Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół w Centrum składają następujące dokumenty:

 

1.    Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 3 letniego (dla absolwentów gimnazjum i dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej):

- wypełniony wniosek,

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,

- 3 fotografie – podpisane (imię i nazwisko).

2.    Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 2 letniego (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej):

- wypełniony wniosek,

- oryginał świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,

- 3 fotografie – podpisane (imię i nazwisko).

 

      3. Do szkoły policealnej dla dorosłych w zawodach:

 1. Technik administracji (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 2. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 – roczna szkoła w systemie zaocznym);
 3. Technik ochrony fizycznej osób i mienia (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 4. Opiekun medyczny (1 – roczna szkoła w systemie zaocznym);
 5. Technik rachunkowości (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 6. Technik informatyk (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 7. Technik eksploatacji portów i terminali (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 8. Opiekun w domu pomocy społecznej (2- letnia szkoła w systemie zaocznym);
 9. Technik transportu drogowego (2- letnia szkoła w systemie stacjonarnym).

- wypełniony wniosek do właściwego zawodu,

- oryginał ukończenia szkoły średniej;

- 3 fotografie,

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich(w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły policealnej) – skierowanie na badanie wydaje Centrum,

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe  w Centrum składają następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek,

- świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej.

Dokumenty rekrutacyjne kandydaci składają osobiście w sekretariacie CKU w Kutnie, ul. Staszica 27 lub wysyłają pobrany ze strony http://ckukutno.pl/rekrutacja właściwy wniosek pocztą elektroniczną.

Zobligowani są jednak do dostarczenia jak najszybciej innych wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty Kandydaci do szkół Centrum ubiegający się o przyjęcie składają dokumenty bezpośrednio w sekretariacie Centrum:
 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie albo tutaj),
 • oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej szkoły,
 • 4 podpisane fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (dla ubiegających się o przyjęcie do szkoły policealnej i technikum uzupełniającgo).