Oferta edukacyjna CKU w Kutnie na rok szkolny 2017-2018

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018 do V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie:

 1. Do liceum trzyletniego dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej (oddziały z rozszerzeniami z przedmiotów geografia – matematyka, biologia – matematyka), w systemie stacjonarnym i zaocznym;
 2. Do II – ej klasy liceum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (nauka trwa dwa lata, oddziały z rozszerzeniami z przedmiotów geografia – matematyka, biologia – matematyka), w systemie stacjonarnym i zaocznym.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018 do Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie w zawodach:

 1. Technik administracji (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 2. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 – roczna szkoła w systemie zaocznym);
 3. Technik ochrony fizycznej osób i mienia (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 4. Opiekun medyczny (1 – roczna szkoła w systemie zaocznym);
 5. Technik rachunkowości (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 6. Technik informatyk (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 7. Technik eksploatacji portów i terminali (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 8. Opiekun w domu pomocy społecznej (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 9. Technik transportu drogowego (2- letnia szkoła w systemie stacjonarnym).

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzi nabór na rok szkolny 2016/2017 na kwalifikacyjne kursy zawodowe w podanych niżej kwalifikacjach i w danych  zawodach:

I.      W ramach kontynuacji kształcenia w danym zawodzie w określonej kwalifikacji, którą słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozpoczęli przed rokiem szkolnym 2017/2018:

lp.

nazwa kwalifikacji

zawód

forma kształcenia

1

A.44. Organizacja  i prowadzenie ruchu pociągów

A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

technik transportu kolejowego

zaoczna

2

B.28 Organizacja robót związanych     z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

technik dróg i mostów kolejowych

zaoczna

3

Z.4. Świadczenie usług osobie chorej                 i niesamodzielnej

opiekun medyczny

zaoczna

4

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji                       w jednostkach organizacyjnych

technik logistyk

 

 

zaoczna

5

E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

zaoczna

II.    Dla słuchaczy rozpoczynających naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w określonej kwalifikacji i w danym  zawodzie od roku szkolnego 2017/2018:

lp.

nazwa kwalifikacji

zawód/nr zawodu

forma kształcenia

1

MS.04 Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

opiekun medyczny (532102)

zaoczna

2

BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych.

BD.24 .Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania.

technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217)

 

zaoczna

3

AU.22  Obsługa magazynów

AU.32 Organizacja transportu

technik logistyk (333107)

zaoczna

4

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

technik handlowiec

(522305)

zaoczna

5

EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)

zaoczna

6

EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)

zaoczna

7

EE.08 Montaż  i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

EE.09 Programowanie, tworzenie, i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

technik informatyk

(351203)

 

zaoczna

8

AU.46. Organizacja  i prowadzenie ruchu pociągów

AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

technik transportu kolejowego

(311928)

zaoczna

9

RL.08 Ocena stanu środowiska.

RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

technik ochrony środowiska

(325511)

zaoczna

10

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych (311513)

 

zaoczna

11

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

technik elektryk

(311303)

zaoczna

12

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów  i kontrahentów

technik spedytor

(331108)

zaoczna

13

AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego

technik transportu drogowego(311927)

stacjonarna wieczorowa

14

AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

(311943)

zaoczna

15

MG.119.Użytkowanie obrabiarek skrawających.

operator obrabiarek skrawających(722307)

zaoczna

16

MS.03. Ochrona osób i mienia

technik ochrony fizycznej osób i mienia(541315)

zaoczna

17

AU.22 obsługa magazynów

magazynier – logistyk

(432106)

zaoczna

18

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej(311930)

zaoczna

19

MG.14. Montaż i naprawa elementów     i układów optycznych.

MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

technik optyk

(325302)

zaoczna

20

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

technik rolnik(314207)

zaoczna

21

RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

technik leśnik

(314301)

zaoczna

22

MG.17. Montaż i obsługa maszyn           i urządzeń.

mechanik – monter maszyn i urządzeń(723310)

zaoczna

23

EE.04  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

elektromechanik

(741201)

zaoczna

24

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

technik technologii drewna(311922)

zaoczna

 

Liceum Ogólnokształcące - Szkoła posiada uprawnie szkoły publicznej, realizujemy program MENiS - nauka  w szkole jest całkowicie bezpłatna! - nauka w liceum trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego - po skończeniu liceum słuchacz może przystąpić       do matury
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków kształcenia w szkole policealnej.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Centrum Kształcenia Ustawicznego – piętnastoletnia szkoła „z duszą”.

 

            Koniec roku kalendarzowego 2016 - tego  skłania do refleksji, podsumowań, zaś początek nowego 2017 – ego – do snucia planów i marzeń na przyszłość.

          Miniony rok był w historii Centrum szczególny. W 2016 r. obchodziliśmy 15- lecie istnienia Placówki (od 01 IX 2001 r.) oraz 10- lecie działalności we własnym budynku, przy ul. Staszica 27. Co wyróżnia Centrum spośród innych, coraz liczniejszych placówek kształcenia osób  dorosłych?

           Po pierwsze – jesteśmy jedyną publiczną placówką tego typu w powiecie kutnowskim, sprawdzoną, wiarygodną i przewidywalną.

           Po wtóre – mamy własną siedzibę z dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, biblioteką oraz ciągle wzbogacaną i uzupełnianą bazą dydaktyczną do kształcenia zawodowego. Bardzo korzystna lokalizacja placówki – w centrum miasta, ułatwia dojazd osobom z terenu powiatu i spoza powiatu. Z naszych usług korzystają bowiem osoby z odległych miejscowości. Pozyskaliśmy słuchaczy z Warszawy, Pułtuska Mazowieckiego, Łodzi, Koluszek, Inowrocławia, Olsztyna, Łowicza, Poznania, Płocka, Piły, Poddębic, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Łukowa (woj. lubelskie), Dęblina, Włocławka i oczywiście z Kutna i okolic. Popularnością cieszą się zwłaszcza kursy przygotowujące do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży kolejowej i logistycznej.  Bardzo cieszy fakt owocnej współpracy naszej Placówki z firmami liczącymi się na rynku krajowym i zagranicznym. Kształcimy dualnie w zakresie przedmiotów zawodowych praktycznych.

            Po trzecie – Centrum oferuje możliwość kształcenia  w dwóch systemach: zaocznym i stacjonarnym. Elastyczne formy pracy sprawiają, że można zdobywać wykształcenie średnie oraz zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, co ułatwia odnalezienie się na rynku pracy.   

            Po czwarte – mamy wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu osób dorosłych. Kształcenie ustawiczne z zasadami andragogiki wymaga od pedagogów specyficznych umiejętności i wysokich kwalifikacji, ciągłego doskonalenia się. Od odpowiednich form i metod pracy dostosowanych do poszczególnych grup słuchaczy zależy osiąganie zamierzonych celów. Widocznymi efektami naszej pracy są niewątpliwe sukcesy naszych słuchaczy. Dla niektórych jest to ukończenie szkoły, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, dla innych – zdanie matury lub egzaminów zawodowych, umożliwiające zdobycie tytułu technika. Wielu naszych słuchaczy i absolwentów potwierdza, że nauka pomaga im rozwijać się i wzmacnia poczucie własnej wartości, co przydaje się na rynku pracy. Odnotowujemy coraz więcej słuchaczy z dyplomem studiów wyższych, którzy zdobywają nowe kwalifikacje w określonym zawodzie.

            Jak wynika z licznych rozmów i ankiet, w placówce panuje dobra, przyjazna atmosfera, sprzyjająca nauce. Słuchacze zaprzyjaźniają się, wspierają w realizacji życiowych ambicji i rozwiązywaniu problemów. Dobrze się tu czują, może za sprawą specyficznego „genius loci”. Często po szkole średniej kontynuują naukę w szkole policealnej lub na kursach kwalifikacyjnych. Przychodzą do nas całe rodziny, osoby w różnym wieku.                

            Plany na przyszłość? – Dalej rozwijać się, urozmaicać i dostosowywać ofertę do potrzeb rynku pracy. Stawiając na kształcenie zawodowe, nie zaniedbywać wykształcenia ogólnego! Mamy przekonanie, że dla zachowania stabilizacji, system kształcenia powinien być zrównoważony. Pamiętamy, że nasi słuchacze to „Kapitał ludzki”. Kształcimy dorosłych, ale przyjmujemy również kandydatów w trudnej sytuacji życiowej już od 16 roku życia.