logo CKU.jpg

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

DO

V LICEUM OGÓLNOLSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W KUTNIE

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

I.      Nabór letni

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów rekrutacyjnych

od 19 czerwca – do 03 lipca 2017r. do godz.12.00

10 i 11 lipca 2017 r. do godz. 12.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym

od 03 lipca 2017r. od godz. 12.00 do 05 lipca 2017r. do godz. 12.00

do 17 lipca 2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

06 lipca 2017r.  o godz. 12.00

 07 sierpnia 2017r. do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  

06 lipca 2017r. od godz. 12.00 do 10 lipca 2017r. do godz. 12.00

09 sierpnia 2017r. od godz. 12.00 do 10 sierpnia 2017r. do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

10 lipca 2017r. o godz. 12.00

11 sierpnia 2017r. o godz. 12.00

6.

Poinformowanie Łódzkiego Kuratora Oświaty (za pośrednictwem organu prowadzącego) o liczbie wolnych miejsc w V Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kutnie 

do 10 lipca 2017r. do godz. 12.00

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, do 11 sierpnia 2017r. do godz.12.00

 

 

II.    Nabór zimowy

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów rekrutacyjnych

od 14 listopada do  01 grudnia 2017r. do godz.15.00

08 – 09 grudnia 2017 r. do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02 grudnia 2017r. do 05 grudnia 2017r.

12 – 14 grudnia 2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

22 grudnia 2017r.  o godz. 15.00

 03 stycznia 2018r. do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  

23 – 28 grudnia 2017r. do godz. 15.00

04 – 05 stycznia 2018r.  do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29 grudnia 2017r. o godz. 15.00

8 stycznia 2018r. o godz. 15.00

6.

Poinformowanie Łódzkiego Kuratora Oświaty (za pośrednictwem organu prowadzącego) o liczbie wolnych miejsc w V Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kutnie 

 29 grudnia 2017r. do godz. 15.00

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, do 8 stycznia 2018r. do godz.15.00

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

DO

SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH nr 5 W KUTNIE

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

w zawodach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości, technik administracji, technik eksploatacji portów i terminali, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, technik informatyk,

technik transportu drogowego

I.      Nabór letni

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły w danym zawodzie wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów rekrutacyjnych*

od 19 czerwca – do 03 lipca 2017r. do godz.12.00

10 i 11 lipca 2017 r. do godz. 12.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym

od 03 lipca 2017r. od godz. 12.00 do 05 lipca 2017r. do godz. 12.00

do 17 lipca 2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

06 lipca 2017r.  o godz. 12.00

 07 sierpnia 2017r. do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej dla dorosłych w danym zawodzie w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych  

06 lipca 2017r. od godz. 12.00 do 10 lipca 2017r. do godz. 12.00

09 sierpnia 2017r. od godz. 12.00 do 10 sierpnia 2017r. do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

10 lipca 2017r. o godz. 12.00

11 sierpnia 2017r. o godz. 12.00

6.

Poinformowanie Łódzkiego Kuratora Oświaty (za pośrednictwem organu prowadzącego) o liczbie wolnych miejsc w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 5  w Kutnie  w określonym zawodzie

do 10 lipca 2017r. do godz. 12.00

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, do 11 sierpnia 2017r. do godz.12.00

*należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu i kształcenia w danym zawodzie 

II.    Nabór zimowy

w zawodach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości, technik administracji, technik eksploatacji portów i terminali, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, technik informatyk, technik transportu drogowego

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów rekrutacyjnych*

od 14 listopada do  01 grudnia 2017r. do godz.15.00

08 – 09 grudnia 2017 r. do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02 grudnia 2017r. do 05 grudnia 2017r.

12 – 14 grudnia 2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

22 grudnia 2017r.  o godz. 15.00

 03 stycznia 2018r. do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej dla dorosłych w danym zawodzie w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych  

23 – 28 grudnia 2017r. do godz. 15.00

04 – 05 stycznia 2018r.  do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29 grudnia 2017r. o godz. 15.00

8 stycznia 2018r. o godz. 15.00

6.

Poinformowanie Łódzkiego Kuratora Oświaty (za pośrednictwem organu prowadzącego) o liczbie wolnych miejsc w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 5  w Kutnie  w określonym zawodzie

 29 grudnia 2017r. do godz. 15.00

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, do 8 stycznia 2018r. do godz.15.00

*należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu i kształcenia w danym zawodzie 

 

 

 

 

 

TERMINY REKRUTACJI

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KUTNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w określonej kwalifikacji w danym zawodzie wraz z wymaganymi załącznikami*

 na bieżąco przez cały rok szkolny

2.

Ogłoszenie list przyjętych

w momencie wystarczającej ilości osób chętnych (minimum 20 osób)

*należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu i kształcenia w tym zawodzie 

 

 

ZASADY REKRUTACJI SŁUCHACZY CENTRUM
I. Informacje ogólne.
§ 1
1.Do Centrum przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej 18 lat w roku szkolnym, w którym podejmują naukę.
2.W celu przeprowadzenia przyjęć kandydatów do szkół Centrum dyrektor
powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania komisji.
3.Dyrektor szkół może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w
ust. 2, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół
jest mniejsza od liczby miejsc.
§ 2
1.Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
a)podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć do szkół,
b)przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
c)ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.
§ 3
1.Łódzki Kurator Oświaty ustala terminy rekrutacji,
terminy rozmów kwalifikacyjnych oraz terminy egzaminów do gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich na podbudowie programowej
szkoły zasadniczej, szkół policealnych oraz szkół pomaturalnych, a także
określa terminy składania dokumentów.
2.Dyrektor Centrum w wypadku nie dokonania pełnego naboru do szkół może
przedłużyć termin ubiegania się o przyjęcie odpowiednio do połowy
września lub końca lutego po powiadomieniu kuratora oświaty.
§ 4
1.O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej decyduje łącznie:
a)suma punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych – do ustalenia,
b)suma punktów uzyskanych w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
2.Ustala się następującą punktację za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych:
a)język polski: cel-6, bdb-5, db-4, dst-3, dop-2,
b)matematyka: cel-6, bdb-5, db-4, dst-3, dop-2,
c)język obcy: cel-6, bdb-5, db-4, dst-3, dop-2.
3.Ustala się punktację za rozmowę kwalifikacyjną: 1-18 punktów.
4.Do klas pierwszych szkoły średniej zostaną przyjęci kandydaci, którzy
uzyskają największą liczbę punktów, zgodnie z ilością miejsc w danej
klasie.
5.Laureaci turniejów dla uczniów szkół zasadniczych przyjmowani są do
szkół średnich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej niezależnie
od kryteriów, o których mowa w ust. 1.
§ 5
1.O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy szkoły policealnej decyduje łącznie:
a)suma punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych,
b)suma punktów uzyskana w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
2.Ustala się następującą punktację za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych:
a)język polski: cel-6, bdb-5, db-4, dst-3, dop-2,
b)matematyka: cel-6, bdb-5, db-4, dst-3, dop-2,
c)język obcy: cel-6, bdb-5, db-4, dst-3, dop-2.
3.Ustala się punktację za rozmowę kwalifikacyjną: 1-18 punktów.
§ 6
1. Na semestr pierwszy szkoły policealnej zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają łącznie największą ilość punktów zgodnie z ilością miejsc w szkołach policealnych zaocznych w danym roku szkolnym.
2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, może zwolnić z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły policealnej lub szkoły pomaturalnej, na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły wyższej, jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły o tym samym lub pokrewnym kierunku kształcenia.
3. Laureaci i finaliści olimpiad przyjmowani są do szkół policealnych niezależnie od kryteriów.
§ 7
1. Nie ustala się w szkołach zaocznych łącznej minimalnej liczby punktów upoważniających do ubiegania się o przyjęcie do poszczególnych szkół w Centrum.
§ 8
1. Na semestry programowo wyższe przyjmuje się kandydatów z innych typów szkół na podstawie:
a) świadectwa ukończenia klasy wyższej (wpisu do indeksu potwierdzającego
ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen, wydanego przez tę szkołę,
b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w wypadku słuchacza
ubiegającego się o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż to wynika            z ostatniego świadectwa słuchacza zmieniającego typ szkoły,
c) uwierzytelnionego odpisu ocen po semestrach nieparzystych, jeśli kandydat otrzymał po klasyfikacji półrocznej w poprzedniej szkole oceny wyższe od niedostatecznej z tych zajęć edukacyjnych, które obowiązują w ramowych planach nauczania w szkołach Centrum,
d) w uzasadnionych przypadkach na semestr programowo wyższy wszystkich
typów szkół dla dorosłych, za zgodą dyrektora szkoły, może zostać przyjęty słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu eksternistycznego z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego,
e) słuchacz jest obowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, o których mowa w ust. d, przeprowadzanych na warunkach
określonych w odrębnych przepisach, w terminie określonym przez dyrektora Centrum.
2. W przypadku różnic w ramowym planie nauczania w szkole, z której kandydat przychodzi, a ramowym planem nauczania w szkołach zaocznych wchodzących w skład Centrum, kandydatom wyznacza się egzaminy klasyfikacyjne z tych zajęć edukacyjnych, które nie występowały w poprzedniej szkole.

§ 9
1. W przypadkach uzasadnionych dyrektor Centrum może podjąć o przyjęciu kandydata w ciągu trwania semestru.
2. Kandydat, który przedłoży świadectwo stwierdzające, że nie ukończył danej klasy, może być przyjęty do klasy odpowiednio wyższej, jeśli zajęcia edukacyjne, z których otrzymał ocenę niedostateczną nie występują w ramowym planie nauczania szkół zaocznych, wchodzących w skład Centrum.
§ 10
Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na zasadach określonych przez Ministra właściwego do spraw oświaty.

II. Wymagane dokumenty
§ 11
1. Kandydaci do szkół Centrum ubiegający się o przyjęcie składają dokumenty bezpośrednio w sekretariacie Centrum:
a) podanie o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie),
b) oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej szkoły,
c) 4 podpisane fotografie,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (dla ubiegających się o przyjęcie do szkoły policealnej i technikum uzupełniającgo).