Nasi partnerzy:

Pobierz pliki

Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  pływu takich danych oraz Uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako ,,RODO’’).

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych . RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy .Jednym z celów RODO jest dostarczenie informacji  o  przetwarzaniu danych osób. W CKU w Kutnie przetwarzamy dane, aby prawidłowo realizować  cele statutowe.  

W związku z powyższym, w ramach przetwarzania danych osobowych każdy pracownik, słuchacz pełnoletni, rodzic/opiekun prawny słuchacza niepełnoletniego, kandydat do formy szkolnej lub pozaszkolnej, współpracujący z Placówką ma prawo do:

a)      prawo do sprostowania swoich danych osobowych – można  wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności swoich  danych osobowych droga listowna lub e-mailową,

b)     prawo dostępu do danych osobowych,  

c)      prawo do usunięcia danych,

d)     prawo do przenoszenia danych,  

e)      prawo do ograniczania przetwarzania,

f)      prawo do sprzeciwu.  

 

Na wnioskach o przyjęcia do formy szkolnej lub pozaszkolnej w CKU w Kutnie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zamieszczamy poniższą klauzulę informacyjną:

Na podstawie art.13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – klauzula informacyjna:

1.Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Staszica 27,
2.Z administratorem danych można skontaktować się telefonując pod numerem : 24 2533518  lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora oraz e-mailowo: ckukutno@wp.pl .,
3.Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane osobowe słuchaczy - imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, dane rodziców (prawnych opiekunów), zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz informacje o pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zalecenia zdrowotne, wizerunek słuchacza niepełnoletniego: dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) - imię i nazwisko, adres zamieszkania,
4.Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania ciążącego na szkole obowiązków prawnych związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
5.Rodzice (opiekunowie prawni) słuchaczy niepełnoletnich posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6.Dane osobowe
będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji w celu przetwarzania i zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Przykładowe dane osobowe przetwarzane w związku z celami realizowanymi przez CKU w Kutnie:  imię/imiona i nazwisko,  numer PESEL, adresy zamieszkania, adresy mailowe, numery telefonów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące RODO można uzyskać pod adresem:

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, co następuje:

- administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27, 99 – 300 Kutno, tel/fax: 024 2533518, e-mail: ckukutno@wp.pl

- dane osobowe osób uczestniczących w procesach przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień przepisu art. 6 ust 1 RODO,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

- Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji w celu przetwarzania i zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych,

- posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem,

- mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

                                                                           

Administrator Danych Osobowych