Filia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośniewicach

1.       Rys historyczny powstania Filii

W dniu 14 czerwca 2007 roku w Kutnie, pomiędzy Gminą Krośniewice (reprezentowaną przez Burmistrza Krośniewic) a Powiatem Kutnowskim (reprezentowanym przez Zarząd Powiatu) zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy w zakresie utworzenia w Krośniewicach filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Obie strony zgodnie postanowiły o utworzeniu Filii już od roku szkolnego 2007/2008.

Gmina Krośniewice zobowiązała się do:

- nieodpłatnego udostepnienia bazy lokalowej Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach wraz z bazą technodydaktyczną, niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych,

- uzupełniania bazy dydaktycznej niezbędnej w procesie kształcenia zawodowego,

- ponoszenia kosztów bieżącej eksploatacji udostępnionych pomieszczeń.

Powiat Kutnowski zobowiązał się do ponoszenia kosztów zatrudniania nauczycieli oraz obsługi administracyjnej Filii.

Zadaniem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie było zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Strony porozumienia postanowiły: kształcenie słuchaczy w Filii będzie odbywało się w formach szkolnych (liceum, szkoła policealna), uzgadniane będą zawody kształcenia.

Szczegółowe zasady korzystania z udostępnionych w Liceum pomieszczeń mają uzgodnić między sobą dyrektorzy szkół. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

2.      Kształcenie w Filii

W roku szkolnym 2007/2008 uruchomiono oddział szkoły policealnej w zawodzie technik informatyk.

W latach 2007 – 2021 w filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w miejscowości Krośniewice funkcjonowały (i funkcjonują nadal) oddziały:

- liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

- szkoły policealnej dla dorosłych w zawodach: technik informatyk, technik eksploatacji portów i terminali, opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

- kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach: technik programista, technik ochrony środowiska, technik programista, technik rachunkowości, technik administracji, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego.

Filia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośniewicach

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w miejscowości Krośniewice uczą się słuchacze następujących oddziałów:

  1. Semestr IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (rozszerzenie przedmiotowe z biologii i matematyki);
  2. Semestr III szkoły policealnej dla dorosłych w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, w kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy;
  3. Semestr III kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik ochrony środowiska w kwalifikacji CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i  realizacja zadań w ochronie środowiska,
  4. Semestr III kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik programista w kwalifikacji INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
  5. Semestr III kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik rachunkowości w kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,
  6. Semestr I kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik administracji w kwalifikacji EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji,

 

Kierownik Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośniewicach

           mgr Joanna Paćkowska - Dudzik

Kontakt: ckukutno@wp.pl

Tel: 24-2533518