w poezji i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

20. Różnorodne ujęcia motywu tańca w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych

przykładach.

21. Rozważ rolę inspiracji mitologicznych we współczesnej literaturze i innych

dziedzinach sztuki.

22. System totalitarny w literaturze i filmie. Porównaj wykorzystywane środki wyrazu.

23. Dramat szekspirowski w adaptacjach filmowych. Porównaj wybrane teksty z filmami.

24. Porównaj rolę języka dzieła literackiego i języka filmu w kreowaniu przyrody

w ,,Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza i A. Wajdy.

25. Wizerunek polskich chłopów w literaturze i malarstwie XIX wieku. Omów sposoby

obrazowania i ich funkcję na przykładzie wybranych dzieł.

26. Impresjonistyczne widzenie świata. Zanalizuj temat na podstawie wybranych utworów prozatorskich, poetyckich i malarskich Młodej Polski.

27. Kulturotwórcza rola Internetu. Odwołując się do zebranego materiału oraz opinii znawców zagadnienia, zaprezentuj możliwości nowego medium.

28. Odwołując się do konkretnych przykładów, przedstaw i oceń związki literatury

i sztuki w okresie modernizmu.

29. Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Przywołaj odpowiednie przykłady.

30. Na wybranych przykładach z różnych epok przedstaw motyw śmierci występujący w malarstwie i literaturze.

31. Różne ujęcia motywów biblijnych w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

32. Turpizm w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

33. Porównaj artystyczne interpretacje motywu powstania styczniowego w wybranych dziełach.

34. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie.

Omów na wybranych przykładach.

35. Topos ogrodu w literaturze i malarstwie. Ukaż jego funkcje na wybranych

przykładach.

36. Portret pokolenia w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

37. Powieść historyczna i jej filmowa adaptacja. Omów na wybranych przykładach.

38. Motyw Eros i Tanatos w sztuce. Omów na wybranych przykładach.

39. Na przykładzie adaptacji filmowej ,,Wesela” ukaż jak język filmu może uwypuklić

przesłanie dzieła.

40. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

41. Różne wizje Boga w malarstwie i literaturze wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.

42. Przedstaw wizje Sądu Ostatecznego zawarte w różnych tekstach kultury.

43. Miłość jako źródło inspiracji twórczej. Zaprezentuj na przykładach z literatury i sztuki różne sposoby jej wyrażania.

44. Literatura i film grozy. Dokonaj porównania, wykorzystując wybrane przykłady.

45. Wizerunki świętych w utworach literackich, malarstwie i rzeźbie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

46. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

47. Literackie i filmowe wizje Litwy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych

dzieł.

48. Obraz morza w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przekładach.

49. Portret dziecka w literaturze i sztuce. Porównaj różne sposoby jego kreacji w

wybranych tekstach kultury.

50. Holocaust jako tragedia jednostki na tle zagłady całego narodu. Przedstaw problem odwołując się do wybranych tekstów kultury.

51. Fascynacja górami w sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.

52. Motyw polskiego dworu w literaturze i w filmie. Omów na wybranych przykładach

różne jego wykorzystania.

 

 

 

 

 

JĘZYK

 

1. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy

ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.

2. Stylizacja środowiskowa w literaturze – jej odmiany i funkcje. Omów na przykładach.

3. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia

we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

4. Zbadaj pochodzenie wybranych nazw miejscowych Twojego regionu.

5. Dokonaj analizy języka wybranych piosenek disco polo.

6. Omów na wybranych przykładach zagadnienie stylizacji biblijnej w literaturze.

7. Omów na wybranych przykładach funkcje tytułów i nagłówków prasowych.

8. Dokonaj analizy języka reklamy prasowej, radiowej lub telewizyjnej. Posłuż się

konkretnymi przykładami.

9. Na wybranych przykładach omów zagadnienie stylizacji archaizującej w literaturze.

10. Język twoich rówieśników. Scharakteryzuj na podstawie zgromadzonego materiału leksykalnego.

11. Odwołując się do wybranych przykładów, dokonaj analizy błędów językowych

występujących we współczesnej polszczyźnie.

12. Sztuka przemawiania na przykładzie wybranych tekstów literackich. Omów

zagadnienie odwołując się do epoki renesansu, baroku, oświecenia.

13. Obecność tradycji antycznej i biblijnej w języku polskim. Omów na przykładach.

14. Cechy języka i stylu romantyzmu. Omów zagadnienie na podstawie celowo dobranych fragmentów utworów literackich.

15. Na podstawie wybranych przykładów omów specyfikę języka bohaterów powieści

historycznej.

16. Język współczesnych tekstów reklamowych. Scharakteryzuj i oceń jego poprawność językową.

17. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji na wybranych przykładach.

18. Dokonaj charakterystyki stylu barokowego na przykładzie wybranych wierszy XVII wieku.

19. Scharakteryzuj i oceń język wybranych czasopism młodzieżowych.

20. Funkcje języka potocznego w poezji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

21. Dawna i współczesna sztuka epistolarna. Dokonaj analizy porównawczej listów z

różnych epok.

22. Wpływ kultury i języka hip – hopowego na kształtowanie się światopoglądu współczesnej młodzieży. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

23. Komizm językowy w polskim kabarecie. Omów zagadnienie na wybranym

przykładzie.