Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Spotkanie z pracodawcą – Panem Przemysławem Panasem, właścicielem Firmy Transportowej „PANAS TRANSPORT”
 z Zamościa.

W dniu 10 czerwca 2016 roku odbyło się w Filii w Krośniewicach spotkanie słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie uczących się w zawodach z branży transportowo - spedycyjnej z Panem Przemysławem Panasem – właścicielem Firmy Transportowej „PANAS TRANSPORT” z Zamościa. W spotkaniu uczestniczyli: P. Julianna Barbara Herman – burmistrz Krośniewic, P. J. Krygier – wiceburmistrz, kadra kierownicza CKU w Kutnie, nauczyciele zawodu z CKU w Kutnie, pani Anna Rzeźnicka z Powiatowego Urzędu Pracy oraz nauczyciele Zespołu Szkół wKrośniewicach.
W trakcie prawie czterogodzinnego spotkania Pan P. Panas przedstawił swoją firmę oraz omówił zasady transportu ładunków ponadnormatywnych - ładunków specjalnych, ciężkich, ponadgabarytowych, zbiorników technologicznych, maszyn budowlanych i rolniczych. Omówił również pilotaż transportu specjalistycznego, sprzęt transportowy, wymogi techniczne (TUV), usługi z zakresu doradztwa spedycyjno-transportowego, jakie klienci
firmy otrzymują w celu umożliwienia ekonomicznego przetransportowania ładunku przy najoptymalniejszych środkach transportu: barkach, promach, statkach, samochodach, kolei. Przedsiębiorstwo jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Genewie. Dla ładunków przewożonych przez PANAS TRANSPORT nie ma granic. Szeroka gama dostępnych zezwoleń, ceryfikatów i licencji pozwala na wykonywanie usług transportowych na terenie wszystkich państw Europy i Azji.
Samochody Firmy przewoziły ładunki ponadnormatywne w Azji, w górach Kaukazu, za Kołem Biegunowym, przy Chińskim Murze, w Skandynawii, Turcji, na Bałkanach, do Irlandii, Wielkiej Brytanii i do
wielu innych odległych miejsc. Wszystkie samochody są wyposażone w GPS przekazujący m.in. dokładne informacje o położeniu samochodu, w dowolnej fazietransportu.

Przekazana wiedza uzupełniła wiadomości i umiejętności słuchaczy w zawodach technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk i technik spedytor przed egzaminami zawodowymi w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu ponadgabarytowego, organizacji przewozów w zakresie zezwoleń specjalnych, eskort, ekspertyz mostów, zmiany organizacji ruchu drogowego, ubezpieczenia ładunku i transportu pod osłoną karnetu TIR.

Głównym celem spotkania było jednak omówienie współpracy w zakresie odbycia stażu w firmie Panas Transport w celu przyuczenia do wykonywania zawodu w planowanej firmie w Krośniewicach. Słuchacze Centrum po odbyciu stażu mają szansę na zatrudnienie w zawodzie w firmie PANAS TRANSPORT. Obecnie dyrektor CKU w Kutnie po wstępnych ustaleniach z właścicielem firmy wspólnie zmodyfikują programy nauczania w zawodach z branży transportowo – spedycyjnej aby jak najefektywniej kształcić w zawodzie „pod potrzeby pracodawcy” i docelowo nawiązać współpracę z firmą, dla której (po podpisaniu umowy o współpracy) będą kształceni pracownicy z terenu Krośniewic i Kutna.

Oferta edukacyjna dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

ul. Staszica 27, 99-300 Kutno

tel/fax: 024 – 2533518

strona www:  www.ckukutno.pl

adres e-mail:  ckukutno@wp.pl

nazwa kwalifikacji

zawód

forma kształcenia

 

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

forma kształcenia

zaoczna

ilość oddziałów zależy od liczby chętnych*

 

Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

opiekun medyczny

 

A.26 sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

technik organizacji reklamy

 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

technik ekonomista

forma kształcenia

zaoczna

ilość oddziałów zależy od liczby chętnych*

 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac zw. z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

technik eksploatacji portów i terminali

 

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22.Prowadzenie działalności handlowej

technik handlowiec

 

B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

technik dróg i mostów kolejowych

 

E.12.   Montaż  i eksploatacja komputerów osobistych oraz  urządzeń peryferyjnych

E.13.  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie  aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

technik informatyk

 

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

technik logistyk

 

M.18  - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów  pojazdów samochodowych

M.12 - Diagnozowanie oraz  naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych

forma kształcenia

zaoczna

ilość oddziałów zależy od liczby chętnych*

 

A.36 – Prowadzenie rachunkowości

A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

technik rachunkowości

 

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

technik spedytor

 

A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

A.70. Organizacja przewozu środkami transportu

technik transportu drogowego

 

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

technik obsługi ruchu turystycznego

 

Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo -wspierających osobie podopiecznej.

opiekun w domu pomocy społecznej

 

Z.3. Ochrona osób i mienia

technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

A.     44. Organizacja  i prowadzenie ruchu pociągów

A. 45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

technik transportu kolejowego

 

E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

 

E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

technik elektroenergetyk transportu szynowego

forma kształcenia

zaoczna

ilość oddziałów zależy od liczby chętnych*

 

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

technik elektryk

 

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

B.2. Wykonywanie robót drogowych

B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

technik drogownictwa

 

M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

technik odlewnik

 

Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

opiekun osoby starszej

*w przypadku dużego zainteresowania kandydatów i dużej liczby chętnych istnieje możliwość uruchomienia więcej oddziałów w danej kwalifikacji w określonym powyżej  zawodzie

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe planowane:

zawód

nazwa/y kwalifikacji

forma

kształcenia

technik ochrony środowiska

R.7. Ocena stanu środowiska.

R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

 

zaoczna

technik elektronik

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

 

zaoczna

 technik inżynierii środowiska i melioracji

R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska.

R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych.

 

zaoczna

technik energetyk

E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania    i przesyłania energii cieplnej.

E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania    i przesyłania energii elektrycznej.

 

zaoczna

technik odlewnik

M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów.

M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali.

M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego.

 

zaoczna

technik gazownictwa

B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych.

B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych.

 

zaoczna

technik technologii żywności

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich.

T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

 

zaoczna

technik optyk

M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych.

M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

zaoczna

technik teleinformatyk

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich.

zaoczna

technik usług pocztowych i finansowych

A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego.

A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo – ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich.

zaoczna

technik archiwista

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum.

A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych.

zaoczna

operator obrabiarek skrawających

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

zaoczna

mechanik – monter maszyn i urządzeń

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

zaoczna

elektromechanik

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

zaoczna

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.

zaoczna

mechanik maszyn i urządzeń drogowych

B.1.  Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

B.2. Wykonywanie robót drogowych

zaoczna

monter nawierzchni kolejowej

B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej.

zaoczna

 

W przypadku zainteresowania pracodawcy kształceniem w innej, niewymienionej powyżej kwalifikacji w zawodzie  Centrum jest gotowe do współpracy i zorganizowania kształcenia „pod zamówienie” pracodawcy. Istnieje również możliwość kształcenia w innych formach pozaszkolnych, np. kurs umiejętności zawodowych lub kurs kompetencji ogólnych.