Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2017.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2016.

Targi Edukacyjne 2016.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2015.

Konferencja 29 stycznia 2015 r.
"PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I DOBRYCH PRAKTYK W RAMACH KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH"
    W dniu 29 stycznia 2015 roku w Kutnie odbyła się pod patronatem Starosty Kutnowskiego konferencja pt.: „Promocja kształcenia zawodowego i dobrych praktyk   w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych”. Konferencja została zorganizowana w ramach Roku Szkoły Zawodowców – ogłoszonego przez MEN. Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr A. Troczewskiego  w Kutnie. Partnerem konferencji był Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. W charakterze zaproszonych gości uczestniczyli:       p. Danuta Zakrzewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, p. Marek Szymański – kierownik wydziału egzaminów zawodowych OKE w Łodzi, p. Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego, -p. Artur Gierula – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, p. Julianna Barbara Herman – Burmistrz Krośniewic, p. Danuta Raciborska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie wraz z zastępcą p. Anna Rzeźnicką, przedstawiciele instytucji jednostek samorządowych z terenu powiatu kutnowskiego i powiatów ościennych, pracodawcy z terenu Łódzkiej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Kutno oraz przedsiębiorcy z terenu Kutna i okolic, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kutnie, dyrektorzy gimnazjów kutnowskich i doradcy zawodowi. W trakcie konferencji zaprezentowano zawody w placówkach ww. organizatorów oraz propagowano dobre praktyki w zakresie współpracy z pracodawcami w ramach praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które umożliwiają zdobycie zawodu i pracy. Szkoły zaprezentowały również doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną do kształconych zawodów wypracowaną w ramach pracy własnej ( np. warsztaty ZS nr 1 w Kutnie) i z funduszy unijnych oraz bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych.    W ramach prezentacji multimedialnych prelegenci objaśnili doradcom i pracodawcom ścieżkę kariery zawodowej ucznia w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. W trakcie konferencji przedstawiono również istotę kształcenia dualnego w celu zachęty pracodawców do podejmowania współpracy ze szkołami      w procesie edukacyjnym. Nie bez znaczenia były też informacje przedstawione przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, które dotyczyły zależności między systemem informacji edukacyjno – zawodowej, a dynamiką zmian na rynku pracy. Na podkreślenie zasługują owocne rozmowy z pracodawcami, podczas których przedstawili oni swoje oczekiwania w stosunku do szkół kształcących zawodowo i propozycje współpracy.
Informacje te pozwoliły pozyskać wiedzę na temat oczekiwań pracodawców w zakresie kształcenia i doskonalenia pracowników, a także przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dostosowania oferty edukacyjnejdo potrzeb rynku pracy.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas policealnych 2014
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2014
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2013
Otwarcie Budynku
Seminarium