Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zestaw programów dydaktyczno – wychowawczych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie:

Nr w zestawie

Nazwa programu

Autorzy

Cel programu

1/p/KBwRK/2017

Program zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach technik dróg i mostów kolejowych, technik transportu kolejowego            i technik automatyk sterowania ruchem kolejowym „Człowiek, nauka i technika w służbie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym”.

Joanna Paćkowska – Dudzik, Dariusz Broda, Robert Guzek, Andrzej Michalak

Poszerzenie wiedzy               i umiejętności przez słuchaczy z zakresu  bezpieczeństwa na Kolei w następujących zagadnieniach tematycznych: w ruchu kolejowym, w sterowaniu ruchem kolejowym                i w budowie i eksploatacji dróg kolejowych oraz obiektów inżynieryjnych

2/pr/matem/2010-11

Program poprawy wyników egzaminu maturalnego          z matematyki w szkołach ogólnokształcących wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Alina Czupryniak, Tomasz Pietrzak, Renata Pietrzykowska

Poprawa wyników egzaminu maturalnego          z matematyki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

3/p/inf/2010-11

Program poprawy wyników egzaminu zawodowego        w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie     w zawodzie technik informatyk w Centrum Kształcenia Ustawicznego    w Kutnie.

Tomasz Rapsiewicz, Mariusz Kozarski, Tomasz Pietrzak, Agnieszka Rosiak

Poprawa wyników egzaminu zawodowego        w zawodzie technik informatyk w szkole policealnej dla dorosłych.

4/p/mat-przyr/2014-15

Program pracy ze słuchaczem zdolnym i mającym trudności w nauce w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie na zajęciach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Alina Czupryniak, Tomasz Pietrzak, Grzegorz Zakrzewski

przy współudziale Joanny Paćkowskiej - Dudzik

Wzbudzenie zainteresowania przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi oraz podniesienie wyników nauczania.

 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2017

W dniu 29 września 2017 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie było obecne na Dniu Kariery na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2017 w Gdańsku. Zaproszenie otrzymaliśmy od PKP S.A. Centrali, PKP Intercity i od redakcji Kuriera Kolejowego. TRAKO objęte były patronatem honorowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

 

 

 

źródło: trakotargi.amberexpo.pl

TRAKO to 30 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, 1000 m torów do ekspozycji taboru, maszyn i urządzeń drogowych oraz około 700 wystawców z 25 krajów.

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to miejsce spotkań firm z branży kolejowej, m.in. przewoźników, dostawców technologii, producentów, przedstawicieli władz, ekspertów, inwestorów oraz przedstawicieli placówek oświatowych kształcących w zawodach z branży kolejowej. Jest to też miejsce dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Podczas Targów odbywały się prezentacje, debaty, seminaria, konferencje. Nie zabrakło wystawców z branży transportu szynowego z Polski, Niemiec, Wlk. Brytanii, Czech,  Szwajcarii, Francji, Austrii, Litwy, Łotwy, Białorusi, Słowacji, Hiszpanii, Rumunii, Holandii, Węgier, Belgii, Finlandii, Chin, Rosji, Włoch, Ukrainy, Szwecji......

Ekspozycje zewnętrzne przybliżyły uczestnikom TRAKO pojazdy szynowo – drogowe, maszyny i urządzenia techniczne, elektryczne zespoły trakcyjne, maszyny torowe, uniwersalne zgarniarki itp....

Nasza Placówka uczestniczyła w debacie „Reforma systemu oświaty – szansą odbudowy szkolnictwa kolejowego”. Dyskutowano na temat sposobu zażegania kryzysu szkolnictwa zawodowego, potrzeb rozwojowych branży kolejowej, sytemu koordynacji kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, strategii pozyskiwania uczniów do szkół branżowych. Transport szynowy to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, wykorzystujący innowacje technologiczne. Jest to też branża zainteresowana pozyskaniem nowych pracowników, a tym którzy już pracują może oferować nową ścieżkę kariery.

Dzień Kariery dał nam możliwość bezpośredniej wymiany informacji między przedstawicielami branży kolejowej,  zaprezentowania  wzajemnych oczekiwań, pozwolił również zapoznać się  nie tylko z polskimi projektami realizowanymi dla transportu szynowego. Pozyskaliśmy również wiele pomocy dydaktycznych.

Centrum docelowo będzie również brało udział w seminariach branżowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie (w branży transportowo – spedycyjno – logistycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej i ochrony oraz bezpieczeństwa osób i mienia), których celem jest wyznaczenie kierunku rozwoju danej branży i danego zawodu. Seminaria branżowe odbędą się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstw właściwych dla danych zawodów.

Zdjęcie szkoły                            

         W dniu 3 lipca 2017 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie dołączyło do szacownego grona Sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dokument uczestnictwa w imieniu całej społeczności Centrum podpisała p. dyr. Joanna Paćkowska – Dudzik w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie.

        Filarem kultury bezpieczeństwa jest stosowanie proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Takie podejście opiera się głównie na właściwej stosowanym procesie zarządzania ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka oraz szacowania ryzyka.

         (źródło: UTK)

 

 

Placówka znalazła się w gronie około 160 uczestników, wśród których są m.in.: Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, jednostki naukowe i uczelnie, przewoźnicy, zarządy infrastruktury, producenci jak i dostawcy usług na rzecz sektora kolejowego.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, według wytycznych  Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie modyfikuje programy nauczania na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wyodrębniając efekty kształcenia w zakresie bhp. Ponadto, w zawodach: technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych oraz automatyk sterowania ruchem kolejowym programy nauczania będą poszerzone o treści programowe dotyczące  zagadnień specjalistycznych z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, co umożliwi awans zawodowy i ewentualną  reorientację zawodową absolwentów kierunków zawodowych z branży kolejowej (np. zdobycie kwalifikacji maszynisty).  Po ukończeniu w CKU w Kutnie ww. kursów lub  kursów  w zawodach  technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk pojazdów szynowych kandydaci na maszynistów będą zwolnienie z części teoretycznej egzaminu na maszynistów.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ma w planach wziąć udział w II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

 

 

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska

Sp. z o. o. w Katowicach

w  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

             W dniu 24 maja 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie przedstawiciele firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o. w Katowicach przeprowadzili szkolenie dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego  „E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym z dodatkowymi  uprawnieniami SEP do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV” w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, dotyczące urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W szkoleniu uczestniczyli również słuchacze równorzędnego kursu w ww. zawodzie w systemie zaocznym. Szkolenie jest owocem współpracy między Centrum i Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o. w Katowicach. W ramach preorientacji zawodowej w wybranym fragmencie szkolenia brali również udział słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy kiedyś może podejmą się nauki w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie.

Słuchacze kursu utrwalili wiadomości i umiejętności dotyczące systemów sygnalizacji przejazdowej, liczników osi i zasad ich działania, napędów zwrotnicowych, blokad liniowych, przekaźnikowych stacyjnych systemów zależnościowych, komputerowych stacyjnych systemów zależnościowych oraz sterowników obiektowych. Przybliżyli zasady działania lokalnego centrum sterowania oraz centrum utrzymania i diagnostyki. W ramach prelekcji o zastosowaniu urządzeń SRK przedstawili również ich wykorzystanie w systemach tramwajowych i systemach dla metra. Zapoznali również słuchaczy z europejskim standardem systemu zabezpieczenia jazdy pociągu i komunikacji cyfrowej (ERTMS) oraz jego zastosowanie na terenie Polski.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie pozyskało również od firmy wiele cennym plansz tematycznych dotyczących urządzeń SRK do celów dydaktycznych.

Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie  dziękuje firmie Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o. w Katowicach za zaangażowanie i przekazanie cennych informacji, jak również materiałów dydaktycznych dla słuchaczy Placówki.

Dyrekcja CKU w Kutnie dziękuje również oddelegowanym pracownikom Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o. w Katowicach, którzy przeprowadzili szkolenie. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu dydaktycznemu słuchacze kursu poszerzyli swoją wiedzę o urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.

 

Osiągnięcia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

     W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie zaszło wiele pozytywnych zmian. Praca Centrum ukierunkowana była zawsze na doskonalenie organizacji pracy, zapewnienie jakości na każdym etapie funkcjonowania oraz na doprowadzenie słuchacza do sukcesu edukacyjnego. Prowadzona polityka jakości doprowadziła do wielu pozytywnych zmian  i wielu osiągnięć:

 1. Dobre wyniki egzaminu zawodowego w szkole policealnej dla dorosłych w zawodach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik administracji.  Wyniki egzaminu zawodowego w innych zawodach również wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności u słuchaczy w kształceniu zawodowym.
 2. W wyniku działań w ramach programu podwyższenia wyników zdawalności egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik informatyk, słuchacze osiągnęli bardzo dobre wyniki – zdawalność 80%, w etapie pisemnym 100%.
 3. W wyniku działań w ramach programu podwyższenia wyników zdawalności egzaminu maturalnego z matematyki widoczna jest poprawa wyników z tego przedmiotu, średnio o kilkanaście punktów. Podjęto realizację opracowanego programu pracy ze słuchaczem zdolnym i mającym trudności w nauce na zajęciach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, co przełoży się na wyższą zdawalność egzaminów maturalnych.
 4. Wprowadzono nowe metody diagnozowania wiadomości i umiejętności słuchaczy, co pozwala na wczesne wykrycie niedoborów wiedzy i pozwala na szybką reakcję dydaktyczną. Nowoczesne metody nauczania, bardzo dobra merytorycznie kadra pedagogiczna oraz systematycznie wzbogacana baza pozwalają osiągać zamierzone efekty dydaktyczne oraz przyczyniają się do podniesienia jakości nauczania.
 5. Tradycyjnie współpracujemy z Kuratorium Oświaty w Łodzi, OKE w Łodzi, organem prowadzącym – Starostwem Powiatowym w Kutnie, PUP w Kutnie,  KPP   w Kutnie, PSP w Kutnie, ŁCDKiN   w Łodzi, CODN w Łodzi, PPP w Kutnie, KOWEZiU.
 6. Poszerzono kontakty placówki o współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie, Szpitalem Samorządowym w Kutnie i Strażą Miejską     w Kutnie, ORE w Warszawie, EKOTUR w Warszawie.
 7. Nawiązana współpraca z pracodawcami z powiatu kutnowskiego zaowocowała   prawidłową realizacją praktyk zawodowych przez słuchaczy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że współpraca ta ma już kilkuletnią tradycję, pracodawcy darzą nas zaufaniem i chętnie przyjmują słuchaczy na praktyki zawodowe. Grono pracodawców zapewniających realizację praktyk zawodowych poszerzyliśmy o kilka nowych zakładów. Poszerzenie grona pracodawców współpracujących z Centrum świadczy o jego pozytywnym wizerunku w Powiecie Kutnowskim  i o umacniającej się pozycji placówki kształcenia dorosłych. Te dobre praktyki zaowocowały podniesieniem jakości kształcenia w Centrum oraz  znalezieniem pracy przez wielu słuchaczy uczących się w placówce. 
 8. Centrum cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego i powiatów ościennych. W Placówce uczą się nie tylko słuchacze uzupełniający wykształcenia, ale i absolwenci uczelni wyższych. Cieszy również zaufanie pracodawców, którzy polecają naszą placówkę swoim pracownikom, z których wielu uzupełnia swoje wykształcenie w naszej szkole dla dorosłych. 
 9. Bardzo dobra współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Kutnie ( dydaktyka, organizacja konferencji,  wynajem sal dydaktycznych).
 10. Funkcjonuje Filia CKU w Krośniewicach. Z możliwości zdobycia wykształcenia  korzystają słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkoły policealnej dla dorosłych w zawodzie technik administracji.
 11. Ważnym osiągnięciem jest mobilizacja słuchaczy do udziału w życiu  kulturalnym powiatu poprzez uczestnictwo w imprezach organizowanych przez KDK w Kutnie oraz w uroczystościach powiatowych o charakterze patriotycznym,  np. udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Rocznicy Konstytucji 3 Maja, a także w okolicznościowych wystawach muzealnych.
 12. Poszerzono ofertę edukacyjną Centrum o nowe kierunki w szkole policealnej dla dorosłych (technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu drogowego, opiekun medyczny) i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (technik dróg i mostów kolejowych, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu drogowego, opiekun medyczny). Kurs technik dróg i mostów kolejowych zorganizowano na „zlecenie” pracodawcy.
 13. Zorganizowano szkolenia dla rady pedagogicznej dotyczące podniesienia jakości pracy w szkole ponadgimnazjalnej, co już usprawniło proces organizacji i dydaktyki.
 14. Odbyło się też wiele szkoleń wewnętrznych rady pedagogicznej, przygotowanych przez nauczycieli Centrum, w ramach pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Zaowocowało to podniesieniem jakości pracy i poprawą relacji interpersonalnych.
 15.  Powołano nowe zespoły zadaniowe: zespół ds. badania losów absolwentów, zespół ds. rozwoju CKU w Kutnie, zespół ds. ewaluacji programów nauczania.
 16. Opracowano nowe procedury (dotyczące egzaminu maturalnego, oceny pracy nauczyciela, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, dopuszczania programów nauczania, itd)  i plany pracy (Plan WDN, plany pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych, nadzoru pedagogicznego, itd.), których zamierzenia mają doprowadzić placówkę do prężnego rozwoju i sukcesu.
 17. Sprawnie przebiega proces kontroli zarządczej w placówce.
 18.  Zakończono realizację wytycznych Koncepcji Pracy Centrum na lata 2012 – 2014. Wzmocniono dzięki temu pozycję Centrum na rynku lokalnym, a słuchaczy doprowadzono do sukcesu edukacyjnego. W ramach kontynuacji działań opracowano Plan Rozwoju Centrum Kształcenia Ustawicznego na lata 2014 – 2019.
 19.  Wprowadzono dwie innowacje programowo – organizacyjne: innowację pedagogiczną „Potrafię, pomagam, zapobiegam, współpracuję - zajęcia edukacyjne z I pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia” oraz innowację „Skuteczni w biznesie – zajęcia z języka angielskiego  zawierające treści edukacyjne dotyczące handlu, ekonomii i biznesu”,  które „przyniosły” nowe, dotychczas nie stosowane w naszej placówce rozwiązania w zakresie organizacji kształcenia, a także w zakresie zmian stosowanych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wzmacniają one także szanse znalezienia przez naszych słuchaczy pracy w firmach z kutnowskiej strefy ekonomicznej i firmach międzynarodowych. Zajęcia w ramach ww. programów prowadzone są nieodpłatnie przez nauczycieli.
 20.  Dokonano ewaluacji druków szkolnych w zakresie kontroli zadań z nadzoru pedagogicznego. 
 21. Wypracowano dobry kontakt ze słuchaczami, co przekłada się na pozyskanie wiedzy   o losach absolwentów (słuchacze kontynuują naukę na studiach, w szkole policealnej w różnych zawodach w CKU). Zaktywizowano również Samorząd Słuchaczy. W organizacji pracy CKU uwzględnia się propozycje Samorządu Słuchaczy (wykonane zadania: opiniowanie zasadności skreśleń słuchaczy z listy słuchaczy w poszczególnych szkołach  wchodzących w skład Centrum, opiniowanie oferty ubezpieczeniowej dla słuchaczy Centrum, inicjatywa zajęć dodatkowych).
 22.  Wypracowano dobre imię placówki, o czym świadczy nabór do szkół oraz chęć zdawania egzaminów zewnętrznych w CKU – zgody OKE w Łodzi.                                                                                                                   
 23. W 100% realizuje się założenia planu nadzoru pedagogicznego.
 24. Pielęgnowana jest tradycja uczęszczania do Centrum przez rodziny (zaczynają rodzice, przychodzą ich dzieci, kontynuują naukę w szkołach policealnych po ukończeniu liceum). Widoczny jest tu  wkład pracy opiekunów semestrów  i oddziaływania wychowawcze nauczycieli. Tradycją stają się uroczyste zakończenia roku szkolnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Dorośli absolwenci przychodzą z rodzinami, co buduje rodzinną atmosferę.
 25.  Wykonano nową  stronę internetową Centrum. 
 26.  Wykonywano również bieżące remonty i drobne naprawy w ramach potrzeb bieżących. Dokonano przeglądu oświetlenia awaryjnego i skorygowano niedociągnięcia. 
 27. Dokonano zakupów w zakresie wyposażenia placówki i w zakresie pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego.
 28. Dzięki pracy opiekunów semestrów, nauczycieli i nauczyciela bibliotekarza odnotowujemy wzrost czytelnictwa wśród słuchaczy.

 

………o następnych osiągnięciach będziemy informować na bieżąco….

Osiągnięcia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w 2010 roku

Osiągnięcia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w 2016 roku

 

     W roku 2016 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie zaszło wiele pozytywnych zmian. Działalność Centrum ukierunkowana była na:

 1. doskonalenie organizacji pracy;
 2. zapewnienie jakości na każdym etapie funkcjonowania;
 3. rozwój oferty edukacyjnej i promocja placówki,
 4. doprowadzenie słuchacza do sukcesu edukacyjnego.

Prowadzona polityka jakości doprowadziła do wielu pozytywnych zmian i wielu osiągnięć.

 

Oto najważniejsze z nich:

 1. Poprzez realizację programów poprawy wyników egzaminów zewnętrznych (maturalnego i zawodowego) poprawiły się wyniki słuchaczy na egzaminie zawodowym i maturalnym.   
 2. Nawiązana współpraca z pracodawcami z powiatu kutnowskiego zaowocowała prawidłową realizacją praktyk zawodowych przez słuchaczy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że współpraca ta ma już kilkuletnią tradycję, pracodawcy darzą nas zaufaniem i chętnie przyjmują słuchaczy na praktyki zawodowe. Grono pracodawców zapewniających realizację praktyk zawodowych poszerzyliśmy o kilka nowych zakładów. Poszerzenie grona pracodawców współpracujących z Centrum świadczy o jego pozytywnym wizerunku w Powiecie Kutnowskim i o umacniającej się pozycji placówki kształcenia dorosłych. Te dobre praktyki zaowocowały podniesieniem jakości kształcenia w Centrum oraz  znalezieniem pracy przez wielu słuchaczy uczących się w placówce.  
 3. Poszerzono ofertę edukacyjną Centrum o nowe kierunki na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: technik: logistyk, spedytor, obsługi ruchu turystycznego, organizacji reklamy, handlowiec, ekonomista, pojazdów samochodowych, eksploatacji portów i terminali, opiekun medyczny,  transportu drogowego, dróg i mostów kolejowych, elektryk,  bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyk, automatyk sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyk transportu szynowego, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, drogownictwa, odlewnik, opiekun osoby starszej,  ochrony środowiska, elektronik, inżynierii środowiska i melioracji,  energetyk, technik gazownictwa, optyk, teleinformatyk, usług pocztowych i finansowych,  archiwista, operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, operator maszyn i urządzeń przemysły spożywczego, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, monter nawierzchni kolejowej.
 4. W porozumieniu z pracodawcami i na ich „zlecenie” zorganizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych w trzech kwalifikacjach.
 5. Realizowano dwie innowacje programowo – organizacyjne: innowację pedagogiczną „Potrafię, pomagam, zapobiegam, współpracuję - zajęcia edukacyjne z I pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia” oraz innowację „Skuteczni w biznesie – zajęcia z języka angielskiego  zawierające treści edukacyjne dotyczące handlu, ekonomii i biznesu”,  które „przyniosły” nowe, dotychczas nie stosowane w naszej placówce rozwiązania w zakresie organizacji kształcenia, a także w zakresie zmian stosowanych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wzmacniają one także szanse znalezienia przez naszych słuchaczy pracy w firmach z kutnowskiej strefy ekonomicznej i firmach międzynarodowych. Zajęcia w ramach ww. programów prowadzone są nieodpłatnie przez nauczycieli.
 6. Centrum podpisało list intencyjny z PKP PLK w Warszawie i Kutnie w celu organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla branży kolejowej. Już uruchomiono kurs w zawodzie technik transportu kolejowego, a od roku szkolnego 2016/17 wystartują kursy w zawodach technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.
 7. Programy nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych (na bazie programów KOWEZiU) są modyfikowane „pod potrzeby” pracodawcy z udziałem pracodawców.
 8. Aktywny udział CKU w Kutnie w prowadzeniu szkolenia połączonego z warsztatami dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kutnowskiego dotyczącego analizy SWOT. Analiza była przedmiotem wyjścia do opracowania strategii Rozwoju Oświaty w Powiecie Kutnowskim.
 9. Zawarto ugody wstępne z pracodawcami z terenu Powiatu Kutnowskiego w celu nawiązania współpracy w zakresie uruchomienia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w nowych zawodach (niespotykanych na lokalnym rynku pracy) w formie kształcenia dualnego w ramach umowy trójstronnej.
 10. W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Roku Otwartej Szkoły (roku szkolnego 2015/2016) i Europejskiego Dnia Prawnika zorganizowano spotkania z radcą prawnym dotyczące następującej tematyki: „Czym zajmują się radcy prawni i adwokaci na co dzień? Czy mogą być pomocni w sytuacjach, które pojawiają się w życiu codziennym? Spotkania rekomendowane były przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.
 11. Zorganizowano nieodpłatną pomoc prawną dla słuchaczy w wymiarze 8 godzin oraz prelekcje o tematyce: „Formy nawiązania i rozwiązania stosunku pracy”, „Poznaj swoje prawa w urzędzie – postępowanie administracyjne” oraz „Mediacja jako pozasądowa forma rozwiazywania sporów”.
 12. Pozyskaliśmy słuchaczy z Warszawy, Pułtuska Mazowieckiego, Łodzi, Koluszek, Inowrocławia, Olsztyna, Łowicza, Poznania, Płocka, Piły, Poddębic, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Łukowa (woj. lubelskie), Dęblina, Włocławka i oczywiście z Kutna i okolic.
 13. Zorganizowano dla słuchaczy porady psychologiczne i doradztwo zawodowe.
 14. Zorganizowano konkurs czytelniczy: „Książki mówią do nas i o nas”. 
 15. Centrum brało udział w I–ych Powiatowych Targach Pracy oraz Targach Edukacyjnych.
 16. Nawiązano współpracę z firmą Panas Transport zajmującą się przewozem ładunków ponadnormatywnych w celu zatrudnienia słuchaczy Centrum uczących się na kierunkach logistyczno  - spedycyjnych.
 17. Nawiązano współpracę z firmą ochroniarską „Jarexs – security and bussines service” w celu organizacji kształcenia pracowników ochrony osób i mienia w systemie dualnym.
 18. Podjęto działania w celu włączenia się w  tzw.  Bezpieczny Łańcuch Dostaw, który może stać się szansą na wprowadzenie ciekawych innowacji w zakresie zawodów logistyczno – spedycyjnych, które wyprzedzą zapotrzebowania rynku pracy, dzięki czemu szkoła stanie się podmiotem umożliwiającym podniesienie konkurencyjności lokalnym przedsiębiorstwom.
 19. Podjęto wstępne uzgodnienia z firmami AMZ Kutno, Kutno Foundry Lima Group, Inter Yeast, Miklas Tartak, 3Energy, Tonsmaier, Społem i Emcon w celu kształcenia dualnego w zawodach: elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, handlowiec, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik ochrony środowiska, technik technologii drewna, technik przemysłu mody, technik odlewnik.
 20. Rozreklamowano Placówkę w mediach, udzielono wywiadów w Radio Victoria i EKU 24, zmodernizowano stronę internetową CKU.
 21. Sprawnie działający system kontroli zarządczej podnosi jakość pracy Centrum.
 22. We współpracy z PKP PLK i PUP w Kutnie Centrum organizuje kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym w systemie dualnym.